09 December 2021 04:00
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
CI?G?E MONITOROWANIE GLIKEMII - KORZY?CI I WADY
Prof. dr hab.med. Ewa Otto-Buczkowska

Ci?g?e monitorowanie glikemii – korzy?ci i wady.


Mo?liwo?? monitorowania st??e? glukozy jest jednym z najwi?kszych dotychczasowych osi?gni?? w opiece diabetologicznej. Pierwsze mo?liwo?ci samokontroli w cukrzycy pojawi?y si?, kiedy na prze?omie lat 40 i 50-tych XXw wprowadzone zosta?y pierwsze testy do badania obecno?ci cukru i acetonu w moczu. W diabetologii dzieci?cej wielkie zas?ugi we wprowadzeniu tych pierwszych metod samokontroli w latach 50-tych mia? prof. R. Lestradet, pracuj?cy w Pary?u. W Polsce monitorowanie cukromoczu i acetonurii u dzieci wprowadzone zosta?o na prze?omie lat 50/60 ubieglego wieku.

Pierwsza do Polski t? metod? wprowadzi?a dr A. Margolis z ?odzi, drugim w kolejno?ci o?rodkiem, gdzie wprowadzono samokontrol? by? o?rodek ?l?ski. By?a to metoda bardzo prymitywna, ale pozwala?a na zmniejszenie cz?sto?ci wyst?powania ostrych powik?a? cukrzycy – ci??kich hipoglikemii i kwasic ketonowych.

Prze?om w samokontroli dokonany zosta? przez wprowadzenie oznaczania st??enia glukozy we krwi przez chorego w warunkach domowych. Pierwsze doniesienie na ten temat opublikowane by?o w roku 1978. Monitorowanie st??enia glukozy we krwi pozwoli?o na zasadnicz? zmian? kryteriów wyrównania cukrzycy i na wprowadzenie intensywnej insulinoterapii. Odegra?o to ogromna role w profilaktyce przewlek?ych powik?a? cukrzycy.

Nast?pne lata przynios?y wiele zmian w doskonaleniu urz?dze? s?u??cych do pomiaru st??enia glukozy we krwi – coraz doskonalsze glukometry. Obecnie coraz szersze zastosowanie znajduj? nowoczesne urz?dzenia s?u??ce do ci?g?ego pomiaru st??enia glukozy (CGM). Systemy te sk?adaj? si? z czujnika-sensora umieszczonego w ciele badanego, odbiornika i monitora. Ró?nica pomiarów pomi?dzy glukometrami a urz?dzeniami do ci?g?ego monitorowania wynika z tego, ?e urz?dzenia te dokonuj? pomiaru w p?ynie zewn?trzkomórkowym, a przy u?yciu glukometru pomiar dokonywany jest we krwi. St?d wynika konieczno?? kilkakrotnego w ci?gu doby (przynajmniej co 12 godzin) porównywania wyników i kalibracji urz?dzenia.

Obecnie na polskim rynku dost?pnych jest kilka urz?dze? do ci?g?ego monitorowania glikemii jednak wszystkie one wymagaj? kalibrowania przy u?yciu gleukometrów. Coraz szerzej wykorzystywane jest urz?dzenie pracuj?ce w po??czeniu z pomp? insulinow? (MiniMed Veo), które ma dodatkowo wprowadzony system zatrzymywania poda?y insuliny w pompie w przypadku odczytu niskiej glikemii i braku reakcji chorego na sygna?y alarmuj?ce. Urz?dzenia takie w po??czeniu z pomp? insulinowa tworz? tzw „p?tle otwart?”. Przysz?o?ci? b?dzie „p?tla zamkni?ta” czyli tzw sztuczna trzustka.

Wprowadzenie urz?dze? do ci?g?ego pomiaru glikemii umo?liwia popraw? kontroli metabolicznej bez zwi?kszania epizodów hipoglikemii. Szczególne wskazania do zastosowania ci?g?ego pomiaru glikemii dotycz? ci??arnych i najm?odszych dzieci, w tym noworodków zagro?onych wyst?powaniem ci??kich hipoglikemii. Bardzo przydatny jest te? w leczeniu m?odzie?y i aktywnych zawodowo m?odych pacjentów, a tak?e pacjentów zagro?onych wyst?powaniem nieu?wiadomionych hipoglikemii (d?ugotrwa?a cukrzyca z neuropati? wegetatywn? itd.). Takie monitorowanie pomocne jest równie? w zaprogramowaniu ci?g?ego podskórnego wlewu insuliny u pacjentów rozpoczynaj?cych terapi? przy u?yciu pompy.

G?ówna przeszkod? w szerszym zastosowaniu takich urz?dze? jest bariera finansowa.

Wybrane pozycje pi?miennictwa

Cyganek K., Ma?ecki MT. Zastosowanie ci?g?ego monitorowania glikemii u chorych na cukrzyc? – przegl?d dost?pnych systemów. Diabetologia Praktyczna 2010;11:167-172.

Dassau E. et al. Real-Time hypoglycemia prediction suite using continuous glucose monitoring: a safety net for the artificial pancreas. Diabetes Care. 2010;33:1249-1254

Elleri D. i wsp. Automated overnight closed-loop glucose control in young children with type 1 diabetes. Diabetes Technol Ther. 2011;13:419-424.

Hovorka R. i wsp. Manual closed-loop insulin delivery in children and adolescents with type 1 diabetes: a phase 2 randomised crossover trial. Lancet. 2010;375:743-751.

Hovorka R. Closed-loop insulin delivery: from bench to clinical practice. Nat Rev Endocrinol. 2011 Feb 22. [Epub ahead of print]

Juvenile Diabetes Research Foundation Continuous Glucose Monitoring Study Group
Effectiveness of Continuous Glucose Monitoring in a Clinical Care Environment: Evidence from the Juvenile Diabetes Research Foundation Continuous Glucose Monitoring (JDRF-CGM) trial Diabetes Care 2010; 33:17-22.

Klonoff DC. i wsp. Progress in development of an artificial pancreas. J Diabetes Sci Technol. 2009 Sep 1;3:1109-1120.

Lee H. i wsp. A closed-loop artificial pancreas using model predictive control and a sliding meal size estimator. J Diabetes Sci Technol. 2009;3:1082-1090.

McGarraugh GV. i wsp. Comparison of the clinical information provided by the FreeStyle Navigator continuous interstitial glucose monitor versus traditional blood glucose readings. Diabetes Technol Ther. 2010;12:365-371.

Murphy HR. i wsp. Closed-loop insulin delivery during pregnancy complicated by type 1 diabetes. Diabetes Care. 2011;34:406-411.

Otto-Buczkowska E. i wsp. Nowoczesne metody leczenia i monitorowania cukrzycy typu 1. Endokrynol Pol. 2008;59:246-253

Otto-Buczkowska E. Co nowego w diagnostyce i leczeniu cukrzycy typu 1? Cz??? I. Przewodnik Lekarza 2011;1:45-54.

Rubin RR, Peyrot M.. Patient-reported outcomes and diabetes technology: a systematic review of the literature. Pediatr Endocrinol Rev. 2010; Suppl 3:405-412.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,407 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!