09 December 2021 03:23
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
SZTUCZNA TRZUSTKA - CO NOWEGO?
Prof. dr hab. med. Ewa Otto-Buczkowska

Sztuczna trzustka – co nowego?

Na kongresie ADA (American Diabetes Association), który odby? si? w czerwcu w Filadelfii przedstawiono sesj? po?wiecon? omówieniu post?pów w pracach nad sztuczn? trzustka. Interesujaca by?a dyskusja pomiedzy Anne L. Peters, endokrynologiem, profesorem medycyny Uniwersytetu Po?udniowej Kalifornii, dyrektorem programu badawczego - USC Clinical Diabetes Program, a doktorem Howardem Zisser, dyrektorem Clinical Research in Diabetes Technology w Sansum Diabetes Research Institute w Santa Barbara w Kaliforni. Uczestnicy tej dyskusji przedstawili stan obecny prac nad budow? sztucznej trzustki, a tak?e ich perspektywy na najbli?sze kilka lat.

Sztuczna trzustka wymaga trzech rzeczy: pompy insulinowej, ci?g?ego monitorowania st??enia glukozy oraz algorytmu ??cz?cego te urz?dzenia.

Obecnie osoba pos?uguj?ca si? pomp? insulinow? musi r?cznie ustawia? szybko?? z jak? insulina dostarczana jest do organizmu. Czujnik ci?g?ego pomiaru glukozy informuje pacjenta o aktualnym st??eniu glukozy we krwi. Mo?e to zosta? wykorzystane do dostosowania dawki insuliny do aktualnej potrzeby lub do podj?cia dzia?a? w celu unikni?cia hipoglikemii. To jest stosowany obecnie tzw uk?ad „p?tli otwartej”.

Trzeci? cz??? sztucznej trzustki stanowi urz?dzenie z programem komputerowym mog?cym przetwarza? uzyskane z uk?adu monitoruj?cego st??enie glukozy we krwi na „polecenia” kierowane do pompy insulinowej o konieczno?ci zwi?kszenia lub zmniejszenia wlewu insuliny. To stanowi zamkni?cie p?tli. Ingerencja pacjenta stanie si? zb?dna, bowiem uk?ad monitoruj?cy st??enie glukozy we krwi b?dzie móg? si? komunikowa? bezpo?rednio, przez ten komputerowy programator z pomp? insulinow?. Planowane jest te? w??czenie do tego systemu mo?liwo?ci wlewu dodatkowych substancji jak np. glukagon w celu przeciwdzia?ania wyst?pieniu hipoglikemii czy inkretyny dla spowolnienia wch?aniania w?glowodanów po posi?ku.

Próby nad budowa sztucznej trzustki s? bardzo zaawansowane istnieje jednak jeszcze do rozwi?zania szereg problemów technicznych. Dotycz? one miedzy innymi ró?nic w pomiarach st??enia glukozy w p?ynie ?ródmi??szowym a krwi?. Do rozwi?zania pozostaje tak?e niedostateczna szybko?? przetwarzania informacji, a tak?e skrócenie czasu koniecznego dla uzyskania efektu farmakologicznego po podskórnym wlewie insuliny itd.

Wszystko wskazuje na to, ?e jeszcze kilka lat trzeba b?dzie poczeka? na ostateczne opracowanie „p?tli zamkni?tej” czyli sztucznej trzustki. Dyskutanci ocenili ten czas na rok 2016-2018.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,346 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!