09 December 2021 02:28
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
II EDYCJA - GALERIA STYPENDYSTÓW - SZKO?A PONADGIMNAZJALNA
ARKADIUSZ MICHALAK– ?ód?, woj. ?ódzkie
Bardzo ciesz? si?, ?e w tym roku równie? uda?o mi si? uzyska? stypendium "S?odycz Wiedzy" Pozwoli mi to kontynuowa? moje pasje i rozwija? zainteresowania.ALEKSANDRA JANUS – Ch?ciny, woj. ?wi?tokrzyskie
Jestem tegoroczn? maurzystk? II LO im. Jana ?niadeckiego w Kielcach. Za rok planuj? rozpocz?? studia na AGH w Krakowie (kierunek geodezja i kartografia). W wolnym czasie lubi? czyta? ksi??ki, podró?owa?, a zim? szale? na desce snowboardowej. Chcia?abym w tym roku rozpocz?? nauk? gry w squash'a i dlatego uzyskane ze stypendium pieni?dze przeznacz? w?a?nie na ten cel. B?d? mog?a rozwija? swoje zainteresowania i korzystnie wp?ywa? na moje cukry, zw?aszcza te wysokie. W przysz?o?ci planuj? równie? skaka? na spadochronie i bra? udzia? w licznych sp?ywach kajakowych.

JUSTYNA SKOLARCZYK– Ci??kowice, woj. ma?opolskie
Gdy dowiedzia?am si?, ?e przyznano mi stypendium poczu?am, ?e mimo choroby mog? realizowa? swoje marzenia i zaj?? daleko. Dzi?ki stypendium uwierzy?am w swoje mo?liwo?ci. S? bowiem ludzie, którzy pomagaj? diabetykom z ca?ej Polski realizowa? ich marzenia poprzez stypendia naukowe, które motywuj? do dalszej pracy. Teraz i ja nale?? do grona stypendystów i jestem szcz??liwa z tego powodu. Interesuj? si? biologi? i w tym roku startuj? w Olimpiadzie. Zamierzam bowiem studiowa? medycyn?, a start w konkursie biologicznym mo?e pomóc mi w dostaniu si? na wymarzon? uczelni?. ?rodki ze stypendium przeznacz? g?ównie na pomoce naukowe, ksi??ki i dojazdy do szko?y.

MICHA? BORUTA- Siedlce, woj. mazowieckie
Mam 18 lat, na cukrzyc? choruj? od o?miu.
Interesuj? si? matematyk? i informatyk?. W przesz?o?ci udawa?o mi si? odnosi? sukcesy w zwi?zanych z nimi konkursach, by?em np. laureatem Konkursu Matematycznego organizowanego przez kuratorium, kilkakrotnie osi?ga?em „bardzo dobre” wyniki w Mi?dzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny. Udawa?o mi si? uzyskiwa? dobre rezultaty tak?e i w innych dziedzinach – przyk?adowo doszed?em do drugiego etapu XXXVII Olimpiady Geograficznej. Bra?em udzia? w ró?nych projektach edukacyjnych, m. in. w „Mazowieckich Talentach”, dzi?ki któremu mog?em zwiedzi? O?rodek Bada? J?drowych CERN w Genewie (Szwajcaria).

Z matematyk? i informatyk? planuj? zwi?za? swoj? przysz?o?? – zarówno studia, jak i prac? zawodow?. Czas wolny sp?dzam na spotkaniach z przyjació?mi. Lubi? s?ucha? muzyki – od piosenek Jacka Kaczmarskiego pocz?wszy na rockowych klasykach i metalowych brzmieniach sko?czywszy. Uwielbiam pi?k? no?n?, kibicuj? miejscowemu klubowi „Pogo?” wyst?puj?cemu (na razie) w II lidze.

Otrzymane stypendium jest dla mnie wielkim wyró?nieniem, a tak?e motywacj? do dalszej pracy i pokonywania kolejnych przeszkód. Planuj? wyda? je na dalsz? nauk? – kursy j?zykowe oraz specjalistyczn? literatur?.JESTE? STYPENDYST?? NIE ZNALAZ?E? SWOJEGO ZDJ?CIA? SKONTAKTUJ SIE Z BIUREM TOWARZYSTWA - 32 331 33 49 lub 605 331 345 , mail biuro@mojacukrzyca.pl

LISTA STYPENDYSTÓW "S?ODYCZY WIEDZY" II EDYCJA 2010/2011


GALERIA STYPENDYSTÓW II EDYCJA - GIMNAZJIUM


GALERIA STYPENDYSTÓW II EDYCJA - SZKO?A PODSTAWOWAStypendia dla m?odych diabetyków ufundowali:

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?, Bayer Health Care, Sanofi-Aventis, Roche Diagnostics Polska, serwis NaszaCukrzyca.pl

Upominki stypendystom przekazuje:

Oceanic – AA Therapy

Patronat medialny:

Magazyn "Szugarfrik"


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,263 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!