26 January 2022 17:06
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
JAK NAWÓZ DLA KOMÓREK RAKOWYCH
Niektórzy naukowcy twierdz?, ?e masowo przepisywany przez lekarzy analog insuliny Lantus mo?e pobudza? wzrost komórek rakowych. Przeanalizowano dane od niemal 130 tysi?cy pacjentów cierpi?cych na cukrzyc?. Wynik: prawie 3,5 tysi?ca przypadków zachorowa? na raka rocznie mo?na wyt?umaczy? stosowaniem Lantusa
Obiecywano rewolucj? dla chorych z cukrzyc?. Tzw. analogi insuliny, uzyskane na drodze in?ynierii genetycznej warianty standardowej insuliny, mia?y u?atwi? ?ycie osobom cierpi?cym na cukrzyc? typu 2.

Firmy farmaceutyczne zar?cza?y, ?e ?ycie pacjentów b?dzie wygl?da?o niemal tak jak przed chorob?. Na stronie internetowej firma Eli Lilly reklamuje, ?e gdyby pacjent mia? nagle ochot? na ma?? przek?sk?, mo?e wstrzykn?? sobie krótkodzia?aj?cy analog insuliny w zale?no?ci od rodzaju i obj?to?ci posi?ku. Inaczej ni? w przypadku klasycznej ludzkiej insuliny nie ma potrzeby zachowania odst?pu czasowego pomi?dzy zastrzykiem i posi?kiem.

Najbardziej preferowanym zarówno w?ród lekarzy jak i pacjentów jest d?ugodzia?aj?cy analog insuliny o nazwie Lantus (substancja czynna: insulina glargine). Produkowany jest on przez firm? farmaceutyczn? Sanofi-Aventis. Kto aplikuje sobie Lantus, mo?e zapomnie? o chorobie – tak sugeruje firma na stronie internetowej www.lantus.com.

Reklama robi swoje. Niemieckie Stowarzyszenie Chorych na Cukrzyc? poleca Lantus jako ”idealn? pierwsz? insulin? dla pacjentów z cukrzyc? typu 2”. Lekarze przepisuj? preparat, chocia? jak wynika z danych raportu o lekach jest on dro?szy o 35-60 procent od porównywalnych preparatów ludzkiej insuliny.

Tylko w samych Niemczech producenci Sanofi, Lilly i Novo Nordisk zyskali w ci?gu roku ponad 400 milionów euro na refundacji kosztów leczenia analogami. Prawie 500 tysi?cy cukrzyków u?ywa wy??cznie Lantusa. Ich liczba z roku na rok ro?nie.

Lek produkowany jest we Frankfurcie i stamt?d eksportowany do ponad stu krajów. Wed?ug prognoz w tym roku ma przynie?? firmie obroty wysoko?ci 3 miliardów euro. W zwi?zku z tym firma Sanofi powa?nie obawia si? skandalu porównywalnego z wycofaniem z rynku leku przeciwbólowego Vioxx przez firm? Merck przed kilkoma laty.

Kilka bada? klinicznych wykaza?o bowiem, ?e Lantus mo?e wyra?nie zwi?kszy? ryzyko zachorowania na raka. Z tego powodu równie? inne analogi insuliny s? poddawane testom.

Po tym jak w ostatnim czasie analitycy szwajcarskiego banku UBS ujawnili, ?e Lantus mo?e powodowa? raka, kurs akcji Sanofi spad? o 5 procent, a nast?pnego dnia o kolejne 8 procent.

Wiadomo?? ta dla wielu lekarzy nie by?a zaskoczeniem. Od dawna wiadomo, ?e równie? ludzka insulina mo?e powodowa? wzrost komórek rakowych. Hormon dzia?a w organizmie na niemal 30 sposobów, mi?dzy innymi wspiera wzrost komórek i powstrzymuje naturaln? ?mier? komórek – obie w?a?ciwo?ci wspieraj? rozwój raka.

Chemiczna modyfikacja takiej cz?steczki, jak ma to miejsce w przypadku analogów, jest ryzykowna, bowiem równie dobrze mog? zmieni? si? te? inne, nie tylko po??dane w?a?ciwo?ci – na przyk?ad mo?e wzrosn?? kancerogenno??.

W?ród fachowców podejrzenia co do negatywnych w?a?ciwo?ci Lantusa s? znane ju? od dziewi?ciu lat. Eksperyment przeprowadzony w roku 2000 przez naukowców z konkurencyjnej firmy Novo Nordisk wykaza?, ?e substancja czynna w Lantusie mo?e pot?gowa? wzrost komórek rakowych. Autor badania Peter Kurtzhals powiedzia? wtedy: - Zalety stosowania analogów insuliny nie mog? by? okupione bezpiecze?stwem.

