09 December 2021 03:27
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
PRZESZCZEPY - KOMÓRKI MACIERZYSTE
Prof. dr hab.med. Ewa Otto-Buczkowska

Przeszczepy w leczeniu cukrzycy

Cz??? III. Komórki macierzyste

Wszystkie problemy zwi?zane z przeszczepami trzustki oraz wysp trzustkowych sk?aniaj? do poszukiwania innych ?róde? pozyskiwania komórek, które mog?yby zast?pi? zniszczone procesem autoimmunizacji komórki β. Wiele bada? nad poszukiwaniem alternatywnego ?ród?a koncentruje si? wokó? komórek macierzystych. Wysuni?to sugesti?, ?e komórki macierzyste mog?yby by? pozyskiwane z ludzkich komórek embrionalnych jednak metoda ta pozostaje terapi? budz?c? wiele w?tpliwo?ci natury etycznej, st?d próby pozyskiwania komórek z innych ?róde?.

Wykazano mi?dzy innymi, ?e macierzyste komórki somatyczne zawarte w szpiku mog? si? ró?nicowa? w komórki innych narz?dów. Coraz wi?cej uwagi po?wi?canej jest mo?liwo?ci? transplantacji komórek macierzystych, wyizolowanych z krwi p?powinowej niespokrewnionego dawcy. Trwaj? równie? badania nad wykorzystaniem jako ?ród?a komórek macierzystych komórek zewn?trzwydzielniczych trzustki.
Pami?ta? jednak nale?y, ?e komórki macierzyste ze wzgl?du na swoje niezró?nicowanie i zdolno?? do nieograniczonego podzia?u, ?atwo mog? ulec przeobra?eniu w komórki nowotworowe.

Zastosowanie terapii komórkowej nie wyeliminuje u chorych na cukrzyce typu 1 przyczyny schorzenia i w ka?dej chwili doj?? mo?e do wznowy choroby na skutek destrukcji wszczepionych komórek. Konieczne jest wi?c stosowanie immunosupresji. Wprowadzane s? nowe leki immunosupresyjne. .
Prowadzone s? dalsze prace nad metodami hodowli komórek in vitro. Obok ogólnie przyj?tych w transplantologii metod zmierzaj?cych do zahamowania procesów odrzucania przeszczepów podejmowane s? próby zastosowania ró?nych czynników wspomagaj?cych t? ochron? i zmierzaj?cych do hamowania procesów apoptozy oraz stymulacji proliferacji i funkcji przeszczepionych komórek . Trwaj? prace nad nowymi czynnikami mog?cymi zahamowa? procesy apoptozy i stymulowa? proliferacje przeszczepianych komórek.

Prace nad przeszczepami komórek s? bardzo zaawansowane, nadal jednak pojawiaj? si? na tej drodze nowe przeszkody powoduj?ce, ?e metoda ta pozostaje w sferze bada?.

Reasumuj?c – wszystko wskazuje na to, ?e cukrzyca typu 1 b?dzie chorob? uleczaln?, ale jeszcze nie teraz.

Wybrane pozycje pi?miennictwa

Brignier AC, Gewirtz AM. Embryonic and adult stem cell therapy. J Allergy Clin Immunol. 2010;125(2 Suppl 2):S336-344.

Bollyky J, Sanda S, Greenbaum CJ. Type 1 diabetes mellitus: primary, secondary, and tertiary prevention. Mt Sinai J Med. 2008;75:385-397.

Lee DD. i wsp. Cellular therapies for type 1 diabetes. Horm Metab Res. 2008;40:147-154.

Otto-Buczkowska E. Niektóre kierunki badan nad perspektywami leczenia cukrzycy typu 1. [w] Cukrzyca w populacji wieku rozwojowego – co nowego? Otto-Buczkowska E. (red.), Cornetis, Wroc?aw 2009:251-260.

Pechhold K, Koczwara K, Zhu X. et al. Blood glucose levels regulate pancreatic beta-cell proliferation during experimentally-induced and spontaneous autoimmune diabetes in mice. PLoS One. 2009;4(3):e4827.

Thorel F. i wsp. Conversion of adult pancreatic alpha-cells to beta-cells after extreme beta-cell loss. Nature. 2010;464:1149-1154.

Van Belle T., von Herrath M.: Immunosuppression in islet transplantation. J Clin Invest. 2008;118:1625-1628. Comment on: J Clin Invest. 2008;118 :1806-1814.

Wegner M., Pietrucha T., Pioru?ska-Stolzmann M. Terapia komórkowa w leczeniu cukrzycy typu 1 – czy b?dzie mo?liwa? Diabetologia Praktyczna 2009;10:157-161.

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,352 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!