09 December 2021 03:13
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
PRZESZCZEP TRZUSTKI - ROZMOWA Z MA?GORZAT? RUDNIKA
Oto rozmowa z Ma?gorzat? Rudnik - osob?, której przeszczepiono trzustk? z powodu cukrzycy typu 1.

Od przeszczepu min??o ju? kilkana?cie miesi?cy. Czy ci?gle jeste? pewna, ?e by?o warto?
Ma?gorzata Rudnik – TAK. Od przeszczepu min??o ju? 18 miesi?cy i nawet dla tego okresu – 18 miesi?cy bez cukrzycy - by?o warto. Na cukrzyc? typu 1 zachorowa?am w dzieci?stwie, wi?c praktycznie nie pami?ta?am innego ?ycia. Ale cz?sto si? zastanawia?am, jak to jest ?y? bez ci?g?ego my?lenia o tym, co powinnam teraz zrobi?: czy zmierzy? poziom cukru, czy poda? insulin? a je?li tak, to jak? dawk?, ile wymienników zje?? itp.?

Jak przez ten czas sprawuje si? nowa trzustka? Wiadomo, ?e produkuje insulin?, ale czy odczuwasz jakie? inne efekty jej dzia?ania?
Nowa trzustka dzia?a dobrze i produkuje wystarczaj?c? ilo?? insuliny. Teraz mam je dwie – w?asn? i t? przeszczepion?. Obie "dogada?y" si? i wspó?dzia?aj? ze sob?, bo jak wiemy trzustka poza wytwarzaniem insuliny, pe?ni jeszcze inne wa?ne dla organizmu funkcje. Moja w?asna trzustka by?a i jest zdrowa poza tym, ?e nie produkowa?a insuliny, co spowodowa?o cukrzyc? typu 1, ale swoje pozosta?e zadania spe?nia. Ta „nowa” odpowiedzialna jest teraz za regulacj? glikemii. W ?aden sposób nie odczuwam tego, ?e mam dwie trzustki. Oczywi?cie prowadz? w miar? zdrowy tryb ?ycia, bo boj? si? utraci? to co zyska?am, ale nie jest to przesadne chuchanie na siebie. Nie jest te? tak, ?e rezygnuj? z czego? z powodu przeszczepu. Na pocz?tku mniej pewnie si? porusza?am w tym wszystkim, ale im wi?cej wiem, im d?u?ej funkcjonuj? z now? trzustka, tym mam wi?ksz? ?wiadomo??, co mo?e mi szkodzi? albo na co zwraca? uwag?. W moim przypadku bilans zysków i strat wychodzi na plus.

Czy w zwi?zku z tym, ?e nie potrzebujesz ju? insuliny, mog?a? te? zapomnie? o innych „urokach” cukrzycy, takich jak pomiary glikemii i dieta?
Dla „?wi?tego spokoju” raz na 2-3 dni badam cukier dwie godziny po jednym z posi?ków. Oczywi?cie wynika to bardziej z mojej potrzeby kontroli ni? wskaza? lekarza prowadz?cego. Pewnie mog?abym znacznie je ograniczy?. Natomiast jest szereg innych bada?, którym si? poddaj? w celu oceny pracy przeszczepionej trzustki i prawid?owego funkcjonowania organizmu. Trzeba tutaj wymieni? peptyd c, HbA1c, poziom insuliny, lipaza, amylaza, CRP, morfologia, badanie moczu, usg brzucha. Je?li co? si? dzieje niepokoj?cego (gorsza samopoczucie, dodatkowa choroba), to wtedy wskazana jest bardziej szczegó?owa diagnostyka oraz cz?stsze pomiary glikemii, ?eby sprawdzi?, czy nie mamy do czynienia z odrzutem, a ten objawia?by si? w?a?nie wysokim cukrem we krwi). Poniewa? jestem pierwsz? osob? w Polsce z tak przeszczepion? trzustk?, jestem zapewne do?? dok?adnie przebadana, ale te? procedury, jak post?powa? w takich przypadkach nie s? do ko?ca ustalone. Pewnie niejednokrotnie „dmuchamy na zimne” – czego przyk?adem s? liczne badania – ale to tylko po to, ?eby niczego nie zaniedba?. Kolejne osoby powinny mie? ju? ?atwiej, bo ten szlak post?powania po transplantacji trzustki b?dzie ju? przetarty. Te w/w badania mam wykonywane co 3-4 tygodnie. Im d?u?ej jestem po przeszczepie tym ich cz?stotliwo?? spada. Jestem w sta?ym kontakcie z moim lekarzem prowadz?cym prof. Januszem Wyzga?em oraz chirurgiem dr Micha?em Wszo??, który by? w zespole chirurgów dokonuj?cych mojego przeszczepu. To daje mi komfort psychiczny i poczucie bezpiecze?stwa o moje zdrowie. Dzi?ki tym dwóm lekarzom mog? pog??bia? te? moj? wiedz? na temat przeszczepu oraz otrzymywa? odpowiedzi na trudne pytania zwi?zane z tym tematem.

