09 December 2021 03:32
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
REMISJA
Prof. dr hab. med. Ewa Otto-Buczkowska

Remisja

Czy je?eli u chorego ze ?wie?o rozpoznana cukrzyc? typu 1 nast?puje stopniowe obni?anie si? zapotrzebowania na insulin? to oznacza ust?powanie choroby?

Niestety nie !!!

W takiej sytuacji mówimy o remisji.

Kiedy dochodzi do remisji i jakie s? jej przyczyny?

Z takim przebiegiem choroby mo?emy mie? do czynienia w dwóch przypadkach. Jedn? z przyczyn jest pocz?tkowe nieprawid?owe rozpoznanie typu cukrzycy. Mo?e to mie? miejsce u chorych z cukrzyc? typu MODY. S? to cukrzyce b?d?ce wynikiem mutacji w pojedynczych genach.

Wyró?nia si? kilka typów MODY, zale?nie od rodzaju genetycznego defektu. Dla tego typu cukrzyc charakterystyczne jest rodzinne wyst?powanie choroby, g?ównie obci??enie wyst?powaniem cukrzycy bez oty?o?ci. U tych chorych nie wyst?puje wzrost miana autoprzeciwcia? przeciwtrzustkowych, charakterystyczny dla cukrzycy typu 1. Dla ostatecznego ustalenia tego typu cukrzycy konieczne jest wykonanie bada? genetycznych. Ten typ cukrzycy wyst?puje stosunkowo rzadko.

Najcz??ciej wi?c takie obni?enie zapotrzebowania na insulin? w pierwszych miesi?cach po rozpoznaniu cukrzycy wskazuje na cz??ciow? remisj? cukrzycy typu 1.

Kliniczne objawy cukrzycy typu 1 pojawiaj? si? kiedy masa komórek b zredukowana zostaje o oko?o 80-90%. W tym stanie sekrecja insuliny jest niewystarczaj?ca dla utrzymania normoglikemii.

U wielu pacjentów wkrótce po ujawnieniu si? cukrzycy typu 1 i rozpocz?ciu insulinoterapii dochodzi do cz??ciowej odnowy komórek β (beta), a w konsekwencji do redukcji zapotrzebowania na insulin? egzogenn?, zwykle do dawki dobowej poni?ej 0,3 j./kg mc. przy zachowaniu normoglikemii. To zjawisko nosi nazw? remisji. Okres ten nazywany jest równie? miesi?cem miodowym.

Jak d?ugo mo?e trwa? remisja?

Taki okres remisji mo?e trwa? kilka tygodni, a nawet miesi?cy. Najkrótszy jest zwykle u dzieci najm?odszych, u których dynamika procesów autoimmunizacji jest bardzo du?a i bardzo szybko dochodzi do prawie ca?kowitego zniszczenia komórek β.

W tym okresie dawka insuliny powinna by? zmniejszona stosownie do zapotrzebowania, nigdy jednak nie nale?y ca?kowicie przerywa? podawania insuliny. Zaprzestanie insulinoterapii prowadzi do szybkiego wyczerpania zdolno?ci komórek b do produkcji insuliny i nie jest zalecan? opcj? terapeutyczn?. W okresie remisji nale?y stale bardzo starannie monitorowa? poziomy cukru we krwi, aby we w?a?ciwym momencie zwi?kszy? dawk? insuliny dla zapewnienia metabolicznego wyrównania.

W chwili obecnej podejmowane s? ró?ne próby wyd?u?ania okresu remisji, na razie s? one nadal jeszcze w okresie prób klinicznych.
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,361 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!