09 December 2021 04:04
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
UK?AD MOCZOWY U CHORYCH NA CUKRZYC?
Prof. dr hab. med. Ewa Otto-Buczkowska

Uk?ad moczowy u chorych na cukrzyc?.

O sygna?ach wskazuj?cych na uszkodzenie nerek u chorych na cukrzyc? pisa?am ju? na tym forum w lipcu 2009 roku. Wydaje si? jednak, ?e warto wróci? do tego tematu bowiem schorzenia uk?adu moczowego zajmuj? wa?ne miejsce w?ród przewlek?ych powik?a? cukrzycy. W?ród schorze? uk?adu moczowego, wyst?puj?cych u osób z cukrzyc?, wyró?ni? nale?y te, które s? bezpo?rednim nast?pstwem cukrzycy jak nefropatia cukrzycowa, takie które s? wynikiem powik?a? cukrzycowych w obr?bie innych uk?adów jak p?cherz neurogenny w nast?pstwie neuropatii autonomicznej czy wreszcie schorzenia nie maj?ce bezpo?redniego zwi?zku z cukrzyc? ale, dla wyst?pienia których cukrzyca stanowi czynnik ryzyka jak np. zaka?enia uk?adu moczowego.

Nefropatia cukrzycowa oznacza przewlek?y bia?komocz lub albuminuri? z towarzysz?cym zwykle nadci?nieniem t?tniczym i zmniejszeniem filtracji k??buszkowej.

Mikroalbuminuri?, która jest wczesnym objawem nefropatii rozpoznaje si? przy zwi?kszonym wydalaniu albumin z moczem. Dla oceny cz?sto stosuje si? wska?nik
albumina/kreatynina, który kszta?tuje si? na poziomie: 2,5 - 25 mg/mmol.
Stwierdzenie obecno?ci przewlek?ej mirkoalbuminurii wymaga poszerzenia diagnostyki w kierunku retinopatii, neuropatii i makroangiopatii.
W interpretacji zwi?kszonego wydalania albumin konieczne jest wykluczenie innych ni? cukrzyca przyczyn albuminurii (zapalenia nerek itd.).

Nefropatia podobnie jak inne angiopatie jest konsekwencj? przede wszystkim przewlek?ego procesu niewyrównania metabolicznego i utrzymuj?cej si? hiperglikemii oraz zaburze? gospodarki lipidowej, pewna rol? odgrywa równie? podatno?? genetyczna.

Na cz?sto?? wyst?powania nefropatii zasadniczy wp?yw ma metaboliczna kontrola cukrzycy.

Przewlek?a hiperglikemia prowadzi do szeregu zaburze? (aktywacja procesu nieenzymatycznej glikacji bia?ek, szlaku poliowego oraz stresu oksydacyjnego). Zwi?kszone st??enie glukozy prowadzi tak?e do modyfikacji cz?steczek LDL, które staj? si? toksyczne dla ?ródb?onka. Pami?ta? przy tym nale?y o zjawisku „pami?ci hiperglikemicznej”.

Szczególnym czynnikiem ryzyka dla rozwoju nefropatii cukrzycowej jest nadci?nienie. Podwy?szone warto?ci ci?nienia t?tniczego i zmiany jego rytmu dobowego zwi?kszaj? ryzyko rozwoju powik?a? mikronaczyniowych, a w tym nefropatii. W pierwszym okresie mamy zwykle do czynienia z zatarciem ró?nicy pomi?dzy ci?nieniem dziennym i nocnym (non dipper). Oceny warto?ci ci?nienia u dzieci dokonywa? nale?y przy wykorzystaniu siatek centylowych. Aktualne normy ci?nienia t?tniczego dla polskich dzieci i m?odzie?y w Polsce opracowane zosta?y w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, w ramach projektu "OLAF”
[http://olaf.czd.pl].

Zaburzenia lipidowe s? równie? odpowiedzialne za rozwój i progresj? nefropatii.

Zapobieganie i leczenie nefropatii cukrzycowej.

Nie ma leków skutecznie lecz?cych rozwini?t? nefropati?. Pocz?tkowe stadia rozwoju nefropatii (stadium I i II) s? odwracalne, st?d te? tak wa?na jest profilaktyka nefropatii, a kiedy ju? dojdzie do jej wyst?pienia, mo?liwie najwcze?niejsze leczenie, zmierzaj?ce do zahamowania procesu, a w ka?dym razie do zwolnienia jego rozwoju. W stadium III wyst?puj? zmiany strukturalne w obr?bie nerek, które prowadz? do ich niewydolno?ci, prawid?owe post?powanie terapeutyczne mo?e jednak, w wielu przypadkach, znacznie zwolni? tempo rozwoju nefropatii.
G?ównym wskazaniem, zarówno w profilaktyce jak i leczeniu nefropatii, jest maksymalne wyrównanie metaboliczne chorego.

Kolejnym wskazaniem jest bardzo staranna kontrola i aktywne leczenie hipotensyjne. Pami?ta? przy tym nale?y o wp?ywie masy cia?a (wska?nik BMI) na ci?nienie t?tnicze krwi, oty?o?? jest powa?nym czynnikiem ryzyka dla wyst?powania nadci?nienia.

Skuteczne leczenie nadci?nienia t?tniczego wyd?u?a czas rozwoju schy?kowej niewydolno?ci nerek. Wskazaniem jest równie? leczenie zaburze? lipidowych.

Niecukrzycowe uszkodzenia nerek u chorych na cukrzyc?.

U wielu chorych z cukrzyc? wyst?puj?, inne ni? nefropatia cukrzycowa schorzenia mog?ce przyspiesza? lub by? g?ówn? przyczyn? niewydolno?ci nerek, u chorych na cukrzyc? konieczna jest wi?c okresowa kontrola uk?adu moczowego.
Cukrzyca stanowi bardzo istotny czynnik ryzyka rozwoju niewydolno?ci nerek zarówno w przebiegu nefropatii cukrzycowej jak i w przebiegu innych chorób które cz?sto wspó?istniej? z cukrzyc? st?d konieczno?? okresowej kontroli funkcji nerek. Podwy?szone st??enie kreatyniny u chorego z cukrzyc? jest wskazaniem do konsultacji nefrologicznej .

Wybrane pozycje pi?miennictwa

Aktualne (2009) wytyczne ISPAD. Medycyna Praktyczna wydanie specjalne 4/2010

Jarosz-Chobot P., Otto-Buczkowska E. Powik?ania ze strony uk?adu moczowego u m?odocianych chorych na cukrzyc?. [w] Nefrodiabetologia. (red.) Franek E. i wsp. 2011.

Machnica L, Deja G, Jarosz-Chobot P. Hypertension and prehypertension in children and adolescents with diabetes type 1. Pediatr Endocrinol Diabetes Metab. 2008;14:215-219.
My?liwiec M., Balcerska A. Nowe spojrzenie na rozwój, diagnostyk? i leczenie nefropatii u dzieci i m?odzie?y. [w] Cukrzyca w populacji wieku rozwojowego – co nowego? (red.) Otto-Buczkowska E., Cornetis. Wroc?aw 2009:327-339.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,414 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!