A jak to jest z diet??
Po przeszczepie trzustki nie obowi?zuje mnie ?adna specjalna dieta, a jedynie zasady racjonalnego od?ywiania. Niektóre osoby stosuj?ce leki immunosupresyjne mog? odczuwa? dolegliwo?ci jelitowo-?o??dkowe zwi?zane z nietolerancj? jakiego? produktu. Wówczas mo?e pojawi? si? konieczno?? ograniczenia produktów mlecznych czy zakazu picia soku grejpfrutowego, który wp?ywa na dzia?anie leków.

Cz?sto powtarzasz, ?e pozbycie si? cukrzycy wcale nie oznacza, ?e „mog? wszystko”. Co chcesz przez to powiedzie??
Nie ma cz?owieka, który mo?e wszystko, którego nic nie ogranicza. Zawsze s? jakie? ograniczenia spowodowane niekoniecznie nawet chorob?. W moim przypadku nie tyle ograniczeniem, co po prostu nowym obowi?zkiem jest przestrzeganie zdrowego trybu ?ycia, nienadu?ywanie ró?nego rodzaju u?ywek, unikanie du?ych skupisk ludzi poniewa? to potencjalne ryzyko "z?apania" wirusa, bakterii i innych chorób. Wynika to z faktu, ?e bior?c leki zapobiegaj?ce odrzutowi przeszczepionej trzustki, obni?amy odporno?? organizmu. Skutkiem tego jest w?a?nie wi?ksza podatno?? na ró?nego rodzaju zaka?enia wirusowe, bakteryjne i grzybicze. Dlatego dbam o siebie, ale tez bez przesady. Natomiast to stwierdzenie, ?e po przeszczepie „nie mog? wszystko” to taka ch?? zaprzeczenia temu, ?e jest to z?oty ?rodek na pozbycie si? cukrzycy, co oznacza beztrosk? do ko?ca ?ycia. Nie musisz bra? insuliny, ale bierzesz leki immunosupresyjne, nie chodzisz do diabetologa, ale do transplantologa, nie mierzysz cukru, ale regularnie sprawdzasz inne parametry, nie liczysz wymienników, ale uwa?asz na ilo?? alkoholu itd.

Jak d?ugo trwa?a rekonwalescencja po przeszczepie ?
Nie robi?am nic na si??. Do pracy w?ród ludzi wróci?am po siedmiu tygodniach od zabiegu. Do aktywno?ci fizycznej troch? pó?niej, co wynika?o z os?abienia organizmu po tak du?ym obci??eniu, jakim by? zabieg przeszczepu i towarzysz?ce mu powik?ania (zapalenie p?uc, krwawienia wewn?trzne w brzuchu, krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego), kilka miesi?cy po przeszczepie uaktywnienie si? wirusa i kolejna terapia silnymi lekami. By? to ca?y szereg okoliczno?ci, które spowalnia?y mój szybki powrót do pe?nej aktywno?ci. Cho? i tak uwa?am, ?e zwa?ywszy na powag? przedsi?wzi?cia, powrót do „normalno?ci” by? ekspresowy.

