09 December 2021 02:22
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
07.08 - dzie? dziesi?ty
Dzie? X

Na wzór Piratów Z Karaibów przygotowali?my kolejn? ju? na tym Turnusie EduGr?. Ka?da z grup musia?a dotrze? do czterech baz, gdzie w ka?dej do wykonania by?o inne zadanie: Rejs Czarn? Per??, Znalezienie Skrzyni Umarlaka, dotarcie Na Kraniec ?wiata i poznanie Nieznanych Wód. Wcale nie by?o ?atwo; grupa I oraz V zosta?y zdyskwalifikowane, natomiast II,III,IV i gr Rodziców walczy?y do samego
ko?ca. Zwyci?stwo przypad?o gr IV, która wykona?a zadania najszybciej i najlepiej.
Bazy by?y roz?o?one po jednej stronie D?wirzyna- i to by?a jedna z wi?kszych ró?nic, które dzieli?y t? EduGr? od poprzedniej- odby?a si? poza terenem o?rodka.
Aktywnie up?yn?? nam czas a? do obiadu, a zaraz po nim grup?, która utworzy?a si? z ch?tnych wyruszli?my na 10km marsz Nordic Walking. Pogoda znów zaskoczy?a nas wszystkimi swoimi mo?liwo?ciami- by?o s?o?ce, deszcz, burza i wiatr, jednak nic nie przeszkodzi?o nam w zrealizowaniu planu i marsz zako?czy? si? naszym sukcesem- mo?na pokusi? si? o stwierdzenie, ?e cukrzyca da?a kopa do dobrego dzia?ania i udowodnili?my, ?e nie jest przeszkod? w realizowaniu pasji- nawet, a mo?e szczególnie, tych sportowych.

Po kolacji, mimo zm?czenia rozegrali?my mecze siatkarskie. Starcie gr III z V zwyci?stwem zako?czy?a najstarsza grupa, natomiast w kwestii gr Rodziców z gr IV by?o odwrotnie-gr IV, cho? m?odsza od Rodziców zwyci??y?a.

Uda?o nam si? tak?e zorganizowa? wieczór pokazowy, który przygotowa?a gr II, prezentuj?c nam profesjonalne przej?cie modelek na wybiegu ;-) Uda?o im si? to a? tak dobrze, ?enie mia?y wyboru- w czasie, gdy ca?a sala krzycza?a "BIS, BIS!" musia?y powtórzy? swój wyst?p.

Zaraz potem czas na zaprezentowanie siebie i swoich pasji mia? wychowawca IV grupy, Piotr Kos, który wprowadzi? nas w troch? inny klimat ni? nadmorski,pokazuj?c prezentacj?
zdj?? ze swojej wyprawy w Himalaje, która, jak sam zaznacza?, by?a spe?nieniem jednego z jego najwi?kszych marze?.

Ka?dy dzie? tutaj jest dowodem na to, ?e cukrzyca nie jest wyrokiem, nie jest te? przeszkod? w spe?nieniu marze?, pasji czy celów ?yciowych. Wspólnie udowadniamy, ?e nie ma
dla nas rzeczy niemo?liwych, cho? jest nam trudniej, ni? ludziom zdrowym, mamy dok?adnie takie same mo?liwo?ci jak oni. Czas tutaj sp?dzony pokazuje, ?e przy wykorzystaniu mo?liwo?ci, jakie daje nam wspó?czesny ?wiat cukrzyca nie jest ju? tak jak kiedy? wyrokiem wcze?niejszej ?mierci czy konieczno?ci? wyrzekania i rezygnowania z przyjemno?ci,a sposobem ?ycia- nauk? wi?kszej odpowiedzialno?ci, która przecie? jest potrzebna w doros?ym ?yciu!

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,256 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!