26 January 2022 17:14
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
ROLA INFEKCJI WIRUSOWYCH W UJAWNIENIU SI? CUKRZYCY
Ostatnio pojawi?o si? w prasie codziennej (Rzeczpospolita 2009 nr 56 z dnia 7-8 marca) doniesienie o nowych badaniach nad rol? infekcji wirusowych w wyst?powaniu cukrzycy. Oczywi?cie prawem dziennikarzy jest wychwytywanie ró?nych ciekawostek, które mog? zainteresowa? czytelników, ale obowi?zkiem specjalistów jest racjonalna weryfikacja tych doniesie?.

Badania nad czynnikami uruchamiaj?cymi procesy destrukcji komórek β i prowadz?cymi do ujawnienia si? cukrzycy maja wieloletni? histori?. „Oskar?ane” o to by?y, miedzy innymi, niektóre bia?ka mleka krowiego, niedobory witaminy D, infekcje wirusowe, przyspieszenie wzrastania itd.

Badania nad rol? infekcji wirusowych trwaj? ju? tak?e od wielu lat, ale wyniki tych bada? ci?gle jeszcze nie pozwalaj? na ostateczn? ocen? ich roli.
Aktualnie np. w?ród przyczyn rozwa?ane jest spo?ycie korzeni warzyw. Stosowanie w ?ywieniu korzeni warzyw, w tym ziemniaków, jest cz?sto zwi?zane ze spo?yciem toksyn produkowanych przez Streptomyces (plecomacrolides). Bakterie te, najprawdopodobniej ?yj?ce w glebie, infekuj? bulwy prowadz?c do choroby ich skórki. Popularnie jest to choroba zwana parchem i rozpowszechniona w rejonach ich uprawy. W badaniach eksperymentalnych na myszach NOD bakterie te odpowiadaj? za przyspieszenie ujawnienia si? cukrzycy o pod?o?u autoimmunologicznym u potomstwa, np. po ekspozycji wewn?trzmacicznej.

Wydaje si? jednak, ?e w chwili obecnej nie mo?emy rozbudza? nadziei osób zagro?onych rozwojem cukrzycy typu 1 (np. osób spokrewnionych z chorymi na cukrzyc? typu 1, u których stwierdzono obecno?? przeciwcia? skierowanych przeciwko antygenom trzustkowym) na szybkie znalezienie sposobu zapobiegania chorobie.
Wyja?nienie etiologii cukrzycy pozostaje nadal spraw? otwart? i tylko w oparciu o wieloo?rodkow?, krajow? i mi?dzynarodow? wspó?prac? z uczestnictwem immunologów, genetyków, epidemiologów i klinicystów z uwzgl?dnieniem tych samych standardów bada? mo?na mie? nadziej?, ?e zako?czy si? sukcesem.
Pozostaje wierzy?, ?e trwaj?ce aktualnie badania pozwol? na wdro?enie, w niezbyt odleg?ym czasie, tych nowych metod do praktyki klinicznej.
Na zako?czenie pragn? przypomnie? mój poprzedni apel do naszych pacjentów, aby starali si? w sposób maksymalny wykorzysta? obecnie dost?pne, sprawdzone metody leczenia cukrzycy. Cukrzyca typu 1 b?dzie chorob? uleczaln?, ale to jeszcze nie teraz. Prawdopodobnie mo?liwa b?dzie równie?, w niektórych przypadkach, pierwotna prewencja ujawnienia si? cukrzycy , ale to tak?e „nie teraz”.

Prof. dr hab.med. Ewa Otto-Buczkowska

Wybrane pozycje pi?miennictwa

Dotta F, Censini S, van Halteren AG, Marselli L, Masini M, Dionisi S, Mosca F, Boggi U, Muda AO, Prato SD, Elliott JF, Covacci A, Rappuoli R, Roep BO, Marchetti P.: Coxsackie B4 virus infection of beta cells and natural killer cell insulitis in recent-onset type 1 diabetic patients. Proc Natl Acad Sci U S A. 2007;104(12):5115-5120.

Foulis AK. Does viral infection initiate autoimmunity in type I diabetes? J Autoimmun. 1990;3 Suppl 1:21-26.

Foulis AK, McGill M, Farquharson MA, Hilton DA.: A search for evidence of viral infection in pancreases of newly diagnosed patients with IDDM. Diabetologia. 1997;40(1):53-61.

Gale E.A.M.: A missing link in the higiene hypothesis? Diabetologia 2002,45, 588–594

Hummel M., Fuchtenbusch M., Schenker M., Ziegler A.G.: No major association of brest-feeding, vaccinations, and childhood viral diseases with early islet autoimmunity in the German BABYDIAB Study. Diabetes Care 2000; 23, 969-974.

Kr?towski A.: Perspektywy i realia prewencji cukrzycy typu 1. w Cukrzyca typu 1. E. Otto-Buczkowska (red.), Cornetis Wroc?aw 2006.

Myers M., Zimmet P.: Halting the accelerating epidemic of type 1 diabetes. Lancet 2008;371,1730-1731.

Richardson SJ, Willcox A, Bone AJ, Foulis AK, Morgan NG.: The prevalence of enteroviral capsid protein vp1 immunostaining in pancreatic islets in human type 1 diabetes. Diabetologia. 2009 Mar 6. [Epub ahead of print]

Wilkin T.J.: The accelerator hypothesis: weight gain as the missing link between type 1 and type 2 diabetes. Diabetologia 2001, 44, 914-922

Willcox A, Richardson SJ, Bone AJ, Foulis AK, Morgan NG.: Analysis of islet inflammation in human type 1 diabetes. Clin Exp Immunol. Clin Exp Immunol. 2009;155(2):173-181.

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,034,312 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!