Jak wygl?da ?ycie po przeszczepie? Wiadomo, nie ma zastrzyków z insuliny, ale pewnie s? jakie? inne obowi?zki?
Nie ma zastrzyków, insuliny, liczenia wymienników w?glowodanowych, ci?g?ego monitorowania poziomu cukru. W zamian s? trzy tabletki dwa razy dziennie (8.00 i 20.00) do ko?ca ?ycia, których nie mog? pomin??. Insulina te? jest na zawsze. Badania kontrolne i wizyty u lekarza docelowo podobnie jak w cukrzycy (obecnie jeszcze nieco bardziej intensywnie). Insulinoterapi? zamieni?am na immunosupresje ze wszystkimi tego konsekwencjami. I jedno i drugie leczenia ma swoje minusy, bywa uci??liwe, dlatego samemu trzeba wywa?y?, co jest dla nas najlepsze. Ja uwa?am, ?e mój wybór by? s?uszny. Moje ?ycie po przeszczepie cieszy mnie bardziej, ni? to z cukrzyc?. Czuj?, ?e mam wi?ksz? swobod?, chocia?by dlatego, ?e nie musz? ju? tylu rzeczy planowa? (dawek insuliny, posi?ków, aktywno?ci fizycznej) i przewidywa?, co b?dzie jak zrobi? to czy tamto. Chodzi mi oczywi?cie o konsekwencje z?ego dobrania dawki insuliny do posi?ku, wysi?ku, stresu i innych czynników maj?cych wp?yw na kontrol? cukrzycy.
Najwa?niejsze jednak jest to, ?e z pesymistki sta?am si? optymistk?. Poniewa? mia?am chwiejn? cukrzyc?, ci?gle my?la?am o powik?aniach, czy/kiedy mnie spotkaj? i jak zmieni? moje ?ycie. My?li te zawsze ko?czy?y si? stwierdzeniem, ?e z moim zdrowiem b?dzie ju? tylko gorzej i gorzej. To wp?dza?o mnie w pesymizm i poczucie braku nadziej. Teraz nie my?l? o tym bo wierz?, ?e je?eli si? uda? przeszczep trzustki to znaczy, ?e mo?e by? ju? tylko lepiej. Jestem szcz??ciar?. W trudnych sytuacjach ?yciowych my?l? sobie, ?e nie ma si? co martwi? bo jestem zdrowa i to jest teraz wa?ne a ca?a reszta te? si? u?o?y.

W ?rodowisku diabetologicznym, szczególnie w?ród lekarzy, przeszczepy trzustki u osób z cukrzyc? nie s? popularne,, rzadko w ogóle wspominaj? oni o takim rozwi?zaniu swoim pacjentom. Jak uwa?asz, dlaczego tak si? dzieje?
Generalnie cukrzyc? typu 1 leczy si? insulin?, dopiero je?eli mimo odpowiedniej samokontroli jest ona bardzo chwiejna, co wi??e si? z ryzykiem powik?a?, mo?na rozwa?a? przeszczep trzustki.
Opór ?rodowiska diabetologicznego do transplantacji trzustki czy te? trzustki z nerk? u osób z cukrzyc? jest du?y. Transplantacja narz?dów to ci?gle temat ma?o poznany. Przeszczepy na wi?ksz? skal? w Polsce przypadaj? na lata 80 ubieg?ego wieku, kiedy pojawi?y si? nowe leki immunosupresyjne. Ju? w latach ‘60 wykonywano wprawdzie pierwsze zabiegi, ale wtedy nie by?o leków zapobiegaj?cych odrzutom. Pacjentom podawano tylko bardzo du?e dawki sterydów i okres prze?ycia by? krótki. Dzisiaj te statystyki wygl?daj? zupe?nie inaczej. W przypadku diabetyków do tej pory wykonywano w Polsce przeszczepy nerki i trzustki. By?y to osoby z wieloletni? cukrzyc? oraz, którzy w jej wyniku mieli uszkodzone nerki. My?l?, ?e w miar? rozwoju transplantologii i udoskonalania technik przeszczepiania oraz wprowadzania na rynek coraz to nowszych leków immunosupresyjnych, b?dzie to metoda leczenia tak?e cukrzycy typu 1. Oczywi?cie, co b?d? podkre?la?, metoda wskazana w okre?lonych przypadkach. Dzi?ki takiemu przeszczepowi wyprzedzaj?cemu, który zosta? wykonany u mnie, zapobiegamy dalszemu rozwojowi powik?a? cukrzycowych takich jak niewydolno?? nerek, utrata wzroku.
A wracaj?c do lekarzy diabetologów, to wr?cz odradzaj? oni pacjentom t? metod? leczenia. Jest to co? nowego, nie do ko?ca poznanego, ryzykownego (jak ka?da operacja) i nie ma pewno?ci, ?e przeszczep si? powiedzie. Z ust diabetologów cz?sto mo?na us?ysze? opini?, ?e lepiej bra? insulin? ni? immunosupresj?. Jak ja by?am kwalifikowana to wi?kszo?? lekarzy (poza transplantologami) by?a temu przeciwna. Jednak to przecie? nie o przyjmowanie lekarstw - czy to insuliny, czy immunosupresyjnych - tu chodzi, ale o kondycj? organizmu przy danym leczeniu. Ja nie zdecydowa?am si? na przeszczep dlatego, ?e uci??liwe by?o dla mnie robienie zastrzyków, tylko dlatego, ?e w wyniku chwiejnej cukrzycy mia?am ju? powik?ania, i ba?am si?, ?e je?li tak dalej pójdzie b?d? osob? niewidom?, b?d? wymagaj?c? dializowania.

