26 January 2022 16:57
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
WIOSENNA AKTYWNO?? CZ. 2
Prof. dr hab.med. Ewa Otto-Buczkowska
Aktywno?? fizyczna wa?ny element w profilaktyce i leczeniu cukrzycy.
cz.2

Cukrzyca u m?odych, wydolnych kr??eniowo pacjentów nie jest przeciwwskazaniem do wysi?ku fizycznego oraz do wyczynowego uprawiania sportu. Dowodem s? sukcesy sportowe m?odzie?y i osób doros?ych chorych na cukrzyc?.
U chorych m?odych, wydolnych, z dobrze wyrównan? cukrzyc? i nie wykazuj?cych obecno?ci powik?a? przewlek?ych mo?liwy jest w zasadzie ka?dy rodzaj aktywno?ci fizycznej. Za intensywny wysi?ek uwa?any jest wysi?ek , który w czasie 60 minut powoduje utrzymywanie si? cz?stotliwo?ci t?tna na poziomie 80-90% maksymalnego ( Tab. 1).
Wyczynowe uprawianie sportu przez chorych na cukrzyc? jest mo?liwe, gdy chory ma odpowiedni? wiedz?, jest rozwa?ny i odpowiedzialny. Stosowna modyfikacja leczenia, doskona?a samokontrola oraz sta?a wspó?praca z zespo?em lecz?cym pozwala na osi?ganie dobrych wyników sportowych i jednocze?nie zapewnia bezpiecze?stwo choremu.
Aktywnie uprawia? sport mog? zarówno pacjenci leczeni metod? wielokrotnych wstrzykni?? jak i leczeni metod? ci?g?ego podskórnego wlewu insuliny przy u?yciu pompy insulinowej. Jedni i drudzy wymagaj? jednak specjalnego przeszkolenia, które winno by? elementem edukacji ka?dego m?odego pacjenta z cukrzyc?.


Taka aktywno?? winna by? podejmowana minimum 4 razy w tygodniu , intensywny trening winien trwa? 30-60 minut, zale?nie od ogólnej kondycji. Najkorzystniejsze s? wysi?ki tlenowe – izotoniczne (gry zespo?owe, jazda na rowerze, narty biegowe, marszobiegi, p?ywanie itp.), mniej korzystne s? ?wiczenia oporowe – izometryczne (np. ?wiczenia na si?owni). Najkorzystniejsze efekty zdrowotne mo?na uzyskac dopiero przy wydatku energetycznym przekraczaj?cym 2000 kcal na tydzie? (Tab. 2). Aby ta aktywno?? przynosi?a korzy?ci warunkiem jest bardzo „rozs?dne” zachowanie si? pacjenta.

W?ród ogólnych wskazówek wymieni? nale?y konieczno?? bardzo starannego monitorowania glikemii. Badanie st??enia glukozy we krwi wykona? nale?y przed przyst?pieniem do treningu fizycznego oraz bezpo?rednio po jego zako?czeniu, a przy wysi?kach trwaj?cych ponad 1 godzin?, oznaczenia takie winny by? wykonane w czasie takiego treningu. Przy wysi?kach d?ugotrwa?ych (np. wycieczki), wa?ne jest oznaczanie st??enia glukozy we krwi tak?e w kilka- a nawet kilkana?cie godzin po zako?czeniu aktywno?ci fizycznej, celem profilaktyki pó?nej hipoglikemii.
Bardzo wa?ne jest aby chory przyst?powa? do treningu dobrze wyrównany metabolicznie. Je?li st??enie glukozy we krwi przekracza 250 mg/dl i jest obecna acetonuria lub je?li st??enie glukozy przekracza 300 mg/dl nawet w nieobecno?ci acetonurii konieczne jest opó?nienie przyst?pienia do ?wicze? do czasu uzyskania wyrównania. Aktywno?ci fizycznej nie mo?na te? podejmowa? je?li st??enie glukozy jest zbyt niskie (100 mg/dl), wówczas konieczne jest spo?ycie dodatkowej porcji w?glowodanów.
Chory musi ponadto nauczy? si? ocenia? zachowanie swojego organizmu podczas wysi?ków oraz zachowania si? glikemii w odpowiedzi na ró?ne formy aktywno?ci fizycznej.
W czasie treningu, zw?aszcza intensywnego lub d?u?ej trwaj?cego, pacjent musi mie? przy sobie zawsze „co? s?odkiego” a tak?e glukagon do podania w iniekcji. Podanie iniekcji glukagonu jest ?atwe i bezpieczne , mog? j? w razie potrzeby wykona? przeszkoleni opiekunowie (rodzice, nauczyciel, trener lub inne osoby z otoczenia ).