Kiedy w telewizji ARD w 2004 roku poinformowano o podejrzeniu, odezwa?y si? g?osy oburzenia. ”Telefony si? urywaj?” – skar?yli si? przewodnicz?cy Stowarzyszenia Chorych na Cukrzyc? Volker Krempel i wydawca magazynu ”Diabetes-Journal” Manuel Ickrath w li?cie do szefa ARD Güntera Struve. ”Zaniepokojone matki i ojcowie boj? si? o zdrowie swoich dzieci. Dzwoni? do nas ludzie pytaj?c, czy zachoruj? na raka. To nie do wytrzymania”.

List protestacyjny przeciw krytycznemu programowi w ARD zako?czy? si? stwierdzeniem, ?e ”nie ma na ?wiecie bada?, które potwierdza?yby podejrzenie, ?e sztucznie produkowana insulina sprzyja powstawaniu raka prostaty”.

Pomimo prób uspokojenia opinii publicznej powsta?y nowe przes?anki dotycz?ce szkodliwego dzia?ania leku. Odpowiedzialny za bezpiecze?stwo leków Federalny Instytut Leków i Produktów Leczniczych (BfAarM) przeprowadzi? wspólnie z Niemieckim Centrum Badania Raka w Heidelbergu (DKFZ) dodatkowe do?wiadczenia. Zgodnie z wynikami analizy Lantus wprawdzie nie wywo?uje raka, ale za to dzia?a jak nawóz na istniej?ce komórki nowotworowe.

”Promuj?ce wzrost komórek dzia?anie insuliny glargine stanowi powód do niepokoju” – pisze Ashish Shukla z DKFZ. Lek ma szkodliwe dzia?anie nie tylko na chorych na raka, bowiem tak?e wielu rzekomo zdrowych ludzi nosi w sobie komórki rakowe, które mog? zosta? pobudzone do wzrostu.

Instytut ds. Jako?ci i Rentowno?ci w S?u?bie Zdrowia (IQWiG) przeanalizowa? dane ponad 18 milionów osób ubezpieczonych w kasie chorych. W?ród nich znalaz?y si? dane 127 tysi?cy chorych z cukrzyc?, którzy leczeni byli albo ludzk? insulin?, albo Lantusem, albo dwoma pozosta?ymi analogami.

Przy równowa?nej dawce leku ryzyko zachorowania na raka u pacjentów stosuj?cych Lantus okaza?o si? wyra?nie wy?sze ni? u osób leczonych ludzk? insulin?. Ró?nica ro?nie wraz z dawk?. Je?li pacjent wstrzykuje sobie 10 jednostek dziennie, ryzyko zachorowania na raka w przypadku stosowania Lantusa jest o 10 procent wy?sze. Przy dziennej dawce 30 jednostek ró?nica wynosi ju? prawie 20 procent, przy dawca 50 jednostek ponad 30 procent.

- Statystycznie rzecz bior?c znaczy to, ?e za pó?tora roku jedna ze stu osób leczonych Lantusem zachoruje na raka, którego nie nabawi?aby si? przyjmuj?c tradycyjn? ludzk? insulin? – mówi dyrektor Instytutu Peter Sawicki. A to oznacza 3,5 tysi?cy nowych zachorowa? na raka w Niemczech rocznie.

IQWiG nie po raz pierwszy wystawia analogom insuliny z?e ?wiadectwo. Ju? w dwóch wcze?niejszych badaniach naukowcy z Instytutu stwierdzili, ?e analogi oprócz zalet maj? równie? wady.

Producenci zareagowali natychmiast. Zmobilizowali wszystkich sprzymierze?ców, których uda?o im si? pozyska? w ci?gu d?ugoletniej pracy lobbingowej. Fala protestu uderzy?a w Instytut. Stowarzyszenia lekarzy, profesorowie, przemys? farmaceutyczny i organizacje pacjenckie protestowa?y przeciw raportowi IQWiG.

Niemieckie Stowarzyszenie Chorych na Cukrzyc? zebra?o 180 tysi?cy podpisów. Przemys? grozi? redukcjami miejsc pracy, gdyby drogie analogi insuliny nie by?y refundowane przez pa?stwowe kasy chorych. Ówczesny szef firmy Sanofi Heinz-Werner Meier powiedzia?, ?e jego koncern ”nie b?dzie inwestowa? w kraju, w którym wszystkie rezultaty jego bada? s? oceniane negatywnie”.