Jak to si? sta?o, ?e sama dowiedzia?a? si? o takiej formie leczenia i zdecydowa?a? si? na ni??
Od momentu zachorowania na cukrzyc? szuka?am wszelkich informacji o mo?liwo?ciach wyleczenia. W 2002 r. natrafi?am w jednym z magazynów o zdrowiu na artyku? na temat chirurgicznego leczenia cukrzycy. Chodzi?o o przeszczepy wysp trzustkowych. Bardzo chcia?am sie podda? temu zabiegowi bo pierwsze efekty by?y bardzo obiecuj?ce. Wtedy trafi?am do prof. Janusza Wyzga?a, który bardzo mi pomaga? w uzyskaniu zgody na przeprowadzenie takiego zabiegu. Ze wzgl?dów proceduralnych jednak do tego nie dosz?o, ale te? po kilku latach okaza?o si?, ?e jednak wysepki nie przynosz? a? tak oczekiwanych rezultatów w porównaniu do przeszczepienia ca?ego narz?du. Profesor zajmowa? si? ju? wtedy pacjentami po przeszczepie nerki i trzustki – takimi dla których przeszczepiona nerka by?a konieczno?ci? ratuj?c? ?ycie, natomiast trzustk? otrzymywali „przy okazji” dzi?ki czemu nie musieli przyjmowa? insuliny.
Na pocz?tku 2009 r. dosta?am do rozwa?enia propozycj? przeszczepu samej trzustki. Po wielu rozmowach zdecydowa?am si? na takie rozwi?zanie. I teraz dopiero zacz??a si? walka o to, bym mog?a mie? taki zabieg przeprowadzony w Polsce. Trwa?o to ponad 1,5 roku. Bardzo du?o musia?am wspólnie z moim prof. J. Wyzga?em oraz dr M. Wszo?? pokona? przeszkód, przekona? innych lekarzy, przej?? ró?nych bada? i drobnych zabiegów, ale uda?o si?. I tak we wrze?niu 2010 roku zosta?am wpisana na list? osób oczekuj?cych na trzustk? od dawcy zmar?ego. Na t? trzustk? czeka?am jedynie pi?? tygodni. Tak krótki czas oczekiwania to oczywi?cie kwestia przypadku, czy te? nale?a?oby powiedzie?, ogromnego szcz??cia. Tego, kiedy znajdzie si? optymalny dawca, przewidzie? nie mo?na.

Kto, Twoim zdaniem, powinien rozwa?a? mo?liwo?? przeszczepienia trzustki? Jakie kryteria musz? by? spe?nione, by w ogóle zacz?? my?le? o takim rozwi?zaniu?
Przede wszystkim osoby z bardzo chwiejn? cukrzyc?, o ile ta chwiejno?? nie wynika z ich zaniedba?, oraz z ju? zdiagnozowanymi powik?aniami. Nast?pnie osoby nie odczuwaj?ce niedocukrze?, które z tego powodu cz?sto trac? przytomno?? a co za tym idzie ich ?ycie jest zagro?one. Ponadto osoby u których mamy do czynienia z pocz?tkami uszkodzenia nerek co mo?e grozi? rozwojem pe?nej niewydolno?ci nerek a tak?e osoby z retinopati? proliferacyjn? niepoddaj?c? si? leczeniu fotokoagulacj?. To tyle wskaza? medycznych. Osoby decyduj?ce si? na taki zabieg musz? by? ?wiadome konsekwencji tej decyzji. Jest to bardzo trudny zabieg, czy tez nale?a?oby mówi? powa?na operacja, która mo?e zako?czy? si? niepowodzeniem. Zwi?zany jest te? z mo?liwo?ci? powik?a? pooperacyjnych. ?eby my?le? o przeszczepie trzeba te? by? zdyscyplinowanym, bo nale?y przestrzega? zalece? pooperacyjnych i regularnie przyjmowa? leki.

