09 December 2021 03:10
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
ULGI PODATKOWE ZA ROK 2008 cd.
Ulga 1% na rzecz organizacji po?ytku publicznego

Zgodnie z zasadami obowi?zuj?cymi rozliczenia rocznego za 2007r., urz?d skarbowy w?a?ciwy w sprawach zezna? rocznych PIT przekazuje w terminie do 31 lipca 2009 r. 1% podatku nale?nego na rzecz wskazanej przez podatnika w PIT rocznym organizacji po?ytku publicznego. Koszty przelewu s? potr?cane z naszego 1%.
Je?eli podatnik z?o?y zeznanie roczne ju? w styczniu, nie przyspieszy przelewu na rzecz organizacji. Je?eli jednak z?o?y zeznanie po terminie, tj. po 30 kwietnia 2009 r. (a rycza?towcy po 1 lutego 2009 r.), wówczas urz?d skarbowy pieni?dzy ju? nie przeka?e.

1% podatku nale?nego wynikaj?cy z zeznania rocznego PIT mo?na przekaza? na rzecz organizacji po?ytku publicznego, dzia?aj?cej w oparciu o ustaw? z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z pó?n. zm.).
List? organizacji mo?na znale?? na stronach Ministerstwa Sprawiedliwo?ci. Jednak w zeznaniu rocznym 1% przekaza? mo?na jedynie tej organizacji, która znajdzie si? w wykazie organizacji posiadaj?cej status organizacji po?ytku publicznego w dniu 30 listopada danego roku podatkowego. Wykaz taki og?asza Minister Pracy i Polityki Spo?ecznej w Monitorze Polskim w grudniu danego roku podatkowego. W Monitorze Polskim z 31 grudnia 2008 roku og?oszono obwieszczenie ministra pracy i polityki spo?ecznej z 29 grudnia 2008 r. (M.P. nr 96, poz. 827), które zawiera wykaz organizacji po?ytku publicznego obowi?zuj?cy do rozlicze? rocznych za 2008 rok.
W wykazie tym nie uwzgl?dnia si? organizacji prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz? polegaj?c? na wytwarzaniu wyrobów przemys?u elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a tak?e pozosta?ych wyrobów alkoholowych o zawarto?ci alkoholu powy?ej 1,5 %, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udzia?em tych metali, lub handlu tymi wyrobami. W ten sposób wy??cza si? te organizacje z zakresu stosowania ulgi.

Wniosek, ulga i przekaz

Wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje si? na ko?cu ka?dego zeznania rocznego PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 czy PIT-38. 1% przekazuj? wi?c w tym roku równie? podatnicy podatku liniowego, rycza?towcy oraz podatnicy graj?cy na gie?dzie. Nie mo?na przekaza? 1% karty podatkowej. Wniosek taki mo?na równie? z?o?y? na pi?mie, w postaci odr?bnego podania, wystarczy jednak - i jest to o wiele prostsze - w zeznaniu rocznym wskaza? nazw? i numer wpisu do KRS (Krajowego Rejestru S?dowego).
Nie mo?na pomyli? si? w nazwie czy numerze KRS, nale?y dok?adnie przepisa? j? z ministerialnego wykazu. Pomy?ka oznacza nie z?o?enie wniosku. Przy oczywistych omy?kach w nazwie urz?dy skarbowe b?d? zapewne rozpoznawa? nazwy organizacji albo wzywa? do poprawki (tak zapowiada Ministerstwo Finansów). Mog? jednak tego nie zrobi?. Pomy?ka w numerze KRS mo?e prowadzi? do wskazania zupe?nie innej organizacji. Tutaj wi?c nale?y by? absolutnie skrupulatnym.
Warunkiem skutecznego skorzystania z ulgi jest z?o?enie zeznania w terminie. Zeznania z?o?one po terminie nie daj? prawa przekazania 1%, nawet je?eli wniosek zosta? odr?bnie z?o?ony wcze?niej.

Na przyk?ad:
Podatek nale?y wynikaj?cy z zeznania wyniós? 8'701,00 z?. Podatnik mo?e wskaza? kwot? 1% (8'701,00 zl / 100) czyli 87,01 z?, w zaokr?gleniu 87,00 z?. Kwota ta po pomniejszeniu o koszty przelewu zostanie przekazana na rachunek bankowy organizacji.

Ulga 1%, przekazywana bezpo?rednio przez urz?d skarbowy, nie ma nic wspólnego z darowiznami i odliczeniami z tytu?u darowizn. Limity odliczenia w zakresie darowizn i ulgi 1% s? niezale?ne. Mo?na jednak powiedzie?, ?e im wy?sze odliczenia, tym ni?szy podatek nale?ny, a zatem i ni?szy limit ulgi 1%.

Jedna organizacja - jak okre?li? cel?

