09 December 2021 03:44
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
III EDYCJA - GALERIA STYPENDYSTÓW - SZKO?A PODSTAWOWA
Nazywam si? Bartosz D?dela Mam 13 lat. Na cukrzyc? choruj? od 5 roku ?ycia. Aktualnie ucz? si? w pierwszej klasie Gimnazjum Katolickiego im. ?wietego Stanis?aw Kostki w Kielcach. W roku szkolnym 2011/12 uzyska?em ?redni? ocen 5,5 oraz napisa?em test na zako?czenie szko?y podstawowej na 38 punktów. W tym samym roku zosta?em laureatem ogólnopolskiego konkursu historycznego „Olimpus”. Zaj??em w nim 5 miejsce. Interesuj? si? pi?k? no?n?. Uprawiam t? dyscyplin? sportu od 5 lat. Aktualnie nale?? do klubu pi?karskiego Astra Piekoszów. W roku 2010 by?em reprezentantem Polski w Mi?dzynarodowym Turnieju Pi?ki No?nej dla Dzieci Chorych na Cukrzyc? Junior Diabetes Cup w Genewie. Stypendium które uzyskam z programu „S?odycz Wiedzy” chc? przeznaczy? na doskonalenie moich umiej?tno?ci z j?zyka angielskiego.Nazywam si? Jakub Dolega. Chodz? do VI klasy. Na cukrzyc? choruj? prawie 2 lata. U?ywam pompy insulinowej. Moj? pasj? jest pi?ka no?na. Gram w juniorach klubu ,,Gmina Koz?owo’’ na pozycji lewego obro?cy. Przyznane mi stypendium zamierzam wykorzysta? na zakup nowych ochraniaczy i korków. Gdy dowiedzia?em si?, ?e mam stypendium bardzo si? ucieszy?em.

Nazywam sie Szymon Niewierowski.
Obecnie jestem uczniem kl VI szko?y podstawowej.
Bardzo si? ucieszy?em kiedy ,,znalaz?em'' siebie na li?cie tegorocznych stypendystów. Moja rado?? by?a jeszcze wi?ksza, poniewa? osobi?cie znam kilka osób z listy np Kub? i Bartka- serdecznie Was pozdrawaim i gratuluj?:) Pieni?dze które otrzymam w tym roku przeznacz? na rozwijanie moich zainteresowa? muzycznych. Gram na perkusji, to moja nowa pasja:) Postanowi?em w?o?y? maximum wytrwa?o?ci, cierpliwo?ci i systematyczno?ci, bo ?eby osi?gn?? sukces,trzeba si? stara? i mie? motywacj?. Serdecznie pozdrawaim wszystkich uczestników kolonii w D?wi?ynie. W tym roku by?em na kolonii po raz drugi i ju? nie mog? doczeka? si? kolejnych wakacji. Bardzo dzi?kuj? za to, ?e nasz trud jest doceniany przez innych, nagrod? na pewno wykorzystam. Namawiam wszystkich, ?eby rozwijali swoje zainteresowania muzyczne, plastyczne, sportowe i wszystkim ?ycz? dobrych cukrów (sobie oczywi?cie te?)Nazywam si? Jakub D?dela. Mam 13 lat i mieszkam w Kielcach. Na cukrzyc? choruj? 6 lat. W tym roku rozpocz??em nauk? w pierwszej klasie Gimnazjum Katolickiego im. ?wi?tego Stanis?aw Kostki w Kielcach. Dosta?em si? do tego gimnazjum, poniewa? uzyska?em bardzo dobre wyniki w szkole podstawowej. ?rednia ocen jak? otrzyma?em wynios?a 5,5. Z test na zako?czenie szko?y podstawowej uzyska?em 36 punktów. Podobnie jak mój brat Bartosz by?em laureatem ogólnopolskiego konkursu historycznego „Olimpus” zaj??em w nim 9 miejsce. Moimi ulubionymi przedmiotami s? historia i geografia. Moj? pasja jest pi?ka no?na. Uprawiam t? dyscyplin? sportu od 5 lat. Aktualnie nale?? do klubu pi?karskiego Astra Piekoszów. W roku 2010 by?em reprezentantem Polski w Mi?dzynarodowym Turnieju Pi?ki No?nej dla Dzieci Chorych na Cukrzyc? Junior Diabetes Cup w Genewie. Stypendium, które uzyska?em z programu „S?odycz Wiedzy” chc? przeznaczy? na dodatkowe lekcje j?zyka angielskiego.

