09 December 2021 02:25
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
DEBATA O ANALOGACH
DEBATA DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ: Refundacja d?ugo dzia?aj?cych analogów insuliny
Niezamo?nym cukrzykom odmówiono prawa do normalnego ?ycia. Po decyzji Ministerstwa Zdrowia Polska sta?a si? jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym nie refunduje si? chorym na cukrzyc? d?ugo dzia?aj?cych analogów insuliny. To zaskoczy?o pacjentów i lekarzy. Nowocze?nie leczy? si? mog? tylko osoby, które sta? na wykupienie leku za w?asne pieni?dze.

Andrzej Bauman
prezes zarz?du g?ównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

Ostatnie decyzje Ministerstwa Zdrowia (MZ) zbulwersowa?y nasze ?rodowisko. Tylko tak? reakcj? mog?a wywo?a? informacja, ?e nadal nie b?dzie refundacji d?ugo dzia?aj?cych insulin analogowych. Przecie? kilkakrotnie, jeszcze w tym roku, zapewniano o zmianie tego fatalnego dla diabetyków stanu rzeczy. Przykro nam i dziwimy si? sk?d ta zmiana stanowiska. Czy by?a ona konsultowana? W oparciu o jakie kryteria zosta?a podj?ta? Czy wypowiedzieli si? na ten temat eksperci? Czy po prostu tak zadecydowali urz?dnicy ministerialni. Ja mam ju? kilka opinii specjalistów, z których wynika, ?e leczenie analogami nale?y kontynuowa?.

Insuliny analogowe nie s? rakotwórcze

Waldemar Karnafel
kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii CSK WUM w Warszawie, Konsultant ds. Diabetologii, woj. mazowieckie

Sytuacja w sprawie analogów zrobi?a si? rzeczywi?cie przykra. Mo?na u?y? stwierdzenia: bulwersuj?ca. Dlaczego? Otó? padaj? okre?lenia, ?e analogi mog? dzia?a? rakotwórczo. Straszymy pacjentów, frustrujemy pacjentów, którzy teraz pytaj?: czy ja zachoruj? na raka, bo bior? ten lek. Straszymy te? lekarzy. To wszystko s? dzia?ania nieodpowiedzialne. Ju? 10 lat temu nasz wybitny diabetolog prof. Artur Czy?yk napisa? artyku? o tym, ?e cukrzyca II typu mo?e by? zwi?zana z rakiem. Ale na tej zasadzie, ?e jedna choroba, która wywo?uje niekorzystne zmiany w organizmie, mo?e sprzyja? kolejnej. I st?d p?yn?? taki wniosek, ?e cukrzyc? nale?y pieczo?owicie leczy?, trzyma? pod kontrol? i jej zapobiega?. Artyku? nie ukaza? si?, bo... móg?by by? odebrany w sposób uproszczony i niepotrzebnie denerwowa? chorych. Po co wi?c dzi?, bez ewidentnych dowodów, straszy? wielk? grup? pacjentów, i tak um?czonych chorob?, i mówi? o mo?liwo?ci rakotwórczego dzia?ania insulin analogowych? Tym bardziej ?e kolejne grupy specjalistów, zabieraj?c g?os, twierdz?, ?e nie ma na to dowodów. W czerwcu podczas Zjazdu Ameryka?skich Diabetologów wr?cz podkre?lano, ?e nie ma ?adnych dowodów na rakotwórcze dzia?anie tych leków. Natomiast te? w USA ustalono, ?e t?em rozwoju ok. 20 proc. przypadków raka jest oty?o??, a nie leki analogowe. Bo poza oty?o?ci?, która zdarza si? cz?sto u diabetyków, sprzyja mu te? insulinooporno?? – cecha tak?e zwi?zana z cukrzyc?. Insulina to dla organizmu bardzo wa?ny hormon. Jej zbyt du?e, nieustabilizowane dawki potrafi? wywiera? rozmaite niekorzystne skutki. Natomiast leki przyjmowane w mniejszych dawkach, które potrafi? zmniejszy? insulinooporno??, a wi?c tak?e analogi, nale?y raczej uzna? za zapobiegaj?ce nowotworom, a nie wywo?uj?ce ich ryzyko. Oczywi?cie, potrzebne s? dalsze badania wszystkich leków w tym diabetologicznych. Taka powinna by? zasada wspó?czesnej medycyny. Ale kilka s?ów o badaniach, które ju? od lat prowadzi si? m.in. w Kanadzie. Otó? nie znaleziono zwi?zku miedzy rakiem a insulinami analogowymi. Je?li wi?c szuka? czynników sprzyjaj?cych nowotworom, to warto znów odwo?a? si? do do?wiadcze? USA. Przeprowadza si? tam co roku 100 tys. operacji bariatrycznych, czyli usuwaj?cych oty?o??. A ze statystyk wynika, ?e redukcja masy cia?a o 37 proc. skutecznie zmniejsza ryzyko raka. Tak wi?c zamiast mówi? o rakotwórczym wp?ywie leków, lepiej u?wiadamia?, ?e ryzyko trzech wspó?cze?nie najgro?niejszych chorób, czyli raka, choroby wie?cowej i cukrzycy wi??e si? z trybem ?ycia. Niezdrowe od?ywianie, brak ruchu, chemizacja ?rodowiska to cechy charakterystyczne naszej cywilizacji. To s? faktyczne zagro?enia zdrowia.

