09 December 2021 02:45
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
Z DZIEJÓW EDUKACJI CHORYCH NA CUKRZYC?
Z dziejów edukacji i leczenia m?odocianych chorych na cukrzyc?.


Pocz?tki edukacji pacjentów i ich rodzin si?gaj? roku 1925, kiedy to zorganizowany zosta? w Detroit (USA) pierwszy obóz rehabilitacyjno-edukacyjny dla dzieci chorych na cukrzyc?. Akcja organizowania takich obozów rozwija?a si? w nast?pnych latach. W Europie akcj? organizowania obozów edukacyjno-rehabilitacyjnych rozpocz?to we Francji w roku 1953. W Polsce pierwszy taki obóz zorganizowany zosta? w roku 1961.

Obecnie akcja organizowania takich obozów rozwin??a si? na ca?ym ?wiecie. Organizowane s? nie tylko w Europie i Stanach Zjednoczonych ale tak?e w Australii i niektórych krajach Azji. Uwa?ane s? one za wa?ny czynnik optymalizacji opieki diabetologicznej nad m?odocianymi chorymi na cukrzyc?.

Wa?nym krokiem w edukacji chorych na cukrzyc? by?o opracowanie w latach 1950-tych, przez znakomitego diabetologa dzieci?cego Profesora H.Lestradet z Pary?a, zasad prowadzenia samokontroli cukrzycy z my?l? o m?odocianych chorych i ich opiekunach. Samokontrola ta opiera?a si? na oznaczaniu w moczu obecno?ci cukru i acetonu. Do Polski zasady te przeniesione zosta?y ju? na prze?omie lat 50-tych i 60-tych.

Wprowadzenie tych zasad w sposób zasadniczy obni?y?o zagro?enie chorych wyst?powaniem ostrych powik?a? cukrzycy. Po kilkunastu latach okaza?o si? jednak, ?e tak prowadzona samokontrola pozwala na znaczne ograniczenie zagro?enia wyst?powaniem ci??kich stanów hipoglikemicznych i ci??kich postaci kwasicy ketonowej nie jest jednak wystarczaj?ca dla zapobiegania wyst?powaniu przewlek?ych powik?a? cukrzycy. Kamieniem milowym w kontroli cukrzycy okaza?o si? wprowadzenie w drugiej po?owie lat 1970-tych mo?liwo?ci oznaczania st??enia glukozy w krwi przez chorego w warunkach domowych. Pojawi?y si? urz?dzenia do samodzielnego pomiaru st??enia cukru we krwi przez chorych,
czyli gleukometry Mo?liwo?? monitorowania st??enia glukozy w krwi pozwoli?o na zaostrzenie kryteriów wyrównania cukrzycy, mo?liwe sta?o si? bowiem utrzymywanie przez chorych „prawie normoglikemii” to znaczy poziomów glukozy we krwi zbli?onych do warto?ci spotykanych u osób zdrowych bez ryzyka wyst?powania ci??kich hipoglikemii. Mo?liwe sta?o si? wprowadzenie intensywnej terapii insulinowej. Prowadzenia takiej kontroli wyrównania metabolicznego odegra?o ogromn? rol? w profilaktyce przewlek?ych powik?a? cukrzycy.

W chwili obecnej intensywna insulinoterapia w cukrzycy typu 1 jest norm?. Prowadzona mo?e by? metoda wielokrotnych wstrzykni?? przy u?yciu wstrzykiwaczy. W 1981 roku John Ireland zastosowa? po raz pierwszy automatyczny wstrzykiwacz do insuliny – pen.

