09 December 2021 02:36
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
WYBÓR ZAWODU DLA DIABETYKA
Prof. dr hab. med. Ewa Otto-Buczkowska

Wybór zawodu


Drodzy Przyjaciele zbli?a si? zako?czenie roku szkolnego, dla wielu z Was oznacza to konieczno?? wyboru dalszej drogi zawodowej. To bardzo wa?na decyzja. Pami?tajcie bowiem, ?e dla pracodawców Wasza choroba jest powa?nym mankamentem. Wielu z nich, z ró?nych powodów boi si? zatrudnia? osoby chore. Trzeba szerzy? wiedz? na temat jakie ograniczenia mog? powodowa? ró?ne schorzenia, ale przede wszystkim stara? si? zdoby? takie wykszta?cenie i przygotowa? si? do wykonywania takiego zawodu, w którym cukrzyca nie b?dzie stanowi?a przeszkody.

Zasad? jest, ?e im wy?sze wykszta?cenie tym wi?ksze mo?liwo?ci zdobycia pracy, przy czym nie mo?e to by? wykszta?cenia „jakiekolwiek”. Ostatnio bardzo du?o si? mówi o bezrobociu w?ród m?odych osób z wy?szym wykszta?ceniem, rzadko jednak wspomina si? o kierunkach tego wykszta?cenia. M?odzie? cz?sto wybiera kierunki „modne”, albo takie w których studia nie s? bardzo uci??liwe. Cz?sto te? wybiera uczelnie, gdzie do?? ?atwo otrzyma? mo?na dyplom.

Osoby z chorob? przewlek??, a do takich nale?y cukrzyca, musz? bardzo starannie wybiera? kierunki kszta?cenia, a tak?e renomowane uczelnie, aby ich dyplom „liczy? si?” na rynku pracy.

Prof. Kazimierz Makowski z Katedry Gospodarowania Zasobami Pracy Szko?y G?ównej Handlowej w Warszawie zwraca uwag?, ?e w ci?gu kilku ostatnich lat nast?pi?a prawdziwa nadprodukcja polonistów, politologów, socjologów, a tak?e specjalistów od marketingu i zarz?dzania. Na rynku wci?? brakuje absolwentów wydzia?ów, takich jak fizyka, ekonomia, chemia, biologia, elektronika czy matematyka. Wed?ug prof. Makowskiego i ekspertów rynku pracy, to w?a?nie te kierunki s? najbardziej przysz?o?ciowym i specjalno?ciami. Eksperci mówi?, ?e to w?a?nie absolwenci kierunków matematyczno-przyrodniczych s? „sol? tej ziemi”. I to oni maj? najwi?ksze szanse na znalezienie pracy zarówno teraz, jak i w przysz?o?ci.

W moim odczuciu dobrym wyborem mog? te? by? kierunki medyczne i paramedyczne zwi?zane np. z rehabilitacj? czy dietetyk?. Spo?ecze?stwo starzeje si?, coraz wi?cej jest osób chorych, niepe?nosprawnych, którym nale?y organizowa? leczenie i opiek?. Dobrym kierunkiem wydaj? si? wi?c wydzia?y rehabilitacji czy dietetyki na wy?szych uczelniach.

Profesor Makowski podkre?la, ?e dzisiejsze kszta?cenie powinno by? dwusegmentowe, ??czy? w sobie zarówno tzw. edukacj? przysz?o?ciow?, jak i t? zwi?zan? z zainteresowaniami. Tyle tylko, ?e ze znacznym rozbudowaniem tej przysz?o?ciowej.

Dlatego te? nim z?o?ycie dokumenty na wy?sz? uczelni? sprawd?cie czy wybrany przez Was kierunek kszta?cenia gwarantuje przysz?e zatrudnienie, a tak?e czy wybrana przez Was uczelnie posiada odpowiedni? renom? w rankingu uczelni.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,272 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!