09 December 2021 03:01
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
LISTA LEKÓW NAWET 5 RAZY W ROKU?
Andrzej Kaczmarczyk (Medycyna Praktyczna) - Panie ministrze, kiedy wreszcie b?dzie nowa lista leków refundowanych?

Marek Twardowski - W tej chwili po uzgodnieniach wewn?trznych zako?czyli?my prace w resorcie. W najbli?szym czasie, by? mo?e ju? w tym tygodniu, lista stanie na kierownictwie i zostanie przekazana do uzgodnie? zewn?trznych. Procedura musia?a nieco potrwa?, dlatego, ?e jak rozpoczynali?my prace nad t? list? by?a inna sytuacja finansowa NFZ ni? obecnie. W zwi?zku z tym ta lista musi by? dostosowana do mo?liwo?ci finansowych. Krótko mówi?c, w tym roku wydatki w stosunku do pierwotnego planu Funduszu b?d?, jak szacujemy po dog??bnej analizie, o oko?o 600-650 mln wy?sze od zak?adanych.

AK - Sk?d ten wzrost?

MT - Wbrew pocz?tkowym przypuszczeniom tylko w cz??ci jest on wynikiem zmian na li?cie dokonanych 16 marca 2009. Ta lista skutkuje wi?kszym obci??eniem Funduszu pomi?dzy 280 a 300 mln. Natomiast pozosta?e 300-350 mln jest wynikiem wi?kszej preskrypcji leków przez lekarzy. To dotyczy ró?nych grup leków. Zarówno tych stosowanych w psychiatrii, jak i tych w przypadku chorób uk?adu kr??enia. To spowodowa?o wydatki wi?ksze od zamierzonych. Oczywi?cie musi to by? sfinansowane przez NFZ. W zwi?zku z tym w nowej li?cie, mówi?c w cudzys?owie, poszale? ju? sobie nie mo?emy i musimy do procedowania przyj?? tak? list?, jak? Fundusz b?dzie móg? sfinansowa?. Taki jest nasz obowi?zek i na nic innego ani minister zdrowia, ani minister finansów, ani prezes Funduszu nie mog? si? zgodzi?.

AK - Czy d?ugodzia?aj?ce analogi insulin znajd? si? na tej li?cie?

MT - Ta sprawa b?dzie jeszcze przedmiotem obrad kierownictwa najpó?niej w przysz?y tygodniu. Skutek finansowy wpisania analogów d?ugodzia?aj?cych to jest kilkadziesi?t mln z?otych wi?cej, bo ci pacjenci, którzy w tej chwili s? leczeni tymi analogami, nie s? finansowani z bud?etu p?atnika. W zwi?zku z tym jest bardzo w?tpliwe, aby w tej chwili p?atnik móg? to sfinansowa?.

AK - Na podstawie jakich danych ministerstwo dochodzi do wniosku, ?e wydatki np. z powodu refundacji tych analogów insulin wzrosn? o ok. 30 mln?

MT - Musieli?my, dost?pnymi sobie ?rodkami, zdoby? wiedz?, jaka ilo?? pacjentów jest w tej chwili leczona analogami insuliny d?ugodzia?aj?cej. Oficjalnych statystyk w tej sprawie nie ma, bo skoro nie refunduje tego leku NFZ, to te? nie ma on ?adnej mo?liwo?ci sprawdzenia, jaka to jest grupa pacjentów. Natomiast rozmawiali?my na temat szacunkowej liczby pacjentów z konsultantem w zakresie diabetologii. Uzyskali?my te? informacje od producentów tych leków. Tylko takie s? mo?liwo?ci pozyskania tych informacji.

AK - Ale wszystkie te leki s? sprzedawane na recepty. Na tej podstawie nie mo?na sporz?dzi? dok?adnych danych?

MT - P?atnik nie sporz?dza statystyk na temat leków, których nie refunduje.

AK - Czyli rozumiem, ?e Ministerstwo Zdrowia nie ma danych na temat recept, które nie s? refundowane?

MT - Nie. Nie ma takich danych. Takie dane nie s? w tej chwili gromadzone, bo to s? leki pe?nop?atne. Posiadanie takich danych to jest kwestia rozwoju informatyzacji pa?stwa, ?eby wreszcie w jednym miejscu takie dane mo?na by?o pozyska?, ale to jest przysz?o??.

AK - Ile osób wed?ug tych szacunkowych danych leczy si? stosuj?c d?ugodzia?aj?ce analogii insulin?

MT - To te? nie jest takie proste, bo ten lek mo?e by? dostarczany pacjentom w ró?nej formie i nie chc? tego komentowa?.

