26 January 2022 16:28
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
JAK POWSTAJE INSULINA?
Jak produkuje si? insulin?, korzystaj?c z wieloletniego dorobku ?wiatowej nauki i technologii opracowanej przez polskich badaczy mówi? dr Piotr Górecki podczas Warsztatów "DNA - Encyklopedia ?ycia", organizowanych przez Szko?? G?ówn? Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pod patronatem medialnym serwisu PAP - Nauka w Polsce.

Bioton - w imieniu której wyst?powa? dr Górecki - jest firm? biotechnologiczn? i farmaceutyczn?, spó?k? akcyjn? notowan? na Gie?dzie Papierów Warto?ciowych. Jednocze?nie uczestniczy w projektach naukowo-badawczych wspólnie z instytucjami finansowanymi ze ?rodków bud?etowych. Z racji swoich powi?za? i wspólnej historii ?ci?le wspó?dzia?a z Instytutem Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie (IBA). W?a?nie w wyniku projektu prowadzonego wspólnie przez IBA oraz Bioton (dofinansowanego ze ?rodków Komitetu Bada? Naukowych) powsta?a sztandarowa technologia firmy - metoda wytwarzania insuliny poprzez rekombinacj? DNA.
Proces wytwarzania insuliny obejmuje kilka skomplikowanych etapów. Pocz?tek to biosynteza, potem - izolacja wydzielonych komórek, nast?pnie transformacja enzymatyczna i oczyszczanie, krystalizacja i wydzielanie, a w dalszych etapach - tworzenie form farmaceutycznych i w ko?cu pakowanie wk?adów injekcyjnych, które chorzy na cukrzyc? kupuj? w aptekach.

Szczepem produkcyjnym w biosyntezie s? komórki Escherichia coli. Wszczepia si? w nie plazmid, który potrafi kodowa? gen insuliny. Plazmid jest specjalnie konstruowany w laboratorium.

"W naturze takie po??czenie jest niemo?liwe, zawdzi?czamy je wy??cznie biotechnologii" - t?umaczy? dr Górecki.

W praktyce ca?y proces biosyntezy odbywa si? w fermentorach - du?ych pojemnikach, gdzie wyhodowany szczep ??czy si? z po?ywk?, przy dost?pie do czystej wody i czystego powietrza. Produkcja jest sterowana komputerowo, zautomatyzowana, a przysz?o?ci? firmy s? ogromne fermentory, o pojemno?ci 10 m3.

"Proces przemys?owy znacznie ró?ni si? od laboratoryjnego. Wymagania dotycz?ce szczepu s? bardzo wysokie - musi on by? odtwarzalny, zawsze dawa? ten sam produkt, a jednocze?nie biosynteza musi by? najprostsza. Tu najprostsz? z mo?liwych do zastosowania po?ywek okaza?a si? glukoza" - zdradzi? naukowiec.

W kolejnym etapie izoluje si? substancj? warto?ciow? z pó?produktu otrzymanego w fermentorach. Nale?y usun?? odpad ciek?y (wod?). Pó?niej kilogramy zag?szczonej masy bia?kowej w?druj? do dezintegratora, gdzie Escherichia coli si? rozpada. Biomasa, po filtracji, ulega utylizacji - Bioton, wybudowa? w tym celu specjaln? oczyszczalni? ?cieków, jako inwestycj? towarzysz?c? g?ównej dzia?alno?ci firmy.

Etap transformacji enzymatycznej i oczyszczania wymaga od ekspertów dope?nienia wy?rubowanych wymaga? co do czysto?ci substancji (98 proc.). Na czym polega ów proces? Jak t?umaczy dr Górecki, w wyniku biosyntezy otrzymujemy pojedynczy ?a?cuch. Bia?ko musi zosta? u?o?one we w?a?ciwy sposób, ?eby powsta?y wi?zania. Za pomoc? dwóch enzymów odcina si? struktur? insuliny (miniproinsuliny). Struktura pierwszorz?dowa przewiduje u?o?enie konkretnych aminokwasów w konkretnej kolejno?ci. W strukturze drugorz?dowej istotne jest przestrzenne u?o?enie ?a?cuchów polipeptydowych. Struktura trzeciorz?dowa to po??czenie ?a?cuchów wi?zaniami kowalentnymi, czyli przestrzenny uk?ad wszystkich atomów bia?ka. W strukturze czwartorz?dowej, w przypadku insuliny decyduj?c? spraw? jest fakt, ?e osobne ?a?cuchy mog? tworzy? struktur? nadcz?steczkow?. Transformacja jest po??czona z oczyszczaniem, które nast?puje po ka?dym "ci?ciu" enzymatycznym.

Oczyszczanie (metod? chromatografii preparatywnej) prowadzone jest a? do krystalizacji, filtracji i suszenia insuliny - czystej, wydzielonej substancji bia?kowej, która s?u?y do wytwarzania form injekcyjnych. Wszystko to odbywa si? w warunkach absolutnej sterylno?ci.

"Metoda rekombinacji DNA, a wi?c procesów prowadzonych na arcyminiaturow? skal?, okaza?a si? mo?liwa do zastosowania w skali przemys?owej, do produkcji ton surowca. To niewiarygodne" - ocenia dr Górecki.

***

IBA jest od pocz?tku istnienia spó?ki Bioton jej g?ównym zapleczem badawczym, ju? od ponad 50 lat zajmuje si? bowiem badaniami podstawowymi w zakresie otrzymywania leków na drodze syntezy chemicznej oraz biosyntezy z wykorzystaniem organizmów genetycznie modyfikowanych. Instytucje pracuj? nad produktami biotechnologicznymi i nowymi formami leków. Realizuj? program badawczy w dziedzinie in?ynierii genetycznej, biotechnologii i farmakologii.KOL

?ród?o: agt/PAP - Nauka w Polsce
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,034,303 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!