Pocz?tkowo w konflikcie chodzi?o jedynie o to, czy firmy farmaceutyczne pójd? na r?k? kasom chorych pod wzgl?dem cen leków. Teraz chodzi o wiele wi?cej. Gdyby potwierdzono, ?e Lantus, drugi co do popularno?ci lek produkowany przez Sanofi, powoduje wzrost raka, trzeba by go wycofa? z rynku.

Wyniki instytutu IQWiG nie s? odosobnione. W internetowym wydaniu czasopisma ”Diabetologia” zamieszczono kolejne badania na ten temat. W dwóch z nich stwierdzono podwy?szone ryzyko raka piersi u kobiet leczonych wy??cznie Lantusem. Trzecie badanie nie wykaza?o podwy?szonego ryzyka wyst?pienia raka. Jednak autor tego badania ?ci?le wspó?pracuje z firm? Sanofi-Aventis. Sanofi sfinansowa?o przeprowadzenie badania, a naukowiec pracuje jako doradca w koncernie.

Do tej pory nie dowiedziono, ?e leczenie Lantusem i rak rzeczywi?cie maj? zwi?zek przyczynowy – takich dowodów analiza danych chorych zasadniczo nie jest w stanie dostarczy?. Ponadto z powodu problemów natury metodologicznej do wyniku trzeba podchodzi? z ostro?no?ci?. Jednak ju? samo podejrzenie ma swoj? wag?.

Stosowne instytucje zosta?y ju? zaalarmowane. Czy Lantus zostanie usuni?ty z rynku? - Trzeba teraz mo?liwie jak najszybciej ustali?, czy istnieje zwi?zek mi?dzy Lantusem i rakiem – mówi Ulrich Hagemann z BfArM. Komitet bieg?ych z Europejskiej Agencji ds. Oceny Produktów Leczniczych (EMEA) zaniepokojony wynikami bada? przeprowadzonymi prze BfArM i DKFZ zajmuje si? tym tematem od maja br.

Równie? pozosta?e analogi insuliny b?d? musia?y by? zbadane. Mimo ?e na podstawie aktualnych bada? nie stwierdzono wzrostu zachorowa? na raka, mo?e to zale?e? od mniejszej ilo?ci przebadanych przypadków.

Wiadomo, ?e analogi insuliny, które w eksperymentach jednoznacznie przyczynia?y si? do wzrostu komórek rakowych, nigdy nie pojawi?y si? na rynku. W 1992 roku opublikowano badanie na szczurach, które pokaza?o, ?e substancja B10Asp znacznie podwy?sza ryzyko zachorowanie na raka piersi u zwierz?t. Od tego momentu sta?o si? jasne, ?e analogi insuliny mog? przyspiesza? wzrost raka.

Jean-Pier Lehner, odpowiedzialny za polityk? bezpiecze?stwa lekowego w Sanofi, oznajmi?, ?e wyniki najnowszych bada? w opinii ekspertów Sanofi nie s? przekonuj?ce. - W oparciu o obszerne badania kliniczne z udzia?em ponad 70 tysi?cy pacjentów oraz ??czn? liczb? 24 milionów pacjentolat do?wiadczenia w leczeniu Sanofi-Aventis uwa?a Lantus nadal za bezpieczny lek.

- Sanofi nigdy powa?nie nie traktowa?a podejrze?, ?e insulina glargine mo?e przyczynia? si? do wzrostu raka – mówi Sawicki, szef IQWiG. Badanie wykonane przez koncern na szczurach opublikowane w 2002 roku nie potwierdzi?o tego. Jednak w trakcie eksperymentu zmar?o tyle zwierz?t, ?e ameryka?ska Agencja ds. Leków zakwalifikowa?a wyniki jako ”niejednoznaczne”.

Europejskie Towarzystwo ds. Bada? nad Cukrzyc? w informacji skierowanej do pacjentów radzi osobom choruj?cym na raka i kobietom ze zwi?kszonym ryzykiem raka piersi, ?eby zmieni? Lantus na inn? insulin?. Równie? Sawicki poleca pacjentom stosuj?cym Lantus, ?eby porozmawiali ze swoim lekarzem, czy nie ma dla nich innych mo?liwo?ci leczenia. - Jestem diabetologiem, jednak nigdy w ?yciu nie leczy?em swoich pacjentów Lantusem. W rzeczywisto?ci nie potrzebujemy Lantusa – mówi Sawicki.

Autor: Markus Grill, Veronika Hackenbroch,
?ród?o: onet.pl/Der Spiegel

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,034,310 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!