09 December 2021 02:10
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
II EDYCJA - GALERIA STYPENDYSTÓW - GIMNAZJUM
JOANNA MICHALIK – Chorzów, woj. ?l?skie
Bardzo si? ciesz? z wygrania kolejnej edycji konkursu stypendialnego "S?odycz wiedzy". Pieni?dze te przydadz? mi si? na rozwijanie moich wielu pasji i zainteresowa?, w których ani troch? nie przeszkadza mi cukrzyca. Licz? na kolejn? edycj? za rok i serdecznie gratuluje innym zwyci?zcom;)MARCIN BOGACZ – Wroc?aw, woj. dolno?l?skie
Mam 16 lat i chodz? do pierwszej klasy Liceum Dwuj?zycznego nr 4 we Wroc?awiu. Moj? pasj? jest kultura, literatura i j?zyk hiszpa?ski, którego wytrwale ucz? si? od trzech lat. Interesuj? si? tak?e ekonomi? (mechanizmami funkcjonowania gospodarki rynkowej, wp?ywem polityki monetarnej na ?ycie gospodarcze pa?stwa, formami inwestowania itp.). Po??czenie matematycznej logiki z wiedz? o ekonomii i ?wiecie dawnym i wspó?czesnym, ze szczególnym uwzgl?dnieniem kultury i j?zyka hiszpa?skiego, pomaga mi lepiej rozumie? rzeczywisto??. Du?? frajd? daje mi udzia? w olimpiadach historycznych oraz matematycznych i osi?gam w nich sukcesy. W wolnych chwilach rozczytuj? si? w powie?ciach historycznych, fotografuj?, ogl?dam mecze pi?ki no?nej, gram w tenisa lub p?ywam.MICHA? KLIMEK – Katowice, woj. ?l?skie
Jestem uczniem kl. I, II Liceum Ogólnokszta?c?cego im. M.Konopnickiej w Katowicach. Mam to szcz??cie w ?yciu, ?e nauka nie przysparza mi wi?kszych trudno?ci, dlatego wi?kszo?? popo?udniowego czasu przeznaczam na swoje hobby, którym jest koszykówka.Taka na serio i mimo, a mo?e na przekór cukrzycy.
Codzienne wyrzeczenia i ci??ka praca na treningach nie s? w stanie mnie zniech?ci?. Wszystko rekompensuj? mi osi?gni?cia: m.in aktualny tytu? Mistrza ?l?ska w kategorii kadet. By to osi?gn?? mój wk?ad pracy jest ogromny, ale duma z sukcesów – bezcenna. Koszykówka to mój styl bycia i sposób na ?ycie. Nic nie zast?pi adrenaliny, która mi towarzyszy podczas gry. To tak?e niezapomniane chwile podczas wyjazdów na obozy i spotka? z najwi?kszymi gwiazdami tej dyscypliny. Najwa?niejsze jest to, ?e cukrzyca naprawd? mnie nie ogranicza.
W zasadzie lubi? wszystkie przedmioty szkolne, ale najwi?cej serca wk?adam chemi? i biologi?. W przysz?o?ci chcia?bym sko?czy? farmacj? lub studia medyczne na kierunku medycyny s?dowej.
Przyznane mi stypendium to dla mnie niespodzianka, ale i ogromny zaszczyt. Otrzymane pieni?dze przeznacz? na dodatkowe zaj?cia pozwalaj?ce zg??bi? tajniki wiedzy chemicznej i medycznej.JAKUB KAR?O – ?ód?, woj. ?ódzkie
Choruj? 5 lat na cukrzyc?. W ubieg?ym roku sko?czy?em gimnazjum. Aktualnie ucz? si? w 25 LO w ?odzi. Moj? pasj? jest gra w pi?k? no?n?, wr?cz nie wyobra?am sobie bez tego swojego ?ycia. Trenuj? od 6 lat i mam nadziej?, ?e co? dobrego z tego wyniknie :)
Otrzymanie stypendium by?o dla mnie niema?ym zaskoczeniem, gdy? to mama zg?osi?a mnie do programu stypendialnego i dowiedzia?em si? o tym w ostatniej chwili. Mo?ecie by? pewni, ?e pieni?dze nie pójd? na marne . Zamierzam je dobrze wykorzysta?, np. dok?adaj?c si? do swojej wycieczki szkolnej, która nie jest tania lub od?o?y? na co?, co do tej pory pozostawa?o w sferze marze?.PATRYK KOWALSKI – Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie
Bardzo ucieszy?em si?, gdy dotar?a do mnie wiadomo??, ?e przyznano mi stypendium w ramach programu "S?odycz wiedzy". Pieni?dze ze stypendium przydadz? mi si? na rozwijanie moich zainteresowa?, takich jak muzyka, nauka i sport. Zacz??em grac na harmonijce ustnej w tonacji C oko?o 2 lata temu, ten fantastyczny instrument muzyczny pokaza? mi mój starszy brat. Jestem samoukiem, wyst?powa?em z tym instrumentem na szkolnych akademiach, jase?kach. Mia?em ponad rok przerwy w grze, ostatnio znów si? tym powa?nie zainteresowa?em, ucz? si? z gra? z filmików i for internetowych. Nie powiedzia?bym, ?e jestem w tym bardzo dobry, jeszcze naprawd? wiele musz? si? nauczy?, ale gra sprawia mi przyjemno??, a przecie? o to chodzi ;)
Zamierzam przeznaczy? je na zakup nowej harmonijki i osprz?tu do niej, ksi??ek fantastycznych, które uwielbiam czyta? oraz na lekcje Capoeiry organizowane w moim mie?cie.
JESTE? STYPENDYST?? NIE ZNALAZ?E? SWOJEGO ZDJ?CIA? SKONTAKTUJ SIE Z BIUREM TOWARZYSTWA - 32 331 33 49 lub 605 331 345 , mail biuro@mojacukrzyca.pl

LISTA STYPENDYSTÓW "S?ODYCZY WIEDZY" II EDYCJA 2010/2011


GALERIA STYPENDYSTÓW II EDYCJA - SZKO?A PODSTAWOWA


GALERIA STYPENDYSTÓW II EDYCJA - SZKO?A PONADGIMNAZJALNA
Stypendia dla m?odych diabetyków ufundowali:

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?, Bayer Health Care, Sanofi-Aventis, Roche Diagnostics Polska, serwis NaszaCukrzyca.pl

Upominki stypendystom przekazuje:

Oceanic – AA Therapy

Patronat medialny:

Magazyn "Szugarfrik"


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,245 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!