Program ?wicze? nale?y rozpocz?? od rozgrzewki a ko?czy? stopniowym zwalnianiem tempa i rozlu?nianiem. Rozgrzewka powinna obejmowa? 5 - 10 min. ?wicze? aerobowych o niedu?ym nasileniu. Zadaniem rozgrzewki jest przygotowanie mi??ni, uk?adu kr??enia oraz uk?adu oddechowego do stopniowego narastania intensywno?ci wysi?ku.
Po wysi?ku, zw?aszcza d?ugotrwa?ym, powinien nast?pi? wypoczynek, w czasie którego zachodz? procesy resustycyjne. Najkorzystniejsz? form? wypoczynku jest tzw. wypoczynek czynny. Polega on na wypoczynku zm?czonych mi??ni i pobudzaniu do aktywno?ci innych, uprzednio niepracuj?cych mi??ni. Wypoczynek aktywny jest bardziej efektywny ni? bierny. W czasie aktywnego wypoczynku stosuje si? ?wiczenia o odmiennym charakterze ni? te, które doprowadzi?y do zm?czenia. Aktywno?? mi??niowa oraz usprawnienie funkcji uk?adu sercowo - naczyniowego i oddechowego podczas odpoczynku, powoduj? szybsze usuwanie kwasu mlekowego z organizmu ni? w czasie wypoczynku biernego. Kwas ten bywa wówczas utylizowany w du?ej cz??ci jako materia? energetyczny i dlatego jego ilo?? resyntetyzowana na glikogen zmniejsza si? prowadz?c do ograniczenia d?ugu tlenowego.

Jest wiele dowodów na to, ?e m?odzi chorzy z cukrzyc? mog? aktywnie uprawia? sporty. Warunkiem jest jednak bardzo dobra edukacja samych chorych a tak?e ich najbli?szego otoczenia – rodziców, przyjació?, nauczycieli, trenerów itd
Przy tej okazji warto wspomnie? o polskich aktywnych m?odych sportowcach , choruj?cych na cukrzyc? typu 1, o których mo?na przeczyta? w Internecie czy w prasie np. w czasopi?mie Diabetyk czy innych czasopismach po?wi?conych cukrzycy. W?ród nich mo?na wymieni? np.
Micha?a Jeli?skiego, który wraz z trzema innymi wio?larzami zdoby? z?oty medal na igrzyskach olimpijskich w Pekinie, a wcze?niej medal na w Mistrzostwach ?wiata w Japonii; Wojciecha Opatowicza, który w po?owie lipca 2005r wyruszy? na wypraw? na Mont Blanc i doszed? a? na 4200 m n.p.m.; Piotra Szczeci?skiego, szermierza z Gliwic, zdobywaj?cego medale na zawodach krajowych i zagranicznych; Ilon? Kwarta, która wraz z m??em Przemys?awem wspi??a si? na najwy?szy szczyt obu Ameryk – Aconcague, a wcze?niej zdobyli Kilimand?aro oraz Mont Blanc. W Europejskich Mistrzostwach w Pi?ce No?nej dla Dzieci z Cukrzyc?, które odby?y si? w sierpiu 2008 w Genewie bra?o udzia? czterech ch?opców z Polski - Pawe? Szafa?owicz z Ostrowa Wielkopolskiego, Kuba Gozdur z Che?ma i Adam Pomian z Suwa?k. Ci i im podobni, m?odzi dzielni ludzie udowadniaj? sobie i innym, ?e je?li si? naprawd? chce, mo?na pokona? w?asne s?abo?ci i ujarzmi? cukrzyc? na tyle aby nie przekre?la?a naszego ?ycia. Trzeba sobie jednak powiedzie?, ?e jest to walka nie?atwa i aby j? wygra? bardzo potrzebne jest determinacja samych chorych, ale tak?e wsparcie ze strony najbli?szego otoczenia.

Tabela 1
Dopuszczalna cz?sto?? t?tna w stosunku do wieku w ci?gu treningu fizycznego u chorych na cukrzyc?

Wiek (w latach)------------Czynno?? serca (/min)

10-19 ---------------------------130-160
20-29 ---------------------------115-140
30-39--------------------------- 110-140
40-49 -------------------------- 105-130
50-59 -------------------------- 100-125
60-70 -------------------------- 90-115


Tabela 2
?redni wydatek energetyczny w wybranych dyscyplinach sportowych

Dyscyplina-------------------Intensywno?? ?wicze?-----------Wydatek energetyczny

Marsz 5 km/godz.
Tenis sto?owy ------------------ 5 kcal/min -------------------------- 300 kcal/godz.
Pi?ka siatkowa
Gimnastyka

Tenis ziemny
Badminton---------------------- 7 kcal/min --------------------------- 420 kcal/godz.
Taniec


Pi?ka koszykowa -------------- 9 kcal/min --------------------------- 540 kcal/godz.

Pi?ka no?na
P?ywanie 40 m/min ----------- 10 kcal/min -------------------------- 600 kcal/godz.
Narciarstwo biegowe
Jazda na rowerze 20 km/godz.


Bieg 10 km/godz. ------------ >11 kcal/min ------------------------ >660 kcal/godz.

Warto zajrze? tak?e na strony internetowe:
www.runsweet.com
www.childrenwithdiabetes.com/sports/
www.diabetes-exercise.org
www.diabetescamps.org/


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,034,309 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!