09 December 2021 02:58
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
KONKURS Z NIEBIESKIM OKR?GIEM - ROZWI?ZANIE
ROZWI?ZANIE
KONKURS Z NIEBIESKIM OKR?GIEM (dzieci do 10 lat)


1.Jaki jest prawid?owy poziom cukru na czczo i po posi?ku? Podaj swoj? odpowied?.
Na czczo tzn. 8-10 godzin bez przyjmowania p?ynów i posi?ków norma to 70-90mg/dl w glukometrach kalibrowanych do krwi pe?nej ( Accu-chek), 70-110mg/dl w glukometrach kalibrowanych na osocze ( np. Optium ), po posi?ku norma do 135 mg/dl

2.Jeste? w szkole masz niski poziom cukru ( 42 mg%). Który z tych produktów najszybciej podniesie poziom cukru. Zaznacz poprawn? odpowied?. Masz przy sobie:
a)batonik czekoladowy Mars
b)kromk? chleba z mas?em i szynk?
c) kostki cukru
Prawid?owa odpowied? znajduje si? w punkcie C. Najszybciej glikemie podniesie nam cukier prosty ( po oko?o 10-15 min.) a przecie? zale?y nam na szybkiej reakcji. Du?o pó?niej podniesie nam glikemi? chleb z mas?em, jeszcze pó?niej batonik czekoladowy.

3.Co to jest glukagen? Zaznacz poprawn? odpowied?.
a)hormon podnosz?cy poziom cukru
b)cukier
c)t?uszcz
Glukagon - jest hormononem wytwarzanym przez komórki A (α) wysp trzustkowych. Hormon ten ma znaczenie w gospodarce w?glowodanowej; wykazuje dzia?anie antagonistyczne w stosunku do insuliny, które przede wszystkim objawia si? zwi?kszeniem st??enia glukozy we krwi. Prawid?owa odpowied? kryje si? w punkcie A.

4. Wymiennik W?glowodanowy (WW) to:
a)12 g cukru
b)10 g cukru
c)15 g cukru
1 wymiennik w?glowodanowy oznacza 10 gramów w?glowodanów przyswajalnych (odpowiada to 50 - 70 kcal czyli 210 - 294 kJ), które s? zawarte w okre?lonej ilo?ci po?ywienia.

5. Jak cz?sto powiniene? wymienia? ig?? w „penie”?
a)wtedy kiedy uk?ucie boli
b)raz na tydzie?
c)codziennie
d)przy ka?dym uk?uciu
Ig?? w penie wymieni? powinni?my za ka?dym razem po wk?uciu. Jest jednorazowa, a dodatkowo niszczy si? jej silikonowa pow?oczka i uk?ucie staje si? bolesne.

ROZWI?ZANIE
KONKURSU Z NIEBIESKIM OKR?GIEM (m?odzie?)


1. Insulina (z wyj?tkiem Lantusa) najszybciej wch?ania si? z .... Zaznacz poprawn? odpowied?.
a)Brzucha
b)Po?ladków
c)Uda
d)Z wszystkich miejsc wch?ania si? jednakowo
Ka?da insulina za wyj?tkiem insuliny Lantus wch?ania si? najszybciej z brzucha. Przy wysokim cukrze idealnie jest poda? insulin? nad p?pkiem, po prawej lub lewej stronie nie w linii bia?ej i masowa? miejsce wk?ucia. Prawid?owa odpowied? znajduje si? w punkcie A.

2.O godzinie 7.00 przed ?niadaniem masz poziom cukru 55mg%. Wczoraj po?o?y?e? si? spa? z poziomem cukru 110mg%. Jak post?pisz? Zaznacz poprawn? odpowied?
a)Wypij? pó? WW soku i jutro wieczorem zjem wi?cej na kolacj?, by nie powtórzy?o si? niedocukrzenie
b)Wypij? pó? WW soku i jutro zrobi? nocny profil glikemii, by sprawdzi? czy znów b?dzie niedocukrzenie
c)Wypij? pól WW soku, zjem ?niadanie, podam na nie insulin? i je?eli jutro powtórzy si? niedocukrzenie podam sobie nast?pnego dnia mniej insuliny d?ugodzia?aj?cej, by znów nie wyst?pi?o.