Nazywam si? Laura C?apka. Mam 11 lat. Jestem uczennic? pi?tej klasy Szko?y Podstawowej nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim. Na cukrzyc? choruj? od pi?ciu lat, po dwóch latach do??czy?a jej „kole?anka” celiakia. Od trzech lat mam pomp? insulinow?. Dzi?ki niej cukrzyca nie jest tak uci??liwa, a cukry ?atwiej utrzyma? w ryzach. W szkole na co dzie? spotykam si? z du?? ?yczliwo?ci? i zrozumieniem ze strony przyjació? i nauczycieli w stosunku do mojej choroby.
Moj? pasj? jest malowanie i fotografowanie, g?ównie zwierz?t i kwiatów. Uprawiam te? sport. Bardzo lubi? gra? w koszykówk? i siatkówk?. Zdoby?am wraz z kole?ankami III miejsce w mi?dzyszkolnym trójboju lekkoatletycznym. Bardzo si? ciesz?, ?e znalaz?am si? na li?cie stypendystów. Nie wiem dok?adnie, na co przeznacz? pieni?dze. Jeszcze si? zastanowi?. Mo?e na nowe p?ótna do malowania, albo sztalug?? Pozdrawiam wszystkie dzieci i m?odzie? z cukrzyc? i nie tylko….
Zach?cam do korzystania z pompy insulinowej, z ni? jest o wiele lepiej!
Nazywam si? ?ukasz Kita i ucz?szczam do pierwszej klasy gimnazjum. Od 3 roku ?ycia choruj? na cukrzyc? typu I. Choroba nie przeszkadza mi jednak w rozwijaniu moich pasji, których mam wiele. Interesuj? si? przede wszystkim przedmiotami ?cis?ymi, g?ownie matematyk? i informatyk?. Ponadto uwielbiam góry, zarówno latem, gdzie mog? przechadza? si? po górskich szlakach zdobywaj?c kolejne szczyty, jak i zim?, kiedy szusuje na nartach. Bardzo dzi?kuje za przyznane mi stypendium , zamierzam je przeznaczy? na rozwijanie moich zainteresowa?. Pozdrawiam gor?co.
Nazywam si? Micha? Ku?ma, chodz? do I klasy gimnazjum.
Moj? pasj? jest nauka, pi?ka no?na i tenis, lubi? tak?e gra? w gry komputerowe i czyta? ksi??ki, mnóstwo ksi??ek...
Gdy dowiedzia?em si?, ?e dosta?em takie fajne stypendium, bardzo si? ucieszy?em. Od razu mia?em pomys? na to, co zrobi? z tymi pieni?dzmi, przeznacz? je na profesjonale lekcje tenisa oraz kupi? wymarzone ksi??ki.
Uwa?am, ?e warto pracowa?, du?o si? uczy?, bo kto? to kiedy? zauwa?y i doceni.


Nazywam si? Ola Chwali?ska i mam 12 lat. Na wie?? o otrzymanym stypendium by?am zaskoczona i ucieszona. Poczu?am si? doceniona , ?e za moj? prac? otrzyma?am takie „wyró?nienie”. Moimi pasjami s?: pisanie opowiada?, gra w szachy, historia i j?zyki obce. Stypendium chc? przeznaczy? na klasow? wycieczk? do Niemiec oraz na zakup tableta.. Dzi?kuj? za przyznan? mi nagrod? ,która motywuje mnie do dalszej pracy.


Na wyniki czeka?am z ogromn? niecierpliwo?ci?. Gdy mama powiedzia?a mi, ?e dosta?am stypendium, ogromnie si? ucieszy?am. Po raz kolejny zamierzam wykorzysta? te pieni??ki na dokszta?canie j?zyka angielskiego. Jest to trudny j?zyk, a dodatkowe lekcje s? dla mnie pomoc?. Bardzo dzi?kuj? za uznanie i przydzielenie mi tego stypendium. W tym roku tez b?d? si? stara?a.
Nazywam si? Wiktoria Cholerzy?ska i mam 13 lat. Chodz? do pierwszej klasy Gimnazjum Nr 1 w ?asku im. Stefana Kardyna?a Wyszy?skiego. Bardzo si? ciesz?, ?e przyznano mi stypendium "S?odycz wiedzy". Kocham konie i dlatego te? pieni?dze ze stypendium przeznacz? z pewno?ci? na lekcje jazdy konnej. Ten sport jest moj? pasj? i sprawia mi du?? rado??. Na lekcje je?d?? raz w tygodniu, a w przysz?e wakacje chcia?abym pojecha? na swój pierwszy obóz je?dziecki. Na cukrzyc? choruj? od 4 lat, a od 3 lat mam pomp? insulinow?. Staram si? bardzo ?eby choroba nie przeszkadza?a mi w codziennym ?yciu, ani w uprawianiu sportów. Jeszcze raz bardzo dzi?kuj? za to wyró?nienie.


JESTE? STYPENDYST?? NIE ZNALAZ?E? SWOJEGO ZDJ?CIA? SKONTAKTUJ SIE Z BIUREM TOWARZYSTWA - 32 331 33 49 lub 605 331 345 , mail biuro@mojacukrzyca.pl
PE?NA LISTA STYPENDYSTÓW III EDYCJI


Stypendia dla m?odych diabetyków ufundowali:

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?, Bayer Health Care, serwis naszacukrzyca.pl, Roche, Magazyn SzugarfrikOceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,382 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!