09 December 2021 03:24
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
PREWENCJA ROZWOJU CUKRZYCY TYPU 1 - CO NOWEGO?
Prof. dr hab.med. Ewa Otto-Buczkowska

Prewencja rozwoju cukrzycy typu 1 – co nowego?

Mija 90 lat od kiedy cukrzyca insulinozale?na, klasyfikowana obecnie jako cukrzyca typu 1, przesta?a by? chorob? ?mierteln?. Cukrzyca jest wprawdzie ci?gle jeszcze choroba nieuleczaln?, ale wprowadzenie do leczenia insuliny da?o szans? chorym z tym typem cukrzycy na ?ycie. W nast?pnych latach nast?powa?o doskonalenie metod leczenia i w chwili obecnej mo?liwe jest zapewnienie chorym w miar? normalnego ?ycia. Chory, który zdecyduje si? na bardzo staranne wykorzystanie obecnych metod leczenia cukrzycy ma szanse realizacji swoich planów ?yciowych. Warunkiem jest bardzo restrykcyjna samokontrola dla profilaktyki rozwoju przewlek?ych powik?a?. Nie jest to ?atwe, ale jest mo?liwe. Jest to wa?ne, bowiem przyj?cie takiej postawy przez chorego jest warunkiem realizacji planów zawodowych, sportowych, rodzinnych itd. Jest tak?e warunkiem utrzymania takiej kondycji organizmu, która umo?liwi korzystanie w przysz?o?ci z coraz nowszych i lepszych metod leczenia, a w perspektywie z mo?liwo?ci wyleczenia cukrzycy.

W ostatnich latach, tak?e na tych ?amach omawiane by?y próby zastosowania ró?nych metod zmierzaj?cych do zapobiegania wyst?pieniu cukrzycy, a tak?e do zahamowania jej rozwoju.

Prewencje cukrzycy dzieli si? na prewencj? pierwotn?, która dotyczy?a by rozwoju cukrzycy u osób genetycznie predysponowanych, ale przed rozpocz?ciem si? procesu autoimmunizacji. Ten typ prewencji na razie jest nierealny. Prewencj? wtórn? dzieli si? na prewencj? wtórn? wczesn? przedkliniczn?, która podejmowana jest w okresie, kiedy rozpocz??y si? ju? procesy autoimmunizacji, ale ilo?? komórek β jest wystarczaj?ca dla utrzymania homeostazy glukozy oraz pó?n? prewencj? wtórn? u osób, u których wyst?pi?y zaburzenia tolerancji glukozy, b?d? we wczesnym okresie po ujawnieniu si? cukrzycy typu 1.

Ten typ prewencji wydaje si? w chwili obecnej najbardziej realny. Podejmowane sa ró?ne próby zmierzaj?ce do zahamowania autoimmunologicznej destrukcji komórek β oraz do stymulacji ich odnowy.

Do powrotu do tego tematu sk?oni?o mnie ukazanie si? ostatnio doniesie? o nowych próbach zastosowania takiej prewencji. Jednym z takich doniesie? jest informacja o wynikach bada? prowadzonych w Gda?skim Uniwersytecie Medycznym przez profesora Piotra Trzonkowskiego we wspó?pracy z doktor Natali? Marek-Trzonkowsk? . Cz??ci? kliniczn? tych bada? zajmuje si? profesor Ma?gorzata My?liwiec. Naukowcy ci opracowali preparat , który ma spe?nia? rol? szczepionki komórkowej „Treg”, której zadaniem jest cz??ciowe zahamowanie procesów autoimmunizacji komórek β u pacjentów ze ?wie?o rozpoznan? cukrzyc? typu 1. Wyniki tych bada? prezentowane by?y przez autorów na ostatnim zje?dzie Ameryka?skiego Towarzystwa Diabetologicznego w Filadelfii, maj? równie? zosta? zaprezentowane na zje?dzie ISPAD w Istambule.

Autorzy zaproponowali pacjentom ze ?wie?o rozpoznana cukrzyc? typu 1 kontakt w ci?gu dwóch miesi?cy od chwili rozpoznania cukrzycy pod adresami:
my?liwiec@gumed.edu.pl;trzon@gumed.edu.pl.

Nie chc? odbiera? pacjentom nadziei pragn? jednak przypomnie? na zako?czenie, ?e cukrzyca typu 1 w chwili obecnej pozostaje nadal chorob? nieuleczaln?. Prowadzone s? bardzo intensywne i wielokierunkowe badania nad znalezieniem leku na t? chorob?. Wydaje si?, ?e jest to realne, ale jeszcze nie teraz. W ?wietle tego co obecnie wiemy na temat roli „pami?ci hiperglikemicznej” na uruchamianie procesów prowadz?cych do rozwoju powik?a? przewlek?ych i wynikaj?cego z tego kalectwa, ca?y wysi?ek zarówno pacjentów i ich opiekunów jak i lekarzy winien by? skierowany na maksymalne wykorzystanie obecnych mo?liwo?ci utrzymania homeostazy metabolicznej organizmu dla unikni?cie rozwoju powik?a? przewlek?ych, a tym samym skorzystanie w przysz?o?ci z mo?liwo?ci wyleczenia cukrzycy !!!
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,347 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!