09 December 2021 04:04
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
II EDYCJA - GALERIA STYPENDYSTÓW - SZKO?A PODSTAWOWA
SZYMON NIEWIEROWSKI - Borne Sulinowo, woj. zachodniopomorskie:
Mam 11 lat i jetsem uczniem klasy pi?tej.
Bardzo, baaardzooo si? ciesz? ,?e jestem jednym z trzydziestu i otrzyma?em stypendium "s?odycz wiedzy"
Jeszcze nie mam konkretnego celu ale my?l?, ?e cz??c tej sumy przeznacz? na sprz?t w?dkarski.Bardzo lubi? ?owi? ryby:)
Na cukrzyc? zachorowa?em rok temu.W sierpniu by?em na kolonii w D?wi?ynie.U?ywa?em jeszcze penów.Wi?kszo?? moich kolegów i kole?anek stosowa?o ju? pompy insulinowe.Po powrocie Dzwi?yna mia?em umówiony termin w szpitalu na pod??czenie pompy. Dzi?ki moim kolezankom i kolegom , których pozna?em na kolonii, dzi?ki temu ?e mog?em zobaczy? jak sobie radz?, jak wygl?da zmiana wk?ucia, wogóle nie ba?em si? pobytu w szpitalu, wr?cz przeciwnie nie mog?em sie doczeka? kiedy b?d? mia? pomp?., kiedy nie bede musia? sie k?u? kilka razy dziennie. W szpitalu pozna?em super dziewczyny, pozdrawaim Weronik? i Pomidora:)
Od dwóch tygodni u?ytkuj? OPI i jest naprawd? dobrze. Cukry s? prawie na jednakowym poziomie.
Zawdzi?czam dobre wyrównanie cukrzycy tak?e bieganiu.Biegam na orientacj? . Na ostatnich zawodach 17.09.2011 zdoby?em 4 mijsce w Klubowych Mistrzostwach Polski w biegu klasycznym.Jestem badrzo zadowolony i cukry w czasie zawodów te? by?y dobre:)
Zach?cam wszystkie dzieci i m?odziez choruj?ce na cukrzyc? do uprawiania sportów.Jest tak samo jak bez cukrzycy tylko trzeba troch? wi?cej pomy?le?.
A w?a?ciwie mo?e za pieni?dze ze stypendium kupi? sobie szybsze buty:)? pomy?l? jeszcze.
?atwiej wydaje sie pieni?dze rodziców ni? swoje:)
Pozdrawiam wszystkich uczestników i kadr? kolonii w D?wi?ynie .By?o super.
Pami?tajcie jeste?my umówieni w przysz?ym roku!!!
Ju? nie mog? sie doczeka?:)
Pozdrawaim SzymonHUBERT KAMI?SKI – Opoczno, woj. ?ódzkie
Mam 11 lat.Chodz? do Szko?y Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Opocznie, do klasy Vc. Interesuj? si? pi?k? no?n? i komputerami. W wolnych chwilach czytam ksi??ki, gram na Xbox 360 i je?d?? na rowerze. Moje ulubione przedmioty w szkole to: przyroda, j. angielski i WF. W przysz?o?ci chcia?bym zosta? informatykiem.KATARZYNA KU?MA – Bia?ystok, woj. podlaskie
Na cukrzyc? choruj? 7 lat. W roku szkolnym 2010/2011 ucz?szcza?am do klasy szóstej. Mam wiele zainteresowa?. Uwielbiam ?piewa?, ta?czy? i gra? na gitarze. Interesuj? si? równie? aktorstwem.Bardzo lubi? uprawia? sport. Gra w siatkówk? i p?ywanie to dla mnie wielka przyjemno??. W szóstej klasie ucz?szcza?am na zaj?cia teatralne, przyrodnicze i matematyczneoraz uczy?am si? gra? na gitarze. Mam wielu wspania?ych przyjació?. W ostatnim roku nauki w podstawówce by?am przewodnicz?c? samorz?du szkolnego. Wszyscy zgodnie ze mn?
wspó?pracowali, co dawa?o mi wielk? satysfakcj?. Zaj??am I miejsce w szkolnym konkursie przyrodniczym, I miejsce w szkolnym konkursie polonistycznym oraz III miejsce w szkolnym konkursie ortograficznym. Zosta?am mianowana najlepsz? absolwentk? szko?y i otrzyma?am medal od prezydenta miasta Bia?egostoku.
Obecnie ucz?szczam do I klasy gimnazjum. Jestem gospodarzem klasy. W nowej szkole staram si? by? równie? bardzo aktywna.
Cukrzyca wcale nie przeszkadza mi w tym, co robi?.
Bardzo dzi?kuj? za przyznane mi stypendium. Sprawi?o mi ono ogromn? rado??
i zach?ci?o do dalszej rzetelnej pracy. Na pewno przeznacz? je na rozwijanie swoich zainteresowa?.

