09 December 2021 04:02
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
LEKI WSPOMAGAJ?CE W TERAPII CUKRZYCY - CO TO OZNACZA?
Prof.dr hab.med. Ewa Otto-Buczkowska

Leki wspomagaj?ce w terapii cukrzycy – co to oznacza?

Ostatnie lata przynios?y bardzo znaczne zaostrzenie kryteriów wyrównania metabolicznego w cukrzycy. Dla osi?gni?cia tych rygorystycznych celów ogólnie przyj?te sposoby leczenia cz?sto s? niewystarczaj?ce, st?d te? poszukiwania leków, które pomog?yby w uzyskaniu po??danego wyrównania. W?ród tych leków s? takie, które maj? na celu stymulowanie sekrecji insuliny, zwi?kszanie wra?liwo?ci na dzia?anie insuliny b?d? te? np. blokowanie jej antagonistów. W metabolizmie glukozy wiod?c? role odgrywaj? hormony osi trzustkowo-jelitowej. Z pewnym uproszczeniem dzielimy je na hormony trzustkowe i hormony ?o??dkowo jelitowe. Leki wspomagaj?ce leczenie cukrzycy w du?ej mierze zwi?zane s? w?a?nie z tymi hormonami. Hormony te nie s? jedynym ?ród?em leków wspomagaj?cych terapi? cukrzycy, ale najbardziej zaawansowane badania kliniczne pozwoli?y na wprowadzenie leków tej grupy do praktyki klinicznej.

Dotychczas badania prowadzone by?y u chorych doros?ych, g?ównie z cukrzyc? typu 2. Coraz wi?cej bada? prowadzonych jest jednak u chorych z cukrzyc? typu 1. Próby wprowadzenia takiego leczenia u m?odocianych chorych napotykaj? na szereg ogranicze?, zw?aszcza natury formalnej, zwi?zanych z rejestracj? leków. Coraz wi?cej bada? wskazuje jednak na to, ?e leki takie s? skuteczne i mog? by? stosowane równie? u m?odocianych chorych z ró?nymi postaciami cukrzycy.

Szersze zastosowanie takiego leczenia jest ograniczane metodami stosowania takiego leczenia np. konieczno?ci? dodatkowych iniekcji. Nie bez znaczenia jest te? do?? wysoka cena tych preparatów. Prawdopodobnie jednak w najbli?szym czasie leki wspomagaj?ce b?d? szerzej wykorzystywane tak?e w leczeniu dzieci i m?odzie?y.
Warto tak?e wspomnie?, ?e niektóre z hormonów odgrywaj? role os?aniaj?c? komórki β, hamuj? procesy apoptozy i bior? udzia? w promocji proliferacji komorek β. To by? mo?e pozwoli na wykorzystanie ich w przysz?o?ci w leczeniu i prewencji cukrzycy.

Wybrane pozycje pi?miennictwa
Petersen J.S.: The future of diabetes treatment. Ann Endocrinol (Paris). 2008,69, 166-167.
Raman VS, Heptulla RA. New potential adjuncts to treatment of children with type 1 diabetes mellitus. Pediatr Res. 2009;65(4):370-374.

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,411 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!