AK - Ka?da nowa lista leków refundowanych to nowe generyki powoduj?ce zmniejszenie wydatków NFZ. To umo?liwia wprowadzanie na listy nowych leków bez zwi?kszania ogólnych wydatków, a równocze?nie zmniejsza wydatki pacjentów. W sumie wszyscy maj? powody do zadowolenia. Producenci, pacjenci, p?atnik i ministerstwo. Jednak pomimo ustawowego obowi?zku od?wie?ania tych list co kwarta?, tak naprawd? ma to miejsce dwa razy w roku. Co Ministerstwo Zdrowia zamierza z tym zrobi??

MT - B?dziemy procedowa? w nied?ugim czasie ró?ne ustawy, które s? ustawami farmaceutycznymi. W tej chwili jest procedowane prawo farmaceutyczne, jest w trakcie przygotowywania ustawa o badaniach klinicznych i ustawa refundacyjna. Tam b?d? sformu?owane rzeczy bardzo istotne, bo chcemy, aby w przysz?o?ci minister zdrowia nie musia? dokonywa? cudów, ?eby dotrzymywa? terminów, a i tak nie da si? tego zrobi?. To wynika ze skomplikowanej i d?ugotrwa?ej procedury. Natomiast, je?eli minister b?dzie móg? to robi? w formie tzw. obwieszczenia, to jest mo?liwe, ?e wtedy cztery, a mo?e nawet pi?? razy w roku takie obwieszczenia si? uka??. Prawo dopuszcza form? obwieszczenia i t? drog? chcemy pój??.

AK - Czyta?em uzasadnienie ministerialnej propozycji nowej listy leków refundowany. Tej listy, która jeszcze nie wysz?a z ministerstwa do konsultacji. Jest tam napisane, ?e pomimo umieszczenia na niej analogów d?ugodzia?aj?cych insulin wydatki NFZ b?d?, w porównaniu z list? teraz obowi?zuj?c?, ni?sze o 10 mln z?otych…

MT - ...a mo?e nawet wi?cej.

AK - To dlaczego nie wprowadzi? listy w takim kszta?cie?

MT - A dlatego, ?e jak powiedzia?em na pocz?tku, w stosunku do planu mamy przekroczenie wydatków o 600-650 mln z?otych. I te pieni?dze trzeba mie?. Co 14 dni trzeba aptekom za leki refundowane zap?aci?.

AK - Dlaczego ani ministerstwo zdrowia, ani NFZ nie publikuj? szczegó?owych raportów dotycz?cych wp?ywu zmian na listach leków refundowanych na wydatki na te leki? Jakie leki ile nas kosztuj?? W po?owie lat 2000 pojawi?y si? dwa takie raporty NFZ, a teraz znowu nic.

MT - Co refundujemy, to my dok?adnie wiemy. Minister zdrowia ma dok?adn? wiedz? na ten temat. Co miesi?c prezes Funduszu przysy?a nam dok?adne informacje.

AK - Moje pytanie jest inne. Dlaczego to nie jest publikowane?

MT - A dlaczego ma by? publikowane?

AK - Bo nie jest to tajemnica pa?stwowa. Bo my mogliby?my wtedy...

MT - Ja jestem urz?dnikiem pa?stwowym. W zwi?zku z tym obowi?zuj? mnie ustawy i rozporz?dzenia. Ja nie mam w tej chwili ?adnej podstawy do tego, ?eby publikowa? dlatego tylko, ?e kto? chce. Na jakiej podstawie mam to robi??

AK - A jest to obj?te tajemnic??


MT - To nie jest obj?te tajemnic?, ale to jest anga?owanie si? i ?rodków, których nigdy nie jest za du?o. Dla jakich celów mieliby?my to robi? i dla kogo?

AK - Dla dziennikarzy. Wtedy my dziennikarze, oczywi?cie przy wsparciu specjalistów, mieliby?my lepsz? wiedz?, jak wydawane s? publiczne pieni?dze.

MT - Panie redaktorze. Nigdy nie skrywamy naszej wiedzy, ale to jeszcze nie jest powód, ?eby publikowa? co miesi?c wszystkie raporty ministerstwa zdrowia. Jak na razie jest pan pierwszy, który zwróci? si? o tak? informacj?. Nie by?o pytania, wi?c nie by?o publikacji. Je?li kto? o tak? informacj? wyst?pi, zgodnie z ustaw? o dost?pie do informacji publicznej, j? otrzyma.

AK - Dzi?kuj? za rozmow?.

MT - I ja dzi?kuj?.

Autor: Andrzej Krajewski
?ród?o: Medycyna Praktyczna, 25.08.09

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,306 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!