09 December 2021 02:27
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
ULGI W PKP I PKS
Dzieci oraz m?odzie? z cukrzyc? posiadaj?ce orzeczenienie o niepe?nosprawno?ci mog? korzysta? z ulga na przejazdy PKP i PKS. Oto przepisy i warunki na jakich jest to mo?liwe.


Dzieci i m?odzie? niepe?nosprawna oraz ich rodzice lub opiekunowie (chodzi o jedno z rodziców oraz o jednego opiekuna) maj? prawo do:

- 78% ulgi w poci?gach PKP i autobusach PKS

Ulga dotyczy przejazdu na trasie z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do:

przedszkola, szko?y, szko?y wy?szej, placówki opieku?czo-wychowawczej, placówki o?wiatowo-wychowawczej, specjalnego o?rodka szkolno-wychowawczego, specjalnego o?rodka wychowawczego, o?rodka umo?liwiaj?cego dzieciom i m?odzie?y spe?nianie obowi?zku szkolnego i obowi?zku nauki, o?rodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy spo?ecznej, o?rodka wsparcia, zak?adu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a tak?e na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem (dzieci na podstawie biletów jednorazowych lub miesi?cznych imiennych, rodzice lub opiekunowie - biletów jednorazowych).

W trakcie przejazdu koniecznie trzeba mie? przy sobie posiada? odpowiedni dokument potwierdzaj?cy niepe?nosprawno??:

1) dla dzieci i m?odzie?y ucz?szczaj?cej do przedszkola, szko?y, szko?y wy?szej albo o?rodka lub innej placówki o charakterze o?wiatowym jest to:
- legitymacja przedszkolna dla dzieci niepe?nosprawnych,
- legitymacja szkolna dla uczniów niepe?nosprawnych,
- legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych poni?ej - w punkcie 2.

2) dla dzieci i m?odzie?y nie ucz?szczaj?cej do szko?y (innych placówek z punktu 1):
- orzeczenie lub wypis z tre?ci orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS, stwierdzaj?ce niezdolno?? do samodzielnej egzystencji, ca?kowit? albo cz??ciow? niezdolno?? do pracy,
- wypis z tre?ci orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzaj?cego zaliczenie do jednej z grup inwalidzkich,
- legitymacja dokumentuj?ca niepe?nosprawno??, wystawiona przez uprawniony organ.

UWAGA:
Przy przejazdach do jednostek udzielaj?cych ?wiadcze? zdrowotnych albo pomocy spo?ecznej b?d? organizuj?cych turnusy rehabilitacyjne dodatkowo, oprócz wymienionych dokumentów, wymagane jest za?wiadczenie (zawiadomienie) okre?laj?ce:
- miejsce i termin badania, leczenia, konsultacji, zaj?? rehabilitacyjnych, zaj?? terapeutycznych albo pobytu w o?rodku wsparcia, domu pomocy spo?ecznej, lub na turnusie rehabilitacyjnym,
- odpowiednio (w drodze powrotnej), potwierdzaj?ce stawienie si? na badaniach, konsultacji, turnusie itp.3) rodzice lub opiekunowie mog? korzysta? z ulgowych przejazdów PKP lub PKS na podstawie wymienionych powy?ej, w punkcie 1 i 2 dokumentów podopiecznych. Podró?uj?c bez dziecka (po dziecko, po odwiezieniu dziecka) nale?y mie? za?wiadczenie ze szko?y lub innej placówki, a w sytuacjach opisanych w ramce – równie? podane tam za?wiadczenia/ zawiadomienia.

UWAGA:
Je?li przejazd nie dotyczy spraw wymienionych powy?ej dzieci i m?odzie? niepe?nosprawna maj? odpowiednio prawo do nast?puj?cych ulg:


1) dzieci w wieku do uko?czenia 4 lat korzystaj? z bezp?atnych przejazdów w 2 klasie poci?gów PKP oraz w autobusach PKS w komunikacji zwyk?ej i przyspieszonej (pod warunkiem, ?e nie zajmuj? oddzielnego miejsca tzn. siedz? „na kolanach”) - na podstawie biletów jednorazowych oraz dokumentu stwierdzaj?cego wiek dziecka (np. ksi??eczka zdrowia dziecka). Je?li dziecko korzysta z oddzielnego miejsca w autobusie PKS ulga wynosi 78%.

2) dzieci w wieku powy?ej 4 lat do rozpocz?cia odbywania obowi?zkowego rocznego przygotowania przedszkolnego maj? prawo do 37% ulgi przy przejazdach poci?gami osobowymi, pospiesznymi i ekspresowymi oraz w autobusach PKS, w komunikacji zwyk?ej i przyspieszonej - na podstawie biletów jednorazowych oraz nast?puj?cych dokumentów:
- dokumentu stwierdzaj?cego wiek dziecka,
- za?wiadczenia o odroczeniu spe?niania obowi?zku szkolnego, wydanego przez dyrektora publicznej szko?y podstawowej,
- legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepe?nosprawnego.

3) do 49% ulgi w poci?gach osobowych i pospiesznych oraz w autobusach PKS w komunikacji zwyk?ej i przyspieszonej , maj? prawo:
- dzieci w trakcie rocznego obowi?zkowego przygotowania przedszkolnego,
- dzieci i m?odzie?, ucz?szczaj?ca do szko?y, nie d?u?ej ni? do uko?czenia 24 roku ?ycia,
- studenci do uko?czenia 26 lat,
na podstawie biletów imiennych miesi?cznych.

Je?li kupuje si? bilet jednorazowy przys?uguje ulga 37% w przypadku przejazdów poci?gami osobowymi, pospiesznymi i ekspresowymi .
Do ulg uprawnia: za?wiadczenie o spe?nianiu obowi?zkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, legitymacja szkolna lub studencka wraz z dowodem osobistym albo innym dokumentem umo?liwiaj?cym stwierdzenie wieku je?li nie jest on okre?lony w legitymacjach. Powy?sze grupy nie maj? ?adnej ulgi przy zakupie biletów jednorazowych w komunikacji autobusowej.


UWAGA:
Nowe ulgi dla studentów od 1 stycznia 2011 r.
Studenci do uko?czenia 26 roku ?ycia uprawnieni s? do ulgi 51%:
- w poci?gach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, je?li kupuj? bilet jednorazowy,
- w poci?gach osobowych i pospiesznych, je?li kupuj? bilet miesi?czny,
- w autobusach w komunikacji zwyk?ej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesi?cznych. .
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,262 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!