Wed?ug nowych zasad podatnik mo?e przekaza? kwot? od 10 groszy do 1% podatku nale?nego wynikaj?cego z zeznania, na rzecz jednej wybranej przez podatnika organizacji po?ytku publicznego. Oczywi?cie przekazujac 1% w wi?cej ni? jednym zeznaniu rocznym (np. gdy sk?adamy za 2007r. PIT-36 i PIT-38) mo?na przekaza? 1% wi?cej ni? jednej organizacji, tzn. jednej organizacji przekazujemy 1% podatku wynikaj?cy z jednego zeznania rocznego.
Podatnik chc?cy przekazywa? 1% co roku powinien co roku sk?ada? odr?bny wniosek (czy wype?nia? co roku ponownie zeznanie roczne).
W PIT rocznych brak jest rubryki na cel - np. na imi? i nazwisko osoby, które pomoc za po?rednictwem organizacji ma by? udzielona. W prasie pojawi?y si? pomys?y, aby wpisywa? tak? informacj? w rubryce "dodatkowe informacje" - jednak dopisanie do przelewu tej informacji zale?y od woli urz?dów skarbowych i odbywa?oby si? poza obowiazuj?cym prawem. Ministerstwo Finansów wyda?o o?wiadczenie "Jednocze?nie, podatnik w sk?adanym przez siebie zeznaniu podatkowym mo?e równie? poda? dodatkowe informacje, które w jego ocenie mog? mie? wp?yw na dystrybucj? ?rodków gromadzonych przez organizacj? po?ytku publicznego (np. na konkretny cel)." (komunikat). Jednak taki nakaz, nawet wyra?ony na pi?mie czy opublikowany w serwisie internetowym Ministerstwa Finansów nie wi??e urz?dów skarbowych czy poszczególnych urz?dników rozliczaj?cych nasze wp?aty.

Emeryci i renci?ci a 1%

Emeryci i renci?ci, którzy otrzymuj? PIT roczny z ZUS, nie maj? obowi?zku sk?ada? dodatkowego rozliczenia rocznego. Je?eli chc? jednak przekaza? 1% swojego podatku, powinni zlo?y? PIT-37, wype?ni? go w szczególno?ci w rubrykach 124-126 i oczywi?cie z?o?y? nie pó?niej ni? 30 kwietnia 2008 r.
Wp?aty bezpo?rednie w ci?gu roku
Je?eli podatnik wp?aci? po 30 kwietnia tytu?em 1% jakie? kwoty bezpo?rednio na rzecz organizacji po?ytku publicznego, wówczas kwot takich nie wyka?e w zeznaniu w ramach 1%, mo?e je jednak odliczy? jako darowizn? na cele po?ytku publicznego, w ramach limitu i zgodnie z zasadami obowi?zuj?cymi w uldze na darowizn?. Mo?na jednak - równie? w porozumieniu z organizacj? - wycofa? darowizn? czy uchyli? si? od jej skutków z powodu b??du, i przekaza? 1% ponownie, tym razem w zeznaniu rocznym.


Ulga na Internet

Podatnikowi przys?uguje prawo do odliczenia od dochodu wydatków ponoszonych przez podatnika z tytu?u u?ytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) b?d?cym miejscem zamieszkania podatnika w wysoko?ci nieprzekraczaj?cej w roku podatkowym kwoty 760z?.
Dla dokonania odlicze? niezb?dne jest posiadanie dowodu zap?aty (wp?ata, przelew, przekaz pocztowy). Dowód ten powinien by? wystawiony na nazwisko podatnika, powinien to by? przelew z konta podatnika albo dowód wp?aty, na którym podatnik figuruje jako wp?acaj?cy. Nie wystarczy przelew np. z konta ?ony z podaniem nazwiska podatnika jako zobowi?zanego (np. w tytule przelewu).
Wysoko?? wydatków musi by? udokumentowana faktur? VAT w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i us?ug.
Wynikaj? z tego nast?puj?ce wnioski:
zarówno wp?ata, jak i faktura, powinny by? wystawione na t? sam? osob? - na podatnika dokonuj?cego odliczenia;
mo?liwe jest odliczenie wp?at dokonanych w roku 2008 za inne okresy rozliczeniowe pod warunkiem posiadania faktury VAT (bez wzgl?du na dat? jej wystawienia);
nie jest mo?liwe odliczenie wydatków na podstawie faktury (rachunków) wystawionych przez podmioty zagraniczne, nie b?d?ce podatnikami w rozumieniu polskiej ustawy o podatku od towarów i us?ug;
nie jest mo?liwe odliczanie wydatków na podstawie umowy oraz dowodów wp?aty, je?eli nie zosta?a wystawiona faktura VAT, niemniej jednak wi?kszo?? dostawców internetu z w?asnej inicjatywy rozpocz??o powszechne fakturowanie us?ug.

