26 January 2022 15:18
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
ONE S? W?RÓD NAS
"One s? w?ród nas" - wsparcie dla dzieci przewlekle chorych

- Choroby przewlek?e takie jak cukrzyca, hemofilia czy astma nie powinny wyklucza? dzieci z normalnego ?ycia. Cz??ci? tej normalno?ci jest mo?liwo?? takiej edukacji, jak? maj? wszystkie dzieci. Przy odpowiedniej pomocy ze strony nauczycieli i opiekunów mog? cieszy? si? swoim dzieci?stwem razem z rówie?nikami – powiedzia?a (18 marca) Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall na konferencji prasowej, prezentuj?cej wyniki prac mi?dzyresortowego zespo?u do spraw przeciwdzia?ania dyskryminacji dzieci przewlekle chorych. W konferencji wzi??a udzia? tak?e Minister Zdrowia Ewa Kopacz oraz Pe?nomocnik ds. Równego Traktowania El?bieta Radziszewska.

Podczas spotkania dziennikarzom zaprezentowano opracowany w ramach prac zespo?u zestaw pi?ciu broszur - informacji dla pedagogów i opiekunów dzieci przewlekle chorych. Ka?da z pi?ciu publikacji pod wspólnym tytu?em "One s? w?ród nas" zawiera szczegó?owe informacje na temat post?powania z dzieckiem przewlekle chorym w szkole i przedszkolu, przybli?a nauczycielom, rodzicom i uczniom specyficzne problemy funkcjonowania dzieci przewlekle chorych a tak?e wskazuje kierunki i sposoby rozwi?zywania ewentualnych problemów.

Zespó?, w sk?ad którego weszli: przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Konsultant Krajowy do spraw Pediatrii Pani prof. Anna Dobrza?ska, ma na celu przeciwdzia?anie dyskryminacji dzieci przewlekle chorych w dost?pie do opieki przedszkolnej oraz nauki w pierwszych klasach szko?y podstawowej.

Wspomniane publikacje zosta?y przygotowane w ramach rz?dowego programu „Bezpieczna i przyjazna szko?a”, na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej, we wspó?pracy z Ministrem Zdrowia oraz Pe?nomocnikiem Rz?du do Spraw Równego Traktowania.

Ca?y nak?ad 35 tys. kompletów trafi do ka?dego przedszkola, szko?y podstawowej i gimnazjum w Polsce. Ich wersje elektroniczne s? dost?pne na stronach internetowych KPRM, MEN, MZ oraz Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.

?ród?o: MEN
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,034,284 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!