09 December 2021 03:58
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
ULGI PODATKOWE ZA ROK 2008
Ulgi podatkowe

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z pó?n. zm.), ulgi w podatku dochodowym przys?uguj?:
- podatnikowi b?d?cemu osob? niepe?nosprawn? lub
- podatnikowi, na którego utrzymaniu pozostaj? takie osoby niepe?nosprawne jak: wspó?ma??onek, dzieci w?asne i przysposobione, dzieci obce przyj?te na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice wspó?ma??onka, rodze?stwo, ojczym, macocha, zi?ciowie i synowie - je?eli w roku podatkowym dochody tych osób niepe?nosprawnych nie przekraczaj? kwoty 9.120 z?. W przeciwnym wypadku ulgi przys?uguj? podatnikowi b?d?cemu osob? niepe?nosprawn?. Je?li wi?c osoba niepe?nosprawna pozostaj?ca na utrzymaniu podatnika osi?ga dochody, nale?y dokona? wst?pnego oszacowania jaki dochód w ca?ym roku podatkowym mo?e ona uzyska?. Rachunki musz? by? bowiem wystawione na osob?, która b?dzie odlicza?a okre?lone wydatki.

Podstawowym warunkiem odliczenia wydatków jest posiadanie przez osob? niepe?nosprawn?, której dotyczy wydatek:
- orzeczenia o niepe?nosprawno?ci lub stopniu niepe?nosprawno?ci, lub
- decyzji przyznaj?cej rent? z tytu?u ca?kowitej lub cz??ciowej niezdolno?ci do pracy, rent? szkoleniow? albo rent? socjaln?,

Jednocze?nie w przepisach reguluj?cych poszczególne ulgi, mowa jest o osobach zaliczonych do I i II grupy inwalidztwa, przez co nale?y rozumie? osoby w stosunku do których, orzeczono odpowiednio:
- ca?kowit? niezdolno?? do pracy oraz niezdolno?? do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopie? niepe?nosprawno?ci,
- ca?kowit? niezdolno?? do pracy albo umiarkowany stopie? niepe?nosprawno?ci.

Odliczenie ulg mo?e by? dokonane równie? w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o niepe?nosprawno?ci wydane przez w?a?ciwy organ na podstawie odr?bnych przepisów obowi?zuj?cych do dnia 31 sierpnia 1997 r.

Zgodnie z art. 26 ust. 7c ww. ustawy, warunkiem skorzystania z wi?kszo?ci ulg rehabilitacyjnych jest posiadanie przez podatnika dokumentów stwierdzaj?cych poniesienie wydatków (faktury VAT lub rachunku). Nie dotyczy to wydatków na:

- u?ywanie samochodu osobowego, stanowi?cego w?asno?? (wspó?w?asno??) osoby niepe?nosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika maj?cego na utrzymaniu osob? niepe?nosprawn? zaliczon? do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepe?nosprawne, które nie uko?czy?y 16 roku ?ycia, dla potrzeb zwi?zanych z koniecznym przewozem na niezb?dne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Niektóre urz?dy skarbowe ??daj? przedstawienia dokumentów po?wiadczaj?cych korzystanie z takich zabiegów.
- op?acenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepe?nosprawno?ci? narz?du ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
- utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa, psa przewodnika.
W ka?dym z tych trzech przypadków mo?na odliczy? ustalan? co roku kwot?, bez potrzeby dokumentowania poniesionych wydatków.

Aby odliczy? pozosta?e wydatki nale?y posiada? dokumenty stwierdzaj?ce ich poniesienie. Zgodnie z artyku?em 26 ust. 7a ww. ustawy, s? to wydatki na:
- adaptacj? i wyposa?enie mieszka? oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikaj?cych z niepe?nosprawno?ci,
- przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikaj?cych z niepe?nosprawno?ci,
- zakup i napraw? indywidualnego sprz?tu, urz?dze? i narz?dzi technicznych niezb?dnych w rehabilitacji oraz u?atwiaj?cych wykonywanie czynno?ci ?yciowych, stosownie do potrzeb wynikaj?cych z niepe?nosprawno?ci, z wyj?tkiem sprz?tu gospodarstwa domowego,
- zakup wydawnictw i materia?ów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikaj?cych z niepe?nosprawno?ci,
- odp?atno?? za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
- odp?atno?? za pobyt na leczeniu w zak?adzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zak?adzie rehabilitacji leczniczej, zak?adach opieku?czo-leczniczych i piel?gnacyjno-opieku?czych oraz odp?atno?? za zabiegi rehabilitacyjne,
- opiek? piel?gniarsk? w domu nad osob? niepe?nosprawn? w okresie przewlek?ej choroby uniemo?liwiaj?cej poruszanie si? oraz us?ugi opieku?cze ?wiadczone dla osób niepe?nosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
- op?acenie t?umacza j?zyka migowego,
- kolonie i obozy dla dzieci i m?odzie?y niepe?nosprawnej oraz dzieci osób niepe?nosprawnych, które nie uko?czy?y 25 roku ?ycia,
- leki - w wysoko?ci stanowi?cej ró?nic? pomi?dzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesi?cu a ustalon? co roku kwot?, je?li lekarz specjalista stwierdzi, ?e osoba niepe?nosprawna powinna stosowa? okre?lone leki (stale lub czasowo),
- odp?atny, konieczny przewóz na niezb?dne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
a) osoby niepe?nosprawnej - karetk? transportu sanitarnego,
b) osoby niepe?nosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepe?nosprawnych do lat 16 - równie? innymi ?rodkami transportu ni? karetka transportu sanitarnego.
- odp?atne przejazdy ?rodkami transportu publicznego zwi?zane z pobytem:
a) na turnusie rehabilitacyjnym,
b) w zak?adzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zak?adzie rehabilitacji leczniczej, zak?adach opieku?czo-leczniczych i piel?gnacyjno-opieku?czych,
c) na koloniach i obozach dla dzieci i m?odzie?y niepe?nosprawnej oraz dzieci osób niepe?nosprawnych, które nie uko?czy?y 25 roku ?ycia.

Wydatki na cele rehabilitacyjne podlegaj? odliczeniu od dochodu, a nie od kwoty podatku. Nie mo?na odliczy? jednak tych wydatków na cele rehabilitacyjne, które zosta?y sfinansowane (dofinansowane) ze ?rodków zak?adowego funduszu rehabilitacji osób niepe?nosprawnych, Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych lub ze ?rodków Narodowego Funduszu Zdrowia, zak?adowego funduszu ?wiadcze? socjalnych albo zosta?y zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Je?li wydatki by?y tylko cz??ciowo finansowane z powy?szych funduszy czy ?rodków, odliczeniu podlega ró?nica pomi?dzy poniesionymi wydatkami a kwot? sfinansowan? czy zwrócon? z jakichkolwiek innych ?rodków. Mo?na wi?c odliczy? tylko te wydatki, które podatnik pokry? z w?asnych dochodów.

?ród?o: www.pfron.org.pl
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,404 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!