26 January 2022 16:41
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
PIENI?DZE S?, POMP NIE MA!
&Rozk?ad kwotowy zabezpieczenia ?rodków na terenie kraju wynika z decyzji dyrektorów oddzia?ów wojewódzkich Funduszu o ilo?ci ?rodków przeznaczonych na zakup pomp insulinowych dla populacji dzieci chorych na cukrzyc?.” - czytamy w pi?mie przes?anym Towarzystwu Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? przez Dr Jacka Grabowskiego, Wiceprezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Przypomnijmy, ?e z naszej inicjatywy powsta?a Pompowa Mapa Polski pokazuj?ca sposób podzia?u ponad 11,5 milionów z?otych na realizacj? po raz pierwszy w historii programu zakupu pomp insulinowych dla dzieci i m?odzie?y do 18 roku ?ycia ze ?rodków publicznych.

Prezes Grabowski pisze ponadto, ?e „umowy zawarte ze ?wiadczeniodawcami w pe?ni zabezpieczaj? zapotrzebowanie na realizacj? ?wiadczenia w poszczególnych województwach”. Jest to bardzo wygodne wyja?nienie. Jednak jak wynika z Pompowej Mapy Polski s? województwa, w których w ogóle nie ma ?adnych ?rodków na pompy dla dzieci chorych na cukrzyc? np. dolno?l?skie, a z kolei w innych np. mazowieckim zabezpieczone ?rodki s? niezrozumiale wysokie - ponad 30 procent ca?ej kwoty czyli 3,5 miliona z?otych! Czy?by zatem jedna trzecia dzieci chorych na cukrzyc? mieszka?a w obr?bie dzia?alno?ci mazowieckiego oddzia?u NFZ??? Nie mo?na chyba bra? pod uwag? sytuacji ?e dziecko chore na cukrzyc? na przyk?ad z Bogatyni b?dzie je?dzi?o kilkana?cie razy w roku na wizyt? do Warszawy!

Zgodnie z naszymi podejrzeniami z oporem trwa realizacja realizacja Programu. Nieprzemy?lane i nieprzygotowane dzia?ania rozpocz??y si? na pocz?tku stycznia 2009 roku, podpisywaniem umów ze ?wiadczeniodawcami a po czterech miesi?cach ?adne dziecko chore na cukrzyc? w Polsce nie otrzyma?o pompy zakupionej ze ?rodków NFZ!!!!

Prezes Grabowski t?umaczy- „Termin zako?czenia post?powa? przetargowych zaplanowano na koniec kwietnia 2009.” Z informacji jak uda?o si? zgromadzi? wynika, ?e w wielu placówkach przetargi zostan? uniewa?nione i powtórzone. Dziwi zatem t?umaczenie Prezesa Grabowskiego, ?e „informacja o liczbie zrealizowanych ?wiadcze? w zakresie „leczenia cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej b?dzie dost?pna najwcze?niej w ko?cu maj? bie??cego roku”

Panie Prezesie! Przy w?a?ciwie realizowanym programie pod koniec maja prawie po?owa dzieci z cukrzyc? spe?niaj?cych warunki powinna nosi? ju? pompy insulinowe!!!

Bior?c pod uwag? czas potrzebny na przygotowanie i rozpocz?cie leczenia pomp? a tak?e jego skuteczne prowadzenie mo?na by? prawie pewnym, ?e przyznane niebagatelne ?rodki publiczne na leczenie polskich dzieci chorych na cukrzyc? najnowocze?niejsz? terapi? zostan? w tym roku niewykorzystane! Bez gwarancji ich przyznania w kolejnych latach.

Czy?by zatem obietnica Minister Zdrowia Ewy Kopacz z maj? 2008 roku, ?e „ka?de dziecko chore na cukrzyc? w Polsce b?dzie mia?o pomp?” pozostanie niezrealizowanymi s?owami? Nie mówi?c o z?amanych nadziejach samych dzieci i ich rodziców...

Mariusz Masiarek
Przewodnicz?cy
Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,034,306 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!