Prawid?owy poziom cukru na czczo ( przed ?niadaniem ) to 70 – 110 mg/dl dla glukometrów kalibrowanych na osocze. Wystarczy wi?c podwy?szy? poziom cukru o 20mg% (poda? 0,5 WW szybko podnosz?cego cukier), nie nale?y przesadza? z dokarmianiem. Istnieje równie? regu?a, mówi?ca o tym, ?e je?eli przez dwa kolejne dni mamy niedocukrzenie to zmniejszamy dawk? insuliny dzia?aj?c? na t? por?, kiedy ten niski poziom wyst?pi?. Dlatego prawid?owa odpowied? kryje si? w punkcie C.

3.Ile powinien wynosi? poziom cukru zanim po?o?ysz si? spa?? Zaznacz poprawn? odpowied?.
a)60 - 80mg%
b)100– 135mg%
c)135 – 140 mg%
Prawid?owy poziom cukru ( bezpieczny ) przed snem powinien wynosi? ok. 100 – 135. Tylko osoby przyjmuj?ce analog insuliny d?ugodzia?aj?cej ( np. Lantus ) mog? mie? przed snem ni?szy poziom cukru 80-135. Prawid?owa odpowied? – B.

4.Budzisz si? o godzinie 3.00 nad ranem, mierzysz poziom cukru i wynosi on 50mg%, jak post?pisz? Zaznacz poprawn? odpowied?.
a)Wypijam pó? WW soku i jem 1 WW wolniej wch?anialny
b)Wypijam pó? WW soku i jem pó? WW z?o?onego mierze kontrolnie cukier za 1 godz.
c)Wypijam pó? WW soku, zjadam 2 WW wolniej wch?anialne i mierze kontrolnie cukier za 1 godz.

Prawid?owa odpowied? kryje si? w punkcie B. Podnosz? i przytrzymuj? poziom cukru bez przekarmiania si?. Gdy istnieje taka potrzeba mog? za godzin? ewentualnie jeszcze raz zainterweniowa?- jestem wtedy bezpieczny. Insulina d?ugodzia?aj?ca raczej ju? wychodzi ze szczytu.

5.Jaki jest prawid?owy poziom cukru na czczo i po posi?ku?

Na czczo tzn. 8-10 godzin bez przyjmowania p?ynów i posi?ków norma to 70-90mg/dl w glukometrach kalibrowanych do krwi pe?nej ( Accu-chek), 70-110mg/dl w glukometrach kalibrowanych na osocze ( np. Optium ), po posi?ku norma do 135 mg/dl.

6.O godz. 17.00 umówi?e? si? z przyjació?mi na rower.
a)Jaki powinien by? poziom cukru by? bezpiecznie wyruszy? na t? wycieczk??
Minimalny bezpieczny poziom to ok.110-120mg/dl, aby mieli?my co spala? ,?rednio pó? godziny intensywnego wysi?ku fizycznego obni?a poziom o ok. 40 mg/dl

b)Jak cz?sto powiniene? mierzy? poziom cukru podczas wyprawy?
Pierwszy raz np. po zimie wyje?d?am na wycieczke, co pó? godziny powinni?my kontrolowa? poziom cukru, gdy? musz? si? „siebie na nowo nauczy?” czyli pozna? jak reaguj?

c)Jak ty zabezpieczasz si? przed niedocukrzeniem w takiej sytuacji?

Ka?dy zabezpiecza si? wed?ug w?asnego modelu insulinoterapii. Osoby na Lantusie i pompach powinny podnosi cukier szybkimi w?glowodanami (ale cz??ciej np. co pó? godziny) pompiarze mog? jeszcze zmniejszy? baz? ( nie powinny jej ca?kowicie wy??cza?). M?odzie? na innych insulinach powinna zabezpiecza? si? szybko i d?ugo wch?aniaj?cymi si? w?glowodanami

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,301 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!