Leszek Czupryniak
wiceprezes Zarz?du Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Sadz?, ?e decyzja o niewpisaniu analogów insulinowych na list? leków refundowanych, rzekomo z powodu zagro?e? nowotworami, jest dorabianiem ideologii. Na ten temat nie wypowiada? si? ?aden uznany specjalista. Ca?a sprawa rozpocz??a si? od publikacji w Niemczech w pi?mie „Diabetologia” informacji o mo?liwo?ci rakotwórczego dzia?ania jednej z insulin analogowych. Tekst ten czeka? na druk ponad rok. Redakcja wyst?pi?a zreszt? o stosowne dodatkowe badania. Otrzyma?a dane dotycz?ce szkodliwego wp?ywu analogu z firmy... ubezpieczeniowej. Dotyczy?y grupy 120 tys. osób. Takie badanie musi budzi? powa?ne w?tpliwo?ci, gdy? nie spe?nia podstawowych kryteriów naukowych. Kolejne wykorzystane badanie dotyczy?o rejestru klientów aptek, trwa?o pó? roku. A po dwóch latach nast?pi?o sprawdzanie. Je?li wi?c kto? akurat kupi? analog (nie wiadomo, czy zastosowa?) cho?by raz by? zarejestrowany jako leczony nim pacjent. Chc? doda?, ?e by?y jeszcze dwa badania, podwa?aj?ce tez? o rakotwórczym wp?ywie analogów, ale nie zosta?y wykorzystane. Materia?y o zagro?eniach rakiem ukaza?y si?, oczywi?cie, w polskiej „Diabetologii” i spowodowa?y pot??ne zamieszanie. Oficjalne o?wiadczenia Europejskiej Agencji Leków, Polskiego Towarzystwa Diabetologów, ekspertów z krajowych i zagranicznych instytutów medycznych i farmaceutycznych wykaza?y zupe?ny brak podstaw do takich pogl?dów. A redakcja przygotowuje artyku?, w którym wyja?nia spraw? bezzasadnych oskar?e? insulin analogowych o sprzyjanie rozwojowi raka. S?dz?, ?e ka?de rzetelne stanowisko o wp?ywie leków na organizm wymaga dziesi?ciu lat solidnych bada? i obserwacji. Natomiast nasze Ministerstwo Zdrowia, odmawiaj?c refundacji insulin analogowych, zachowa?o si? tak jakby o tym wszystkim nie wiedzia?o. Tylko to nie ministerstwo leczy, ale lekarz. On orientuje si?, co komu przepisa?. Niepo??dane dzia?ania, zdecydowanie silniejsze, ni? rzekomo wywo?ywane przez insuliny analogowe, zdarzaj? si? przy ró?nych specyfikach. Gdyby chcia?o si? wyeliminowa? wszystkie preparaty, które je wywo?uj?, to nale?a?oby wycofa? trzy czwarte leków. Tak wi?c to lekarz wie, jaki preparat stosowny jest dla chorego. Chc? podkre?li?: oskar?anie analogów o dzia?ania rakotwórcze jest bezpodstawne.

