09 December 2021 02:47
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
PRZESZCZEPY WYSP TRZUSTKOWYCH - DLA KOGO?
Prof. dr hab.med. Ewa Otto-Buczkowska

Przeszczepy wysp trzustkowych – dla kogo?

Temat przeszczepów w leczeniu cukrzycy typu 1 wraca od wielu lat . Procedury te nadal traktowane s? w sferze eksperymentów medycznych.
Przeszczepy ca?ej trzustki maj? bardzo ograniczone zastosowanie. Wykonywane s? g?ównie u pacjentów z niewydolno?ci? nerek zakwalifikowanych do przeszczepu nerki. Przeszczepy alogenicznych wysp s? alternatyw? dla tych zabiegów.

Ostatnio ukaza? si? obszerny artyku? mi?dzynarodowego zespo?u badaczy [Barton i wsp.], którzy poddali analizie wyniki przeszczepów dokonywanych w ró?nych krajach na przestrzeni od 1999 do 2010 roku. Oceniono wyniki 677 zabiegów. Materia? podzielono na zabiegi wykonywane w latach 1999-2002, 2003-2006 i 2007-2010. Ocenie porównawczej poddano wyniki po 3 latach od przeprowadzenia zabiegu. Oceniano niezale?no?? od insuliny egzogennej, która w pierwszej grupie w trzecim roku po transplantacji dotyczy?a 27% pacjentów, w drugiej grupie 37%, a w grupie trzeciej 44% w transplantacjach wykonywanych przed rokiem 1999 niezale?no?? tak? oceniano na 10%. Pacjenci byli w wieku od 18 do 65 lat z cukrzyc? typu 1. Wskazaniami dla kwalifikacji do przeszczepów by?y stany ci??kich nieu?wiadomionych hipoglikemii i bardzo labilny przebieg cukrzycy.
Dla monitorowania wyników i bezpiecze?stwa przeprowadzanych transplantacji utworzony zosta? centralny rejestr (CITR: Collaborative Islet Transplant Registry) wspierany przez JDRF (Juvenile Diabetes Research Foundation) dla oceny zabiegów przeprowadzanych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, w Australii i w niektórych krajach Europy,

W ocenie wyników transplantacji pod uwag? brano wzrost poziomu peptydu C (≥ 0,3 ng/ml), poziom HbA1c (<6,5%), st??enie glukozy na czczo (60-140 mg/dl) oraz nie wyst?powanie ci??kich hipoglikemii wymagaj?cych pomocy innej osoby.
Autorzy opracowania uwa?aj?, ?e przeszczepy wysp, je?li nawet nie daj? uniezale?nienia si? chorego od stosowania insuliny egzogennej to w ka?dym razie w wielu przypadkach zmniejszaj? wyst?powanie ci??kich stanów hipoglikemicznych.

Na ogó? jednak wszyscy autorzy s? zgodni, ?e ci?gle jeszcze optymaln? metod? leczenia cukrzycy typu 1 jest intensywna insulinoterapia. Przeszczepy pozostaj? alternatyw? do zastosowania w w?skiej grupie pacjentów ze szczególnymi wskazaniami.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,287 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!