JAGODA B?K – Racibórz, woj. ?l?skie
To mi?e uczucie jak ,kto? docenia moj? prac?KAROLINA K?DZIERSKA – Staszów, woj. ?wi?tokrzyskie
W tym roku posz?am do I klasy gimnazjum. Ciesz? si?, ?e posz?am do nowej szko?y, poniewa? w starej szkole ?le si? czu?am. Kompletnie nic nie wiedzieli na temat mojej choroby. Mam nadziej?, ?e w nowej klasie i szkole zaklimatyzuje si?.
Taniec to moja pasja. Ta?cz? w zespole cheerleaderek Integro Staszów od 6 roku ?ycia. Nasz? trenerk? jest Pani Beata Racha?. Dwa razy w tygodniu mamy treningi, które trwaj? zazwycaj trzy godziny. Mamy na koncie wiee sukcesów, mi?dy innymi: I, II miejsce na mistrzostwach w Tyczynie, IV miejsce na mistrzostwach w Tarnowie. Ta?cz? ju? 7 lat to tyle co choruj?. Ci??ko jest mi ta?czy? z pomp? insulinow? , ale daj? rad?. ;))
PRZEMYS?AW KINDLER – Gda?sk, woj. pomorskie
Bardzo ucieszy?em si? z przyznanego stypendium:) Da?o mi energi? i zapa? do
dalszej pracy w tym roku:) Gram w szachy, wi?c chcia?bym przeznaczy? nagrod?
na treningi i turnieje szachowe. Oprócz szachów lubi? sport, a zw?aszcza gry
zespo?owe, ksi??ki przygodowe i programy przyrodnicze.
Bardzo, bardzo Pa?stwu dzi?kuj?!DAWID KO?CIERZY?SKI – Lubicz, woj. kujawsko-pomorskie
Jestem uczniem szóstej klasy.Moje ulubione szkolne przedmioty to historia i matematyka.
Histori? Polski interesuj? si? szczególnie. Pasjonuj? si? pi?k? no?n?.Kibicuj? ,ale równie? ch?tnie wychodz? na boisko. Uwielbiam zwierz?ta.Mam ma?ego szczeniaczka Hugo i ?wink? morsk? ?atk?. Szalenie ciesz? si? ze stypendium i bardzo za nie dziekuj?.Ju? drugi raz spotka? mnie ten zaszczyt.
Jestem stypendyst?!!! Hura!!!


KORNELIA LAMPA – Jastrz?bia, woj. ma?opolskie
Mam 12 lat. Jest to ju? moje drugie stypendium, które uda?o mi si? zdoby? w
konkursie "S?odycz Wiedzy". Bardzo dzi?kuje za wyró?nienie. Pieni?dze, które
dosta?am przeznacz? na rower.


BART?OMIEJ SMOLSKI – Pozna?, woj. wielkopolskie
Bardzo si? ucieszy?em, gdy si? dowiedzia?em,?e dosta?em stypendium, bo te pieni?dze przeznacz? na nowy rower. Moj? dodatkow? pasj? jest informatyka.ALEKSANDRA WERHUN – Ostróda, woj. warmi?sko-mazurskie
Ogromnie si? ciesz? z przyznanego mi stypendium. Kiedy mama otworzy?a list? stypendystów, nie mog?am uwierzy?, ?e moje nazwisko tam widnieje. Rado?? by?a ogromna. Ca?y dom krzycza? i cieszy? si?.
Moj? pasj? s? ksi??ki, dlatego cz??? stypendium chc? przeznaczy? w?a?nie na nie. Uwielbiam kupowa? nowe ksi??ki i „ po?yka? je „ w ci?gu kilku dni. Chcia?abym te? dokszta?ca? j?zyk angielski, bo sprawia mi coraz wi?cej trudno?ci, dlatego bardzo dzi?kuj? za stypendium i obiecuj? ?e wykorzystam je m?drze. To wspania?a nagroda za trud jaki wk?ada si? w nauk?.


FRANCISZEK ZIMNAL – Sosnowiec, woj. ?l?skie
Jestem Franek mam 13 lat, jestem w 1 gimnazjum.
Ta?cz? HipHop, je?d?? na desce i s?ucham duuu?o muzyki :p
Lubi? rysowa?, szczególnie mang? i ogl?dam du?o filmów.
Pewnie my?licie ?e nie mam przez to czasu na nauk?, co ?
- Noo nie wiele mi go zostaje i przeznaczam go na odrabianie lekcji.
Na szcz??cie mam na tyle dobr? pami?? ?e wystarcza mi to, co us?ysz? na lekcji ;)
Mam cukrzyc? od ponad roku i jak na razie nie mia?em z ni? wi?kszych problemów.
Kiedy dowiedzia?em si? o tym ?e przyznano mi stypendium, by?em z siebie dumny,
bo nie s?dzi?em ?e mi si? uda.
Stypendium przeznacz? na now?, lepsz? deskorolk?.
My?l? ?e b?dzie mi?o sp?dza? z ni? czas i naucz? si? nowych trików.JESTE? STYPENDYST?? NIE ZNALAZ?E? SWOJEGO ZDJ?CIA? SKONTAKTUJ SIE Z BIUREM TOWARZYSTWA - 32 331 33 49 lub 605 331 345 , mail biuro@mojacukrzyca.pl

LISTA STYPENDYSTÓW "S?ODYCZY WIEDZY" II EDYCJA 2010/2011


GALERIA STYPENDYSTÓW II EDYCJA - GIMNAZJIUM


GALERIA STYPENDYSTÓW II EDYCJA - SZKO?A PONADGIMNAZJALNA

Stypendia dla m?odych diabetyków ufundowali:

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?, Bayer Health Care, Sanofi-Aventis, Roche Diagnostics Polska, serwis NaszaCukrzyca.pl

Upominki stypendystom przekazuje:

Oceanic – AA Therapy

Patronat medialny:

Magazyn "Szugarfrik"


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,415 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!