Andrzej Bauman
W Polsce chorzy na cukrzyc? ju? siedem lat czekaj? na refundacj? d?ugodzia?aj?cych analogów insuliny. We wszystkich krajach Unii Europejskiej s? one refundowane. U nas nie. Cho? dobre ch?ci w tej sprawie deklarowali ministrowie kolejnych rz?dów. Ostatnio jeszcze w lutym na spotkaniu z okazji ?wiatowego Dnia Chorego minister Ewa Kopacz i wiceminister Marek Twardowski zapewniali nas, ?e analogi na pewno znajd? si? na listach refundacyjnych w czerwcu lub w lipcu. Tymczasem na pocz?tku wrze?nia okaza?o si?, ?e znów nic z tego. T?umaczy si? to brakiem mo?liwo?ci finansowych NFZ i doniesieniami o mo?liwych dzia?aniach ubocznych jednego, podkre?lam jednego, z analogów.

Za lek dziecka wci?? p?ac? rodzice

Ewa Pa?kowska
pediatra diabetolog, Warszawski Uniwersytet Medyczny

W naszym szpitalu pacjentami s? dzieci i bardzo m?odzi ludzie. S? nieuleczalnie chorzy, bo taka jest przecie? cukrzyca, cho? mo?na z ni? ?y?. Ale w przypadku cukrzycy typu 1, a ta wyst?puje najcz??ciej u m?odych pacjentów, codzienn? konieczno?ci? jest przyjmowanie insuliny. I trzeba pogodzi? si? z faktem, ?e b?dzie to trwa?o dziesi?tki lat. Co ju? jest utrudnieniem. Re?im, jakiego wymaga podawanie insuliny klasycznej jest kolejnym utrudnieniem. W przypadku maluchów, a niestety coraz cz??ciej mamy takich pacjentów oznacza to, ?e np. rodzice nastawiaj? budzik na godzin? 3 w nocy, by poda? dziecku kolejn? porcj? insuliny. Jest to udr?ka dla niego i dla nich. Ale takie s? wymogi przy stosowaniu insuliny klasycznej, bo je?li nawet jest to insulina klasyczna d?ugo dzia?aj?ca to faktycznie dzia?a ok. 18 godz. Przy insulinach analogowych nie ma ju? takiego rygoru, bo jej odpowiednia porcja raz podana stabilizuje na dob? poziom cukru we krwi. Ponadto poprawia prognoz? na przysz?o??. Gdy? ustabilizowana, dobrze wyrównana cukrzyca znacznie rzadziej prowadzi do gro?nych dla zdrowia i ?ycia powik?a?. Takie jest w?a?nie dzia?anie analogów. I cho? to prawda, ?e leczenie insulin? klasyczn? jest ta?sze, to na d?u?sz? met? analogi sprawdzaj? si? znacznie lepiej tak?e pod wzgl?dem ekonomicznym i spo?ecznym. Dzi?ki nim mo?na leczy? skuteczniej, a to oznacza, ?e pacjent z dobrze wyrównan? cukrzyc? rzadziej trafia do szpitala. Poza tym, mo?e unikn?? gro?nych komplikacji takich jak retinopatia – prowadz?ca do utraty wzroku, nefropatia po której konieczne s? dializy, stopy cukrzycowej, co nierzadko oznacza amputacj?. Badanie op?acalno?ci takiego skutecznego leczenia zrobili Amerykanie. Okaza?o si?, ?e przez pierwszych pi?? lat podawania analogów koszty kuracji by?y wy?sze, ni? przy leczeniu insulin? klasyczn?. Ale potem ze wzgl?du na ogólny stan chorych, brak powik?a?, cz?sto normaln? prac? zawodow?, zyski zdrowotne, ekonomiczne i spo?eczne okaza?y si? kilkakrotnie wy?sze od nak?adów. Warto jeszcze raz przypomnie?, ?e analogi stosuje si? przede wszystkim w cukrzycy typu 1. To nowoczesne leczenie podobnie jak pompy insulinowe. W porównaniu cho?by z tym, czym dysponowali?my 20 lat temu trzeba stwierdzi? du?y post?p. Je?eli wi?c dzi? mo?emy leczy? skuteczniej, nale?y to robi?. Do niedawna z trzech analogów krótkodzia?aj?cych w cz??ci refundowane by?y dwa, teraz nie b?dzie ?adnych ulg. Analogów d?ugodzia?aj?cych nie refundowano i jak si? okazuje nadal nie ma na to pieni?dzy. Tymczasem rodzina dziecka, które przyjmuje analogi d?ugodzia?aj?ce, wydaje co miesi?c od 200 do 350 z?otych. I je?li chc? utrzyma? dobre samopoczucie dziecka i jego chorob? pod kontrol?, musz? robi? to nadal.

