09 December 2021 04:07
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
PRZYDATNOS? OZNACZANIA PEPTYDU C
Prof. dr hab. med. Ewa Otto-Buczkowska

Przydatno?? oznaczania peptydu C

C-peptyd jest fragmentem ?a?cucha proinsuliny produkowanej przez komórki β trzustki. Jest on . wyk?adnikiem zdolno?ci wydzielniczej komórek β wysp trzustkowych.
Oznaczanie st??enia C peptydu we krwi jest wykorzystywane przy ró?nicowaniu typów cukrzycy. Badanie poziomu peptydu C wykonywane jest z ró?nych wskaza?. Najcz??ciej s?u?y do ró?nicowania typów cukrzycy.

W cukrzycy typu 1, na skutek procesów autoimmunizacyjnych i destrukcji komórek β, obni?enie poziomu C-peptydu stwierdza si? zwykle ju? w chwili rozpoznania choroby. Z uwagi na ró?nice w dynamice tego procesu ten poziom obni?a si? ró?nie szybko. Procesy destrukcji najszybciej przebiegaj? zwykle u dzieci najm?odszych, nieco wolniej u m?odzie?y, a u m?odych osób doros?ych spotykamy si? z wyst?powaniem tzw cukrzycy typu LADA (latent autoimmune diabetes in aduls) tzn powoli rozwijaj?cej si? cukrzycy o pod?o?u autoimmunologicznym.. Ta posta? ujawnia si? zwykle u osób w wieku od 25-30 do 45-50 roku ?ycia. U chorych z cukrzyc? typu LADA, z uwagi na powolny zwykle przebieg destrukcji komórek β, na pocz?tku choroby poziom C-peptydu znajduje si? zwykle na dolnej granicy normy, ale stopniowo obni?a si?.

W cukrzycy typu 2, gdzie pierwotn? przyczyn? zaburze? metabolizmu glukozy jest insulinooporno??, poziom C-peptydu jest pocz?tkowo prawid?owy, a nawet podwy?szony. Dopiero po d?u?szym czasie dochodzi do niewydolno?ci komórek β, do obni?enia sekrecji insuliny endogennej, a tym samym do obni?enia si? poziomu C-peptydu. Jest to sygna? wskazuj?cy na konieczno?? w??czenia insulinoterapii u osób, które dotychczas mog?y by? leczone lekami doustnymi.

Oznaczanie poziomu C-peptydu mo?e te? by? przydatne we wst?pnym ró?nicowaniu cukrzycy typu 1 i cukrzycy typu MODY u m?odocianych chorych. W cukrzycy typu MODY poziom C-peptydu jest prawid?owy. Je?li wi?c u m?odocianych chorych z rozpoznaniem cukrzycy typu 1 zapotrzebowanie na insulin? jest stosunkowo niskie, stwierdzenie prawid?owego poziomu C-peptydu przy nieobecno?ci fenotypowych cech cukrzycy typu 2, powinno skierowa? diagnostyk? w kierunku cukrzycy monogenowej (typ MODY). Oczywi?cie wykluczy? równie? nale?y cukrzyc? wtórn? towarzysz?c? innym schorzeniom.

Prawid?owy poziom C-peptydu. na czczo to: 0,36-0,7 nmol/1 tzn 1,1-2,1 ng/ml (normy w ró?nych laboratoriach mog? si? nieco ró?ni? i s? zwykle podawane w wynikach).Wybrane pozycje pi?miennictwa

Jarosz-Chobot P., Otto-Buczkowska E. Dylematy diagnostyczne w ró?nicowaniu postaci cukrzycy. [w] Cukrzyca w populacji wieku rozwojowego – co nowego? Otto-Buczkowska E. (red. ) Cornetis, Wroc?aw 2009:114-122.

Otto-Buczkowska E. Insulina – jej budowa, wydzielanie i mechanizm dzia?ania. [w] Cukrzyca wieku rozwojowego. Otto-Buczkowska E. (red.) Elsevier Urban & Partner, Wroc?aw 1999:35-42.

Owen KR. RD Lawrence lecture 2012: assessing aetiology in diabetes: how C-peptide, CRP and fucosylation came to the party! Diabet Med. 2013;30:260-266.

Petriczko E. , Bartnik M. , Cebula J. i wsp. St??enia C-peptydu i endogennej insuliny u dzieci ze ?wie?o ujawnion? cukrzyc? typu Endokrynol. Ped. 2009;2:15-26

Siewko K., Szelachowska M. , Pop?awska-Kita A. i wsp. Peptyd C jako czynnik ryzyka rozwoju cukrzycy typu 1u krewnych I stopnia osób chorych na cukrzyc? autoimmunologiczn? Pol J Endocrinol 2009; 60: 357–362

Zmys?owska A, M?ynarski W, Szadkowska A, Bodalski J. Przewidywanie wyst?pienia remisji klinicznej na podstawie st??enia peptydu C u dzieci ze ?wie?o rozpoznan? cukrzyc? typu 1. Pediatr Endocrinol Diabetes Metab. 2007;13:71-74.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,421 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!