26 January 2022 15:56
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
LANTUS - Prof. K.STROJEK, KRAJOWY KONSULTANT DIABETOLOGI
Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie diabetologii w sprawie domniemanych negatywnych skutków stosowania insuliny glargine (Lantus)

W dniu 26.06.2009 w czasopi?mie naukowym Diabetologia, organie Europejskiego Stowarzyszenia do Bada? nad Cukrzyc? (European Association for the Study of Diabetes, EASD) ukaza?y si? 4 publikacje, w których oceniono wp?yw leczenia insulin? na rozwój nowotworów. W artyku?ach przeanalizowano dane pochodz?ce rejestrów prowadzonych przez ubezpieczalnie, obejmuj?cych wielotysi?czne grupy pacjentów.

W badaniu pochodz?cym z Niemiec stwierdzono wzrost ryzyka nowotworów proporcjonalny do dawki insuliny glargine (Lantus®) stosowanej w monoterpaii (bez skojarzenia z innymi lekami przeciwcukrzycowymi).

W badaniu szwedzkim obserwowano wzrost ryzyka raka sutka w grupie pacjentek stosuj?cych insulin? glargine (Lantus®) w monoterpaii. W kolejnych dwóch analizach, pochodz?cych ze Szkocji i z Anglii nie obserwowano wzrostu ryzyka nowotworów u pacjentów, stosuj?cych insulin? glargine (Lantus®).

Publikowane dane nie mog? jednoznacznie rozstrzygn?? kwestii rzeczywistego zwi?zku wyst?powania raka z rodzajem stosowanej insuliny. Wynika to m.in. z faktu, ?e liczba stwierdzonych nowotworów by?a niewielka w stosunku do wielotysi?cznej grupy chorych, których dane analizowano. Nie mo?na wykluczy? przypadkowej zale?no?ci. Jednak?e danych tych nie mo?na zupe?nie ignorowa?.

Powstaje pytanie. Jakie znaczenie maja informacje zawarte w tych naukowych publikacjach dla codziennej praktyki lekarskiej?

Cukrzyca jest chorob?, w której dochodzi do zaburzenia wielu szlaków metabolicznych. St?d niezwykle trudno oceni? na ile powik?ania wyst?puj?ce w czasie choroby spowodowane s? samym schorzeniem, a na ile zastosowanymi lekami.

Prawid?owe leczenie cukrzycy obejmuje m.in. normalizacj? st??enia glukozy we krwi, obni?enie ci?nienia t?tniczego i wyrównanie st??enia lipidów. Istnieje ca?a gama leków, które pozwalaj? na uzyskanie wyrównania cukrzycy. W typie 1 stosowanie insuliny jest jedynym mo?liwym sposobem leczenia. U chorych z typem 2 cukrzycy insulina jest zalecana w sytuacji gdy nie mo?na uzyska? prawid?owego st??enia glukozy za pomoc? diety lub leków doustnych.

Insulina glargine (Lantus®) jest d?ugo dzia?aj?cym analogiem insuliny ludzkiej. Ma podobn? si?? dzia?ania do innych preparatów o przed?u?onym dzia?aniu. Istniej? sugestie, ?e u wybranych chorych stosowanie insuliny glargine (Lantus®) mo?e dawa? dodatkowe korzy?ci. Dotyczy to przede wszystkim chorych z cz?stymi niedocukrzeniami, szczególnie nocnymi. Jest lekiem zarejestrowanym do leczenia cukrzycy na ca?ym ?wiecie, tak?e w Polsce. W najbli?szym czasie stanie si? bardziej dost?pna dla polskich pacjentów w zwi?zku z refundacj?.

Wszystkie gremia niezale?nych, mi?dzynarodowych ekspertów nie zalecaj? zaprzestania stosowania insuliny glargine (Lantus®). Bior?c pod uwag? publikowane ostatnio dane nale?y rozwa?y? korzy?ci i ryzyko stosowania ró?nych rodzajów insulinoterapii. Prezentowane w czasopi?mie Diabetologia badania wskazuj? na mo?liwe, cho? nie do ko?ca pewne, dodatkowe ryzyko wyst?powania nowotworu rocznie u 1-2 pacjentów na 1000 stosuj?cych insulin? glargine (Lantus®). Z kolei ten rodzaj insuliny jest pomocny u chorych, u których du?ym problemem s? cz?ste niedocukrzenia, b?d? szczególnie chwiejny przebieg.

Obecny stan wiedzy wskazuje, ?e leczenie insulin? glargine (Lantus®) jest bezpiecznym sposobem insulinoterapii. Bior?c pod uwag? opublikowane ostatnio dane nale?y ten rodzaj insuliny stosowa? ze szczególnym rozmys?em u kobiet w okresie post menopauzalnym, obci??onych rodzinnie rakiem sutka oraz u chorych podejrzanych o wspó?istnienie procesu nowotworowego.

Dzi?ki post?powi w zakresie leczenia mo?liwe jest skuteczne leczenie wielu chorób, które wcze?niej powodowa?y ?mier? lub kalectwo. Wprowadzanie nowych, coraz doskonalszych leków mo?e wywo?ywa? powik?ania które mo?na zidentyfikowa? po wielu latach obserwacji wielu tysi?cy chorych. Dlatego tak wa?ne jest ?ledzenie na bie??co informacji naukowych ich analiza i stosowanie w codziennej praktyce lekarskiej.

Szczegó?owe omówienie problemu insulinoterapii i ryzyka nowotworów znajduje si? na stronie internetowej Europejskiego Towarzystwa www.easd.org


Prof. dr Krzysztof Strojek

Konsultant Krajowy w dziedzinie Diabetologii Zabrze 2.07.2009
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,034,297 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!