Leszek Czupryniak
Udowodniono ju? pogorszenie stanu i k?opoty z wyrównaniem poziomu cukru przy rezygnacji z analogów na rzecz insulin klasycznych. Gorsze jest tak?e samopoczucie chorego, nie pomaga te? ?wiadomo??, ?e ?atwiej o powik?ania i o to, ?e przy jakim? wahni?ciu mo?e doj?? do hipoglikemii, co przy braku szybkiej pomocy oznacza przecie? ?miertelne niebezpiecze?stwo. Zasadniczo wiadomo, ?e wprowadzenie analogów nie by?o jakim? kaprysem tylko lepszym sposobem leczenia. Insulin? podajemy podskórnie, gdy? nie ma sposobu ?eby poda? j? od razu do krwi i musi min?? jaki? czas, zanim dotrze do krwiobiegu. Przy klasycznej trwa to d?u?ej. Natomiast analogi s? fizjologicznie bardziej podobne do insuliny wytwarzanej przez trzustk?, wi?c po wstrzykni?ciu szybciej trafiaj? do krwi i dzia?aj? bardzo podobnie do naturalnej insuliny.

Ewa Pa?kowska
Polskie dzieci chore na cukrzyc? s? w zdecydowanie gorszej sytuacji ni? ich rówie?nicy na zachodzie Europy czy w USA. Tam ma?y pacjent wszystko, co jest potrzebne do leczenia, dostaje bezp?atnie. U nas, niestety nie. Jeste?my wi?c niechlubnym wyj?tkiem w Unii Europejskiej, tak?e w mo?liwo?ciach bezp?atnego leczenia najm?odszych chorych.

Mariusz Masiarek
ojciec 15-letniego ch?opca chorego na cukrzyc?, Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?

Jestem ojcem pi?tnastoletniego ch?opca chorego na cukrzyc?. Wiem, jak na co dzie? w praktyce wygl?da zmaganie si? z chorob?. Mog? doda?, ?e z wiekiem jest coraz trudniej, bo dziecko chce ?y? i zachowywa? si? jak jego rówie?nicy. Analogi daj? pod tym wzgl?dem pewien komfort. Decyzja ministerstwa jest wi?c krzywdz?ca przede wszystkim dla chorych dzieci. My?l?, ?e przy jej podejmowaniu zabrak?o tej ?wiadomo?ci. Czy liczy si? tylko, ?eby by?o jak najmniej wydatków? Ale w przypadku dzieci i bardzo m?odych osób nie tylko o insulinach analogowych trzeba pami?ta?. Jako przewodnicz?cy Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? zetkn??em si? ze skutkami innych niezrozumia?ych decyzji. Na przyk?ad dziewczyna leczona przez dziesi?? lat osi?ga pe?noletno?? i ju? nie mo?e liczy? na pomp? insulinow?. Trzeba jej na nowo ustawia? ca?? terapi?, co przecie? nie jest proste. A obecna decyzja o braku refundacji analogów oznacza tak?e lekcewa?enie potrzeb dzieci, bo one g?ównie potrzebuj? tych insulin.

Ile kosztowa?aby refundacja analogów?

Przemys?aw Ry?
ekspert i wiceprezes zarz?du HTA Consulting

Je?li ju? mówimy o pieni?dzach, o tym ?e nie b?dzie refundacji analogów d?ugodzia?aj?cych tak?e ze wzgl?dów finansowych, to trzeba powiedzie?, ?e oszcz?dno?ci wynik?e z tej decyzji b?d? niewielkie. Szacuje si?, ?e koszt refundacji analogów dla tych 20 tys. pacjentów, którzy je obecnie stosuj? wynosi?by ok. 8 mln z?. Oczywi?cie, otwarta pozostaje kwestia, czy i ile pacjentów stosuj?cych dzi? insulin? klasyczn? przesz?oby na analogow?. Ale to te? daje si? wyliczy? i naszym zdaniem jest op?acalne.

Andrzej Bauman
Generalnie wiedza o cukrzycy i potrzebach ludzi, którzy na ni? choruj? niedostatecznie przebija si? do powszechnej ?wiadomo?ci I pewnie dlatego od lat kwoty na refundacje np. leków onkologicznych, czy kardiologicznych s? znacznie, nieporównywalnie wi?ksze ni? leki przeciwcukrzycowe. A ju? ta ostatnia decyzja ministerstwa dope?ni?a miary rozgoryczenia. Nie by?a konsultowana z nikim. Ani krajowym konsultantem ds. diabetologii, ani z Towarzystwem Diabetologów.