W zwi?zku z tym, ?e Twoja historia – pierwszy przeszczep trzustki w Polsce – zosta?a do?? mocno nag?o?niona, dostajesz wiele maili z pytaniami odno?nie przeszczepu. Jakie pytania pojawiaj? si? najcz??ciej?
Pierwsze pytanie zawsze dotyczy tego, czy naprawd? nie musz? bra? insuliny. Kolejne – od kogo jest przeszczepiona trzustka. Niestety wiele pyta? ?wiadczy o braku podstawowej wiedzy na temat przeszczepów. Jedno z bardziej zaskakuj?cych i ma?o przyjemnych dla mnie pyta? brzmia?o, jak wygl?dam po przeszczepie? Czy normalnie, jak ka?dy cz?owiek? Dla osoby, która nigdy nie mia?a bezpo?redniego kontaktu z pacjentem po przeszczepie, to pewnie ca?kiem zasadne pytanie. Ja od kilku lat by?am pacjentk? prof. Janusza Wyzga?a w Poradni Transplantologicznej przy ul. Lindleya w Warszawie, wi?c mia?am mo?liwo?? pozna? ludzi, którzy faktycznie ?yj? z przeszczepionym organem. Nast?pnie w 2009 r. zosta?am skierowana do dra Micha?a Wszo?y, który w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej przy ul. Nowogrodzkiej prowadzi kwalifikacj? chorych do przeszczepienia trzustki i wysp trzustkowych. Pewnie dlatego takie pytanie mnie samej nie przysz?oby do g?owy.
Ludzie pytaj? czy po przeszczepie mo?na uprawia? sporty, jak cz?sto robione s? badania kontrolne, o skutki uboczne leków immunosupresyjnych, ale te? o rzeczy zupe?nie absurdalne, np.., czy je?li nie uda si? przeszczep to b?d? musieli by? dializowani. Ciekawi s? o proces kwalifikacji oraz gdzie nale?y si? w tym celu zg?osi?, kre?l? histori? swojej choroby i pytaj? o opini?, czy moim zdaniem nadaj? si? do takiego przeszczepu.

Jak oceniasz wiedz? polskiego spo?ecze?stwa na temat transplantacji narz?dów? A mo?e jest to temat zupe?nie nieznany, który dopiero nale?y oswaja??
Po tych pytaniach, jakie dostaj? wida?, ?e rzeczywi?cie jest to temat nieznany, a szkoda. Osób oczekuj?cych na przeszczepy organów jest coraz wi?cej. Nikt nie wie czy sam z dnia na dzie? nie b?dzie w podobnej sytuacji. Tymczasem ci?gle zdarzaj? si? przypadki, cz?sto bezzasadnych, odmów pobrania organów po ?mierci, gdy? dawcami w wi?kszo?ci przypadków s? osoby zmar?e. Jedynie w niektórych przypadkach – tak jest przy przeszczepach nerek, w?troby i szpiku kostnego mo?liwy jest tzw. przeszczep rodzinny, czyli od ?ywego dawcy. Cieszy mnie fakt w??czania si? znanych osób w ide? propagowania przeszczepów, ale to nadal ma?o. My?l?, ?e w te dzia?ania, powinny w??czy? si? osoby ju? po przeszczepie, ?eby samym sob? udowadnia?, ?e jest to gra o ?ycie. Robienie tego oddzielnie nie przynosi oczekiwanego skutku.
Sama od momentu przeszczepu staram si? u?wiadamia? ludzi, czym jest transplantacja narz?dów i swoim przyk?adem pokazywa?, ?e dar jaki otrzyma?am jest bezcenny i jednocze?nie pozwala mi ?y? pe?ni? ?ycia. Cieszy? si? zdrowiem ka?dego dnia. Mi?o mi, kiedy zaczepiaj? mnie w ró?nych miejscach ludzie i gratuluj? tego co zrobi?am, odwagi a przede wszystkim szerzenia wiedzy na ten temat. Niestety pomimo wielkiego zaanga?owania nadal czuj? si? w tych dzia?aniach osamotniona.

Konsultacja medyczna: dr n. m. Micha? Wszo?a

Rozmawia?a: Ma?gorzata Marsza?ek

?ród?o: www.mydiabetycy.pl
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,326 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!