09 December 2021 02:44
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
CI?NIENIE W CUKRZYCY
Prof. Dr hab. n. med. Ewa Otto-Buczkowska

Domowe pomiary ci?nienia t?tniczego

W ostatnich latach coraz wi?cej uwagi przywi?zuje si? do konieczno?ci utrzymywania prawid?owego ci?nienia krwi dla prewencji powa?nych powik?a? w uk?adzie sercowo-naczyniowym i w nerkach. Jest to wa?ne zw?aszcza u chorych na cukrzyc?, u których jest wiele innych czynników ryzyka dla wyst?powania takich powik?a?. Aby ocena ci?nienia krwi by?a miarodajna musi by? zachowanych szereg warunków, jednym z nich jest mo?liwie cz?ste dokonywanie pomiarów.

Ostatnio ukaza? si? interesuj?cy artyku? na temat przydatno?ci dokonywania takich pomiarów w warunkach domowych [1]. Autorzy tego artyku?u zwracaj? uwag?, ?e dokonywanie pomiarów w gabinecie lekarskim jest obarczone wieloma b??dami takimi jak zbyt ma?a cz?stotliwo?? pomiarów czy wyst?powanie tzw efektu „bia?ego fartucha”, tzn emocjonalne wahania ci?nienia zwi?zane z wizyt? w gabinecie lekarskim itd.

Optymalne jest dokonywanie ca?odobowych pomiarów metod? Holtera. Nie zawsze jednak s? mo?liwo?ci dokonywania takich pomiarów. Dlatego w ostatnim czasie eksperci ameryka?scy opublikowali rekomendacje dla upowszechnienia pomiarów ci?nienia t?tniczego wykonywanych w warunkach domowych. Zaleca si? stosowanie aparatów oscylometrycznych i cz?ste wykonywanie pomiarów, w tym koniecznie rano i wieczorem. U osób doros?ych za górn? granic? normy uwa?a si? ci?nienie 135/85 mmHg, u dzieci i m?odzie?y oceny dokonuje si? na podstawie tablic centylowych.
W ostatnich latach coraz wi?cej uwagi po?wi?ca si? ocenie zmian ci?nienia t?tniczego krwi u m?odocianych chorych na cukrzyc?. Badania takie prowadzone s? równie? w Polsce [2].

U m?odocianych pacjentów szczególne znaczenie przypisuje si? zmniejszeniu fizjologicznej ró?nicy pomi?dzy ci?nieniem dziennym i nocnym w 24-godzinnym pomiarze. Brak nocnego spadku ci?nienia t?tniczego (Non-dipper) uwa?any jest za najwcze?niej wyst?puj?cy objaw zaburzenia regulacji ci?nienia i jest wskazaniem do w??czenia leczenia.

1. Parati G, Pickering TG. Home blood-pressure monitoring: US and European consensus.
Lancet. 2009;373(9667):876-878.

2. Machnica L, Deja G, Jarosz-Chobot P. Nadci?nienie t?tnicze oraz stan przednadci?nieniowy u dzieci i m?odzie?y choruj?cej na cukrzyc? typu 1. Endokrynol Diabetol Chor Przemiany Materii Wieku Rozw. 2008;14(4):215-219.

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,283 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!