Mariusz Masiarek
Brak refundacji analogów to powa?ny problem dla dzieci i m?odzie?y z cukrzyc?. Nawiasem mówi?c, dobijamy si? te? w ministerstwie (s? wys?ane odpowiednie pisma) o przed?u?enie refundacji pomp insulinowych do 26 roku ?ycia, kiedy ju? pacjent mo?e osi?gn?? jak?? samodzielno?? finansow?. Bez skutku. Starali?my si? te? o wsparcie dla naszych podopiecznych z Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych. Ekspert pochwali? nasz program dzia?a?, ale wsparcia odmówiono, bo w statucie naszej organizacji nie ma mowy o niepe?nosprawno?ci. A przecie? w ?wietle obowi?zuj?cego prawa chory na cukrzyc? jest niepe?nosprawny. Cho? nie brak mu np. r?ki czy nogi to jest pozbawiony wa?nej funkcji fizjologicznej warunkuj?cej normalne funkcjonowanie organizmu. Ale có? dziwi? si? urz?dnikowi. Podró?owa?em dzi? razem z pos?ami, oni te? nie wiedzieli o uznaniu diabetyków za niepe?nosprawnych.

Anna Go?dyn
chora na cukrzyc? i piel?gniarka

Jestem piel?gniark? i osob? od dawna chor? na cukrzyc?. Zachorowa?am si? w wieku pi?ciu lat. Leczono mnie najpierw insulin? zwierz?c?, potem klasyczn? i wreszcie analogow?, któr? przyjmuj? nadal. Wiem, co to zrosty po ig?ach, konieczno?? ?elaznej dyscypliny w przyjmowaniu posi?ków i wreszcie prawie normalne ?ycie przy przyjmowaniu analogu d?ugodzia?aj?cego. Poza uwolnieniem si? od innych problemów, odpad? te? strach przed ostr? hipoglikemi?. Wiem to tak?e od pacjentów, którzy tego si? najbardziej boj?, jako zagro?enia mog?cego si? pojawi? w ka?dej chwili, a ?miertelnie gro?nego. Tym bardziej wi?c cieszy ?wiadomo?? zmniejszenia innych gro?nych powik?a? w przysz?o?ci. O sobie mog? powiedzie?, ?e dzi?ki dobremu leczeniu mog?am przej?? 200 km z pielgrzymk?, bez ?adnego podwo?enia, wesz?am na Giewont. A dwa lata temu urodzi?am dziecko. Chyba nie musz? t?umaczy? ile energii wymaga opieka nad ?ywym dwulatkiem. Dodam jeszcze, ?e synek jest idealnie zdrowy. W czasie ci??y by?am, oczywi?cie, pod opieka specjalistów, przyjmowa?am ró?ne kombinacje insulin i na przyk?adzie w?asnym jak i pacjentów mog? stwierdzi?, ?e nie ma lepszego sposobu na ?ycie z cukrzyc? ni? stosowanie analogów.

Przemys?aw Ry?
Istotnie, hipoglikemia to zagro?enie, którego boj? si? nie tylko chorzy, ale tak?e ich otoczenie. Najgorzej gdy jest ono zupe?nie przypadkowe, obce. Ludzie cz?sto nie wiedz?, ?e maj? do czynienia z dramatycznym epizodem cukrzycy. U osoby która si? chwieje, traci przytomno??, podejrzewaj? upicie si?, ewentualnie za?ywanie narkotyków. Ponadto je?li nawet zdadz? sobie spraw? z tego, ?e to skutek cukrzycy nie bardzo wiedz? co zrobi?. Oczywi?cie, najlepiej wezwa? od razu pogotowie. Na podstawie kilku bada? dotycz?cych przypadków hipoglikemii, które by?y analizowane w naszej firmie i po porównaniu wyników, okaza?o si?, ?e przy stosowaniu analogów niebezpiecze?stwo wyst?pienia glikemii by?o zdecydowanie mniejsze.