Ulga prorodzinna

Ulga prorodzinna polega na odliczeniu stosownej kwoty na ka?de dziecko od podatku dochodowego po dokonaniu odlicze? z tytu?u sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne.
Podatnik musi zatem mie? odpowiednie dochody, aby z udogodnienia skorzysta? - wi?kszo?? podatku nale?nego przy ni?szych dochodach pokrywana jest w?a?nie sk?adk? na ubezpieczenie zdrowotne.. Ponadto z ulgi prorodzinnej skorzysta? mog? jedynie podatnicy rozliczaj?cy si? na zasadach ogólnych.
Odliczenia od podatku na ka?de wychowywane dziecko
PIT roczny za 2008 r. 1173,70 z?
PIT roczny za 2009 r. 1112,04 z?
W ramach tej ulgi prorodzinnej podatnik ma prawo odliczy? ww. kwot? na ka?de dziecko, w?asne lub przysposobione (adopcja pe?na i niepe?na), które wychowywa? w ci?gu roku podatkowego. Do ulgi nie maj? prawa rodziny zast?pcze.
Wystarczy wychowywanie dziecka przez cz??? roku podatkowego. Ulga dotyczy dzieci:
dzieci ma?oletnich;
dzieci, bez wzgl?du na ich wiek, które zgodnie z odr?bnymi przepisami otrzymywa?y zasi?ek piel?gnacyjny;
dzieci do uko?czenia 25 lat ucz?ce si? w szko?ach, o których mowa w przepisach o systemie o?wiaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wy?szym, je?eli w roku podatkowym dzieci te nie uzyska?y dochodów, z wyj?tkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysoko?ci niepowoduj?cej obowi?zku zap?aty podatku.
Jest to ulga rodzicielska, tzn. w przypadku, gdy dziecko wychowuj? oboje rodzice, maj? do odliczenia jedn? ulg? w wysoko?ci kwoty wy?ej wymienionej. Odliczaj? j? wg w?asnego wyboru od dochodów obojga albo tylko od dochodów jednego z nich. W przypadku rodziców nie b?d?cych ma??e?stwem:
w przypadku osób nie b?d?cych wcze?niej ma??e?stwem kwot? ulgi odlicza si? od podatku jednego z rodziców lub od podatku obojga; mo?e to oznacza?, ?e jedynie jeden z rodziców ma prawo do odliczenia pe?nej ulgi, bowiem w takim przypadku nie wyst?pi podatek obojga - rozliczenie wspólne (mo?e to równie? oznacza?, ?e podatnicy ci dokonuj? wyboru, ale eksperci PIT.pl nie podzielaj? tego pogl?du);
w przypadku gdy pomi?dzy podatnikami wychowuj?cymi orzeczono rozwód lub separacj?, ulga przys?uguje temu z podatników wychowuj?cych dziecko, u którego dziecko faktycznie zamieszkuje (bez wzgl?du na postanowienia s?du), pod warunkiem, ?e wychowuje on dziecko; je?eli przez cz??? roku podatkowego dzieci faktycznie zamieszkuj? u ka?dego z rodziców, odliczenie przys?uguje ka?demu z nich (o ile faktycznie wychowuj? dziecko) - w tym przypadku kwota odliczenia stanowi iloczyn liczby miesi?cy pobytu dzieci u rodzica i 1/12 kwoty ulgi prorodzinnej (10z? za ka?dy pe?ny miesi?c czyli za ka?de 30 dni). Mo?e to oznacza?, ?e miesi?ce, w których trakcie nast?pi?o przekazanie opieki nad dzieckiem, powoduj? przepadanie 1/12 ulgi - chyba ?e rodzice przeka?? sobie dziecko w nocy z 31 danego miesi?ca na 1 nast?pnego miesi?ca.
Przez wychowanie rozumie? nale?y faktycznie wychowanie i faktyczne ponoszenie ci??arów i konsekwencji wychowania dziecka. Nie tylko ponoszenie obci??e? finansowych.
Dokumenty
Dla skorzystania z ulgi niezb?dne s? dokumenty dowodz?ce posiadania dzieci: odpisy aktu urodzenia, wyroki s?dów w sprawach adopcyjnych. W zakresie przypadków szczególnych niezb?dne te? b?d? wyroki rozwodowe czy ustanawiaj?ce separacj?.
Je?eli dziecko przebywa u obojga rodziców na zmian? - warto zawrze? porozumienie albo spisa? protokó? potwierdzaj?cy odpowiednio, u kogo dziecko b?dzie przebywa? w roku nadchodz?cym, albo u kogo dziecko przebywa?o w roku minionym.
Urz?d Skarbowy mo?e chcie? równie? sprawdzi?, czy dzieci opisane w przedstawionych dokumentach w ogóle istniej?.

?ród?o: www.pit.pl
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,320 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!