26 January 2022 16:54
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
LANTUS - KOMETARZ PTD
Stanowisko PTD w sprawie bezpiecze?stwa stosowania insuliny glargine (Lantus)

W dniu 26 czerwca na stronach internetowych pisma Diabetologia, oficjalnego miesi?cznika Europejskiego Towarzystwa Bada? nad Cukrzyc? (European Association for the Study of Diabetes, EASD) opublikowano wyniki czterech analiz po?wi?conych wp?ywowi ró?nych metod leczenia cukrzycy typu 2 na ryzyko wyst?pienia chorób nowotworowych. Wnioski z dwóch opracowa?, przeprowadzonych w Niemczech i Szwecji, mog? sugerowa?, ?e stosowanie glarginy, d?ugodzia?aj?cego analogu insuliny ludzkiej, u chorych na cukrzyc? typu 2 mo?e by? zwi?zane z niewielkim wzrostem ryzyka wyst?pienia raka. W pracach tych podkre?lono, ?e wzrost ten mo?e dotyczy? w szczególnym stopniu raka piersi. Jednak?e wyniki dwóch pozosta?ych opracowa? pochodz?cych z Wielkiej Brytanii takiego zwi?zku nie potwierdzaj?.
W cukrzycy typu 2, zazwyczaj zwi?zanej z oty?o?ci? i insulinooporno?ci?, cz?sto?? wyst?powania chorób nowotworowych jest wi?ksza ni? w populacji ogólnej. Oznacza to, ?e wszelkie badania nad wp?ywem danej metody leczenia przeciwcukrzycowego na ryzyko wyst?pienia nowotworów powinny by? starannie zaplanowane i spe?nia? wysokie wymagania stawiane badaniom klinicznym. Opublikowane analizy nie maj? charakteru bada? prospektywnych, przedstawiaj? one w wi?kszo?ci dane z rejestrów firm ubezpieczeniowych. Tego typu badania z za?o?enia nie pozwalaj? na okre?lenie zwi?zku przyczynowo-skutkowego pomi?dzy analizowanymi zjawiskami. Autorzy wspomnianych wy?ej publikacji sami przyznaj?, ?e ich opracowania maj? wiele ogranicze? i ?e na ich podstawie wyci?ganie jednoznacznych i wi???cych wniosków jest nieuprawnione. Problem omawiany w tych pracach jest oczywi?cie bardzo istotny, ale jego rozstrzygni?cie wymaga przeprowadzenia dalszych, w?a?ciwie zaprojektowanych bada?, które powinny rozwia? wszelkie w?tpliwo?ci.
W ?wietle przedstawionych danych Polskie Towarzystwo Diabetologiczne nie widzi podstaw, aby rekomendowa? zmian? dotychczasowych wskaza? do stosowania insulinoterapii, w szczególno?ci insuliny glarginy czy innych insulin analogowych. Tym bardziej PTD nie widzi uzasadnienia dla zalecenia przerywania leczenia insulin? glargin?, zw?aszcza w sytuacji, gdy dzi?ki jej stosowaniu uzyskano dobre wyrównanie metaboliczne cukrzycy. Pogl?d ten jest zbie?ny ze stanowiskiem Europejskiego Towarzystwa Bada? nad Cukrzyc?, Ameryka?skiego Towarzystwa Diabetologicznego (American Diabetes Association, ADA), a tak?e Europejskiej Agencji Leków (European Medicines Agency, EMEA). Dalsze rekomendacje b?d? mo?liwe po uzyskaniu dost?pu do nowych danych i analiz, których publikacj? zapowiedziano na najbli?sze miesi?ce.

Zarz?d G?ówny
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
7 lipca
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,034,308 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!