09 December 2021 03:16
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
PRZESZCZEPY WYSP TRZUSTKOWYCH
Prof. dr hab.med. Ewa Otto-Buczkowska

Przeszczepy w leczeniu cukrzycy
Cz??? II. Przeszczepy wysp trzustkowych

Ju? w od roku 2008 kilka razy pisa?am w tym miejscu o przeszczepach izolowanych wysp trzustki. lub komórek β. Poniewa? temat transplantacji jako metody leczenia cukrzycy wraca cz?sto przy ró?nych okazjach chcia?abym raz jeszcze przypomnie? na czym ten zabieg polega i jakie jest jego wykorzystanie w leczeniu cukrzycy. W cz??ci pierwszej tego cyklu omówi?am zagadnienie przeszczepu ca?ych trzustek. Pisa?am o ograniczeniach w zastosowaniu tego zabiegu jako metody leczenia. Mo?e wi?c przeszczepy wysp trzustki?

Pierwszej izolacji wysp trzustkowych (u ?winki morskiej) dokona? Polak, prof. S. Moskalewski w 1965 r. Na pocz?tku lat 70. XX w. rozpocz?to pierwsze do?wiadczenia z przeszczepianiem wysp trzustkowych na modelu zwierz?cym. W 1989 r. Ricordi opracowa? pierwsz? skuteczn? metod? izolacji i przeszczepiania ludzkich wysp trzustkowych [2]. Obecnie przeszczepianie wysepek trzustkowych mo?e by? wykonywane w ramach kontrolowanych programów bada? klinicznych w wybranej grupie chorych z cukrzyc? typu 1. Istnieje jednak wiele przeciwwskaza? do podejmowania takiej próby leczenia.

Sprawa przeszczepu wysp okaza?a si? bardziej skomplikowana ni? pocz?tkowo przypuszczano. Problemem jest nie tylko trudno?? z uzyskaniem odpowiedniej ilo?ci komórek do przeszczepu. Uwa?a si?, ?e dopiero przeszczepienie ok. 8–9 tys. allogenicznych wysepek na kilogram masy cia?a biorcy jest w stanie zapewni? mu pe?n? insulinoniezale?no??. Podczas procedury izolacji wysepek z trzustki pobranej od tzw. dawcy idealnego rzadko udaje si? otrzyma? (przy zastosowaniu obecnie dost?pnych metod) wi?cej ni? 500 tys. wysepek, co pozwala?oby na pojedynczy zabieg transplantacji dla zapewnienia prawid?owej kontroli glikemii. Wi?kszo?? pacjentów wymaga w zwi?zku z tym kilku zabiegów wysepek trzustkowych, wyizolowanych z trzustek pobranych od kilku dawców. Pierwszy etap przeszczepiania wysepek trzustkowych obejmuje ocen? i odpowiedni? selekcj? dawcy trzustki, które to post?powanie nie odbiega zasadniczo od ogólnie przyj?tych zasad kwalifikacji dawcy wielonarz?dowego, ze stwierdzon? ?mierci? pnia mózgu i zachowan? czynno?ci? uk?adu kr??enia.

Po chirurgicznym pobraniu trzustki przeprowadzany jest proces izolowania wysp . Niestety ju? na etapie izolacji i oczyszczania wysp dochodzi do utraty ok. 50% ich masy. Tak wyselekcjonowane wyspy trzustkowe podaje si? w formie infuzji specjalnym cewnikiem do ?y?y wrotnej, czasem miejsca podania s? inne. Taka infuzja obarczona jest potencjalnymi powik?aniami, które wp?ywaj? na ostateczny wynik transplantacji.

Je?li w ci?gu 6 tygodni po transplantacji nie udaje si? osi?gn?? insulinoniezale?no?ci konieczny jest kolejny zabieg przeszczepienia wysp.
W stosunku do transplantacji trzustki przeszczepianie wysp jest zabiegiem mniej inwazyjnym, mo?liwym do wykonania w znieczuleniu miejscowym i wymaga stosowania s?abszej immunosupresji. Do przeszczepu u?yte mog? by? wyspy przechowywane w banku w stanie zamro?enia ciek?ym azotem. W takich warunkach zachowuj? one swoja ?ywotno?? przez oko?o rok. Po przeszczepie stosowany jest specjalny program immunosupresji.

Dla oceny funkcji przeszczepionych wysp oznacza si? st??enie peptydu C, monitorowanie glikemii, okresow? kontrole poziomu hemoglobiny glikowanej . Czu?? metod? kontroli funkcji przeszczepionych wysp mo?e by? pozytronowa tomografia emisyjna (PET) lub rezonans magnetyczny (MRI). Niepowodzenie w osi?gni?ciu i utrzymaniu normoglikemii i insulinoniezale?no?ci u chorego po transplantacji wysepek trzustkowych mo?e wynika? z niedostatecznej liczby przeszczepionych ?ywych wysepek, z obecno?ci w organizmie biorcy procesów immunologicznych, uszkadzaj?cych przeszczepione wysepki i w ko?cu mo?e by? konsekwencj? stosowanej immunosupresji.

Spo?ród 65 chorych prowadzonych wed?ug programu z Edmonton, obserwowanych przez 5 lat, 47 uzyska?o insulinoniezale?no??. ?redni czas trwania insulinoniezale?no?ci wynosi? 15 mies., u 10% biorców utrzyma?a si? ona przez 5 lat od przeszczepienia wysepek. Po 5 latach 80% chorych z obserwowanej grupy mia?o zachowan? sekrecj? peptydu-C, wykazywa?o o po?ow? mniejsze zapotrzebowanie dobowe na insulin? w porównaniu z okresem przedtransplantacyjnym i mniej chwiejne poziomy glikemii.

Reasumuj?c, przeszczepianie wysepek trzustkowych jest obecnie jeszcze metod? eksperymentaln?. Doskonalone s? metody pozyskiwania wysp trzustkowych w celu ograniczenia liczby dawców. Trwaj? poszukiwania mniej diabetogennych schematów immunosupresji i badania w kierunku wytworzenia w organizmie biorcy immunotolerancji na przeszczepione wysepki.

Wybrane pozycje pi?miennictwa
Robertson RP. Update on transplanting beta cells for reversing type 1 diabetes. Endocrinol Metab Clin North Am. 2010;39(3):655-667.
Shapiro JAM. i wsp. International trial of the Edmonton protocol for islet transplantation. N Engl J Med 2006; 355: 1318-1330.

Popow A. i wsp. Przeszczepianie izolowanych wysp trzustkowych: nowa metoda leczenia cukrzycy i jej powik?a?. Przegl Gastroenerol 2006;1(4):202-207.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,331 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!