Drugim sposobem realizacji intensywnej insulinoterapii jest metoda ci?g?ego podskórnego wlewu insuliny przy u?yciu osobistej pompy insulinowej.
Pierwsza pompa insulinowa zwana biostatorem, zosta?a skonstruowana dla celów naukowych i do?wiadczalnych przez zespó? E.F. Pfeiffera w roku 1974. Twórc? metody leczenia cukrzycy przy zastosowaniu osobistej pompy insulinowej by? dr Arnold Kadish z Los Angeles, który w 1963 skonstruowa? pierwszy prototyp zewn?trznej osobistej pompy insulinowej. By?o to urz?dzenie du?e, ci??ki, niepor?czne, wielko?ci plecaka i nie znalaz?o powszechnego zastosowania. Pierwsze do?wiadczenia z leczenia osobistymi pompami przedstawi? Harry Keen i John Pickup w Londynie. Nie poprawi?y wyników leczenia, poniewa? by?y ma?o precyzyjne i nie mia?y wp?ywu na komfort ?ycia pacjentów, by?y ci??ki wa?y?y oko?o 400g.
Lata osiemdziesi?te to najbardziej dynamiczny okres rozwoju pomp insulinowych, prowadzono w tym czasie wiele bada?, a w 1988 roku na rynku ?wiatowym by?o
oko?o 13 ich modeli. Post?p techniczny spowodowa?, ?e urz?dzenia te sta?y si? precyzyjne, przez to bardziej skuteczne. Zastosowano bardziej rozbudowane programy dzia?ania, szereg zabezpiecze? alarmowych, oraz dodatkowe urz?dzenia do ci?g?ego monitorowania st??enia cukru we krwi wspó?dzia?aj?ce z pomp?, co zwi?kszy?o bezpiecze?stwo pacjentów. Nast?pi?a dalsza ich miniaturyzacja, a tak?e znacznie obni?y?y si? koszty zakupu i u?ytkowania.

Leczenie przy u?yciu pompy insulinowej jest coraz szerzej stosowane tak?e w Polsce. Polska nale?y do krajów, gdzie odsetek m?odocianych chorych leczony t? metod? jest bardzo wysoki. Wprowadzenia takiego leczenia na tak szeroka skale sta?o si? mo?liwe dzi?ki Fundacji Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy, w latach od 2001 roku do 2009 roku wszystkie dzieci w Polsce z cukrzyc? typu 1, do dziesi?tego roku ?ycia, je?li tylko zaakceptowa?y t? metod? leczenia otrzyma?y nieodp?atnie, na wieczyste u?ytkowanie pompy insulinowe, co upowszechni?o leczenia ci?g?ym podskórnym wlewem insuliny w?ród m?odych pacjentów. Obecnie rozpocz??a si? realizacja programu przydzia?u pomp chorym do 18 roku ?ycia.

Prof. dr hab. med. Ewa Otto-Buczkowska

Wybrane pozycje pismiennictwa
White P, Waskow EA. Summer camps for diabetic children. Med Clin North Am. 1947;31:435-44.
Lestradet H, Seynaeve A, Delage D, Noel R. [The first French summer camp for diabetic children.] Rev Prat. 1953;3:2149-52.
Pfeiffer EF, Thun C, Clemens AH.. The artificial beta cell. A continuous control of insulin infusion (glucose controlled insulin infusion system). Horm Metab Res 1974;6:339-342.
Otto-Buczkowska E, Jarosz-Chobot P. Wskazówki dotycz?ce edukacji i samoopieki chorych na cukrzyc? typu 1 ze szczególnym uwzgl?dnieniem chorych m?odocianych. Family Med. Prim. Care Rev 2007;9:121-125.
Otto-Buczkowska E., Janota A., Czupryniak A. Nowoczesne metody podawania insuliny i monitorowania glikemii w cukrzycy typu 1. Lekarz 2008;(7-8): 68-72
Minkina-Pedras M. i wsp. Prospective assessment of continuous subcutaneous insulin infusion therapy in young children with type 1 diabetes. Diabetes Res Clin Pract. 2009;85(2):153-158.
Pa?kowska E, Zasady post?powania w leczeniu pompami insulinowymi dzieci z cukrzyc? typu1. Klinika Pediatrii 2008; 16(5):5080-5084.
Tato? J. ?az R. Intensywna insulinoterapia za pomoc? pompy insulinowej w uk?adzie otwartym: nowe wskazania i ulepszenia techniczne. Medycyna Metaboliczna 2007; 11(1):86-95


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,284 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!