09 December 2021 02:54
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
ZABURZENIA WZRASTANIA U DZIECI I M?ODZIEZY
Prof. dr hab. med. Ewa Otto-Buczkowska

Zaburzenia wzrastania u dzieci i m?odzie?y z cukrzyc?.Proces wzrastania odbywa si? pod wp?ywem szeregu czynników wewn?trznych i zewn?trznych. Uk?ad hormonalny odgrywa tu rol? wiod?c?, chocia? nie jest to jedyny o?rodek kieruj?cy procesami wzrastania.

W okresie dojrzewania proces wzrastania nabiera tempa i wyst?puje tzw „pokwitaniowy skok wzrastania”. Wi??e si? on ze zwi?kszon? amplitud? pulsów sekrecji hormonu wzrostu (GH). Dzia?anie GH na proces wzrastania odbywa si? za po?rednictwem insulinopodobnego czynnika wzrostu-1 (insulin-like growth factor: IGF-1), który produkowany jest g?ównie w w?trobie. Sekrecja hormonu wzrostu zmienia si? w ró?nych okresach ?ycia. W okresie p?odowym wytwarzanie hormonu wzrostu jest bardzo du?e, ulega jednak zmniejszeniu w miar? zbli?ania si? terminu porodu. W okresie przedpokwitaniowym mamy do czynienia ze stabilizacj? sekrecji hormonu wzrostu . W okresie pokwitania nast?puje wzrost wytwarzania GH. W okresie dojrzewania nast?puje równie? wzrost liczby receptorów GH, w czym bior? udzia? prawdopodobnie steroidy p?ciowe Po zako?czeniu tego okresu nast?puje ponowny spadek st??enia GH we krwi, zmniejsza si? równie? synteza IGF-I i jego st??enie we krwi. Hormon wzrostu odgrywa znacz?c? role w utrzymaniu homeostazy glukozy, wp?yw ten jest dwojaki. W pierwszej fazie, trwaj?cej oko?o 20 minut ujawnia si? dzia?anie hipoglikemizuj?ce, podobne do dzia?ania insuliny, cho? od niej niezale?ne. W drugiej fazie hormon wzrostu dzia?a antagonistycznie, zwi?kszaj?c oporno?? tkanek obwodowych na insulin?, zmniejszaj?c pobieranie glukozy przez komórki i zmniejszaj?c jej zu?ycie a tym samym obni?a tolerancj? w?glowodanów. Hormon wzrostu dzia?a równie? bezpo?rednio na komórki b trzustki.

W okresie dojrzewania dla prawid?owego „skoku pokwitaniowego” niezb?dne jest wspó?dzia?anie nie tylko GH, IGF-1 i steroidów p?ciowych ale tak?e insuliny. Insulina jest wa?nym czynnikiem w procesie wzrastania.

Procesy le??ce u pod?o?a zaburze? wzrastania s? bardzo zró?nicowane. Klasycznym defektem jest niedobór hormonu wzrostu. Inn? grup? zaburze? wzrastania stanowi? zespo?y zwi?zane z nieprawid?owo?ciami w przekazie sygna?u wzrostowego takie jak: defekt receptora GH czy niewra?liwo?? na IGF-I lub pierwotny defekt wytwarzania IGF-I.

Objawy somatotropinowej niedoczynno?ci przysadki s? do?? charakterystyczne, cechuje je niedobór wzrostu (wzrost poni?ej 3 centyla odpowiednio dla wieku i p?ci). Je?li w tabelach centylowych wzrost dziecka mie?ci si? w granicach 3-10 centyla nale?y zwi?kszy? cz?sto?? wykonywania pomiarów, a je?li jest poni?ej 3 centyla, wdro?y? nale?y badania diagnostyczne celem wykrycia przyczyn niskoros?o?ci. W pierwszej kolejno?ci wykluczy? nale?y najcz??ciej wyst?puj?ca przyczyn? niskoros?o?ci tzn niedobór hormonu wzrostu. Je?li sekrecja hormonu wzrostu jest zachowana, a nie wyst?puj? inne przyczyny zahamowania wzrastania jak np. bardzo z?e metaboliczne wyrównanie cukrzycy, nie leczona celiakia czy niedoczynno?? tarczycy, konieczna jest dalsza diagnostyka dla oceny poziomu IGF-1. Diagnostyka tych stanów prowadzona jest tylko w nielicznych o?rodkach (np. w o?rodku pozna?skim) , jest ona kosztowna co ogranicza jej dost?pno??.

Zaburzenia w obr?bie osi wzrastania nie tylko zaburzaj? proces wzrastania, ale tak?e mog? odgrywa? rol? w patogenezie przewlek?ych powik?a? cukrzycy takich jak neuropatia, nefropatia czy retinopatia.

Jak wcze?niej wspomniana szereg czynników mo?e by? odpowiedzialne za zahamowanie wzrastania. Wi?kszo?? z nich jest jednak zwykle kontrolowana. Nieprawid?owa kontrola metaboliczna cukrzycy jest ?atwa do wykrycia poprzez kontrol? wyników samokontroli oraz poziomu HbA1c. Przyj?te jest równie? przeprowadzanie okresowej kontroli dla wykrycia utajonych form celiakii czy autoimmunologicznego zapalenia tarczycy mog?cego skutkowa? jej niedoczynno?ci? i zaburzeniami wzrastania. Najtrudniejsza do kontroli, a tak?e do leczenia, pozostaje kontrola funkcji hormonalnej osi wzrastania (GH-IGF-1).
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,296 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!