09 December 2021 03:38
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
PROGRAM TRIGR - CELE I REALIZACJA
Prof. dr hab.med. Ewa Otto-Buczkowska


Program TRIGR (Trial To Reduce IDDM In Genetically At Risk ) – cele i realizacja

Program TRIGR jest programem badawczym prowadzonym w 78 Centrach naukowych w 15 krajach zlokalizowanych na trzech kontynentach: w Australii, Europie i w Ameryce Pó?nocnej (USA, Kanada). G?ówne Centrum Mi?dzynarodowe koordynuj?ce badania znajduje si? przy Uniwersytecie w Helsinkach.

W Polsce badania prowadzone s? w 5 o?rodkach naukowych. O?rodkiem wiod?cym jest Wroc?aw, koordynatorem krajowym bada? jest Prof.dr hab. med. Renata B. W?sikowa.

Celem bada? jest przeprowadzenie statystycznej analizy porównania cz?sto?ci wyst?powania zwi?zanych z cukrzyc? przeciwcia? oraz jawnej cukrzycy typu 1 w dwóch porównywanych grupach.

Do programu w??czane by?y dzieci, których jedno z rodziców lub jedno z rodze?stwa choruje na cukrzyc? typu 1.

Po urodzeniu od noworodka pobierana by?a krew p?powinow?, próbk? krwi przesy?ano do wykonania typowania genetycznego do kontynentalnego Centrum tzn z Europy do Helsinek w celu oznaczenia genetycznych czynników ryzyka wyst?pienia cukrzycy typu 1. Wyniki badania s? przekazywane do Centralnej Bazy Danych i wysy?ane do narodowych centrów koordynuj?cych. Poza badaniem uk?adu HLA wykonywane s? oznaczenia nast?puj?cych przeciwcia?: ICA, aGAD, IAA, IA2, a tak?e przeciwcia?a przeciwko bia?kom mleka krowiego w referencyjnym laboratorium w Finlandii.

Tylko noworodki z genami zwi?kszonego ryzyka s? w??czane do programu prewencyjnego, Wszystkie inne noworodki s? od tego momentu wy??czone a rodzice s? informowani, ?e u ich dziecka nie stwierdzono genetycznie uwarunkowanego zwi?kszonego ryzyka zachorowania na cukrzyc? typu 1. Nale?y jednak zastrzec, ?e ich dziecko mo?e mimo wszystko w przysz?o?ci zachorowa? na t? chorob?.

G?ównymi celami badania s?:

1a. stwierdzenie, czy ?ywienie mieszank? zawieraj?c? hydrolizat kazeiny w porównaniu z mieszank? na bazie mleka krowiego przyczynia si? do redukcji cz?sto?ci wyst?pienia; autoprzeciwcia? zwi?zanych z cukrzyc? u ma?ych dzieci z czynnikiem ryzyka zachorowania na cukrzyc? typu 1 (genotyp HLA), maj?cych krewnego 1 stopnia z t? chorob?.

1b. stwierdzenie, czy karmienie mieszank? hydrolizatu kazeiny obni?a cz?sto?? wyst?pienia cukrzycy typu 1 w pierwszych 10 latach ?ycia;

2. stwierdzenie zale?no?ci mi?dzy immunogenno?ci? mleka krowiego a procesem autoimmunologicznym w cukrzycy typu 1;

3. sprawdzenie czy karmienie niemowl?t z genetyczn? predyspozycj? do cukrzycy typu 1 przez pierwsze 6-8 miesi?cy ?ycia wy??cznie piersi? wp?ywa na obni?enie cz?sto?ci wyst?powania przeciwcia? ICA, IAA, IA2 i antyGAD u tych dzieci;

4. okre?lenie innych czynników ?rodowiskowych mog?cych odgrywa? rol? rozwoju cukrzycy typu 1;

5. porównanie cz?sto?ci zachorowania na cukrzyc? typu 1 u dzieci z uk?adem HLA zwi?kszonego ryzyka, a dzie?mi z negatywnymi wynikami.

W badanych grupach, w trakcie kolejnych wizyt , wykonywane s? badania dotycz?ce wszystkich przeciwcia? zwi?zanych z cukrzyc? typu 1 oraz przeciwcia?a przeciwko wirusom z grupy Coxsackie i endomysium. Wszystkie wy?ej wymienione badania s? wykonywane w jednym referencyjnym laboratorium w Finlandii. Krew pobierana w poszczególnych o?rodkach lokalnych jest wysy?ana poczt? kuriersk? do Finlandii.
Przewidywany termin zako?czenia badania ustalono na 31.12.2011 roku, wówczas dopiero b?dzie mo?na podj?? prób? odpowiedzi na pytanie czy bia?ka mleka krowiego s? stymulatorami procesów autoimmunizacji.

Nale?y jeszcze raz podkre?li?, ?e s? to dotychczas jedyne w ?wiecie, prowadzone na tak? skal?, obejmuj?ce tak du?? liczb? dzieci monitorowanych przez tak d?ugi okres, w tak licznych, znajduj?cych si? na trzech kontynentach o?rodkach bada? dotycz?cych pierwotnej prewencji cukrzycy typu 1.

Badania s? prowadzone i koordynowane przez najlepsze w ?wiecie o?rodki diabetologii dzieci?cej.

Program TRIGR zosta? pomy?lany jako cz??? bada? zmierzaj?cych do opracowania metod prewencji pierwotnej cukrzycy typu 1. Do chwili obecnej nie ustalono jeszcze czynników, które odpowiedzialne s? za uruchamianie procesów autoimmunizacji, st?d te? poszukiwania takich czynników.

Wybrane pozycje pi?miennictwa
Akerblom HK; The TRIGR Study Group. The Trial to Reduce IDDM in the Genetically at Risk (TRIGR) study: recruitment, intervention and follow-up. Diabetologia. 2010 Dec 12. [Epub ahead of print]

Luopajärvi K, Savilahti E, Virtanen SM, Ilonen J, Knip M, Akerblom HK, Vaarala O.
Enhanced levels of cow's milk antibodies in infancy in children who develop type 1 diabetes later in childhood. Pediatr Diabetes. 2008;9(5):434-441.

Study design of the Trial to Reduce IDDM in the Genetically at Risk (TRIGR)
TRIGR Study Group. Pediatr Diabetes. 2007;8(3):117-137.

Virtanen S, Bärlund S, Salonen M, Savilahti E, Reunanen A, Paronen J, Hämäläinen AM, Ilonen J, Teramo K, Erkkola M, Ormisson A, Einberg U, Riikjärv MA, Ludvigsson J, Knip M, Akerblom H; The Finnish TRIGR Study Group. Feasibility and compliance in a nutritional primary prevention trial in infants at increased risk for type 1 diabetes.
Acta Paediatr. 2010 Nov 29.

W?sikowa R., Basiak A. Mi?dzynarodowy d?ugoletni program badawczy TRIGR (Trial to Reduce IDDM in Genetically at Risk). [w] Cukrzyca w populacji wieku rozwojowego – co nowego? Otto-Buczkowska E. (red.) Cornetis, Wroc?aw 2009:261-267.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,371 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!