26 January 2022 15:45
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
WIOSENNA AKTYWNO?? FIZYCZNA CZ.1
Prof. dr hab.med. Ewa Otto-Buczkowska
Aktywno?? fizyczna wa?ny element w profilaktyce i leczeniu cukrzycy.

Zbli?a si? okres wiosenno-letni pora wi?c nadrobi? zimowe zaleg?o?ci w naszej aktywno?ci fizycznej. Korzystny wp?yw aktywno?ci fizycznej na nasz? kondycje i stan zdrowia jest ogólnie znany jednak w cukrzycy ma on szczególne znaczenie.
Znaczenie wysi?ku fizycznego w leczeniu cukrzycy znane jest od bardzo dawna. Ju? pochodz?ca z lat 25 p.n.e.-50 r.n.e. encyklopedia Aulusa Corneliusa Celsiusa zaleca chorym na cukrzyc? wykonywanie ?wicze? fizycznych, a w wydanym w j?zyku polskim przed ponad 100 laty podr?czniku balneologii znajdujemy takie zalecenia:

„...Poniewa? przy cukrzycy o energiczn? czynno?? wszelkich mi??ni cia?a chodzi, przeto s? ?wiczenia takie najkorzystniejszymi, które wszystkie wi?ksze grupy mi??ni w równy sposób wysilaj?. Z tego powodu polecamy ?wiczenia na wszystkich przyrz?dach, znajduj?cych si? w zak?adach leczniczo-gimnastycznych.....Z pomi?dzy innych ?wicze? cia?a dzia?aj? równie skutecznie szybka jazda konna i fechtunek.....W niektórych przypadkach trzeba ?wiczenia mi??ni na czas pó?niejszy zachowa? albo te? zupe?nie zakaza?. W innych przypadkach znowu by?oby dobrze, ?wiczenia czynne zast?pi? zabiegami mechanicznymi (gnieceniem, t?oczeniem, siekaniem).....”

Aktywno?? fizyczna nie tylko zwi?ksza zu?ycie glukozy w organizmie u?atwiaj?c utrzymanie normoglikemii, ale tak?e wp?ywa na popraw? metabolizmu t?uszczów. Aktywno?? fizyczna zwi?ksza wra?liwo?? tkanek, przede wszystkim mi??ni, na dzia?anie insuliny.

W czasie wysi?ku fizycznego dochodzi do zwi?kszonego wykorzystywania substratów energetycznych, zwi?kszone zostaje ich uwalnianie z magazynów tkankowych i udost?pnianie do przemian. G?ównym substratem energetycznym, zw?aszcza w pierwszym etapie pracy mi??niowej, jest glukoza pochodz?ca z glikogenu, kr???ca we krwi oraz syntetyzowana w w?trobie. Jednak?e zapasy glukozy zmagazynowane w formie glikogenu w mi??niach i w?trobie nie s? zbyt du?e i przy d?u?ej trwaj?cym wysi?ku fizycznym szybko ulegaj? ca?kowitemu wyczerpaniu. Po zako?czeniu pracy nast?puje resynteza glikogenu, który to proces jest stymulowany przez insulin?.
Wykorzystanie glukozy jako substratu energetycznego w czasie wysi?ku fizycznego wp?ywa na jej poziom we krwi. Zachowanie si? glikemii w czasie wysi?ku fizycznego zale?y od intensywno?ci i czasu trwania wysi?ku oraz od sposobów leczenia cukrzycy.
Drugim wa?nym substratem energetycznym obok glukozy s? wolne kwasy t?uszczowe (WKT), które s? uwalniane do krwi g?ównie z tkanki t?uszczowej. Wysi?ek fizyczny zwi?ksza lipoliz? i uwolnienie WKT, wywiera korzystne dzia?anie na profil lipidowy krwi. Pod wp?ywem wysi?ku fizycznego nast?puje obni?enie st??enia cholesterolu ca?kowitego i LDL cholesterolu oraz triglicerydów, natomiast st??enie HDL cholesterolu ulega podwy?szeniu, zw?aszcza frakcja HDL2.

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,034,295 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!