Magdalena W?adysiuk
ekspert i wiceprezes zarz?du HTA Consulting

Warto popatrze? na kwesti? refundacji analogów od strony ekonomicznej. Do tego celu potrzebny jest komplet analiz. Analogi przesz?y ca?? t? ?cie?k?. W naszej firmie przeprowadzili?my trzy analizy. W tym ekonomiczne dotycz?ce krótkiego i d?ugiego okresu ich stosowania. I analogi otrzyma?y pozytywn? rekomendacj? wpisania na list? leków refundowanych na okres dwóch lat. W tym czasie mia? by? te? prowadzony rejestr zakupów i monitoring pacjentów. Ostateczna decyzja mia?a zapa?? po tym okresie. W wyliczeniach opierali?my si? na wydatkach ponoszonych przez NFZ na refundacj? insulin w latach 2007–2008. Wynosi?y one ok. 70 mln z? i dotyczy?y insulin klasycznych. Nasza prognoza zmian w wydatkach po wpisaniu do rejestru leków refundowanych insulin d?ugodzia?aj?cych oznacza?a wzrost wydatków o kwot? od 5 mln z? do 7 mln z?. Wzi?li?my pod uwag? fakt, ?e cz??? pacjentów kupuje analogi za w?asne pieni?dze, co oznacza wzrost wydatków. Ale jednocze?nie cz??? chorych, którzy przyjmuj? refundowane insuliny klasyczne, zrezygnuje z nich na rzecz analogowych. Tym samym spadn? wydatki na t? grup? preparatów. Oczywi?cie, nie znamy obecnych mo?liwo?ci NFZ. Ale wydaje si?, ?e przy ogólnej sumie przeznaczanej na refundacje wszystkich leków, prawdopodobny wzrost z powodu analogów nie jest szczególnie gro?ny dla bud?etu.

Wnioski, oczekiwania, postulaty

Ewa Pa?kowska
Moje g?ówne przes?anie dotyczy potrzeby mówienia prawdy. Powinni?my zna? faktyczne mo?liwo?ci finansowe i faktyczn? wysoko?? przewidywanych wydatków przy refundacji analogów. Padaj? przy tej okazji ró?ne kwoty. A zmiana rzekomo ju? pewnych ustale?, frustruje pacjentów. Niepotrzebne jest kr?cenie, szukanie nieprawdziwych argumentów o szkodliwo?ci leku.

Magdalena W?adysiuk
S?dz?, ?e wa?ny jest rzetelny dialog pomi?dzy lekarzami, ministerstwem i producentami leków. Bardzo istotne jest tak?e przekazywanie jasnych, transparentnych danych, bo dopiero wtedy mo?na przygotowywa? rzetelne analizy i prognozy.

Mariusz Masiarek
Urz?dnicy nie powinni i nie mog? ogranicza? dost?pu do nowych terapii ludziom chorym. Wybór leku to rzecz lekarza w uzgodnieniu z pacjentem i jego rodzin?, co przy chorobach takich jak cukrzyca jest ogromnie istotne.

Leszek Czupryniak
Mam wra?enie, ?e w Polsce wywa?amy otwarte drzwi do wiedzy i praktyki europejskiej. Jeszcze raz trzeba powtórzy?, ?e we wszystkich krajach Unii Europejskiej, analogi s? refundowane w ca?o?ci lub przynajmniej w cz??ci. I nawet w tych nie najbogatszych to si? pod ka?dym wzgl?dem op?aca. Czy?by nasze Ministerstwo Zdrowia o tym nie wiedzia?o?

Przemys?aw Ry?
Oko?o 29 tys. pacjentów kupuje insulin? analogow? d?ugodzia?ajac?, p?aci za ni? niema?e sumy z w?asnej kieszeni. Dlatego, ?e stosuj?c j? czuje si? lepiej, ma wi?kszy komfort ?yciowy. Ta sytuacja trwa od paru lat. A skoro tak, to trzeba uzna?, ?e jest w tych analogach co? istotnego dla ich samopoczucia i funkcjonowania. Czyli s? dobre i skuteczne.

Waldemar Karnafel
Nie nale?y frustrowa? pacjentów i lekarzy, rzekomym zwi?zkiem analogów z nowotworami. Sama cukrzyca zw?aszcza niewyrównana sprzyja ró?nym chorobom. Analogi u?atwiaj? opanowanie choroby. W Polsce insulin? leczy si? 380–400 tys. pacjentów. Dlaczego tylko ok. 21 tys. przyjmuje analogi? Bo nie wszyscy mog? sobie na nie pozwoli?.

Anna Go?dyn
Analogi sprawiaj?, ?e tak?e chorzy na cukrzyc? mog? ?y? pe?ni? ?ycia. U?atwiaj? tak wa?n? przy tej chorobie samokontrol? nad poziomem cukru, nad stanem zdrowia. Tych insulin potrzebuje du?a grupa chorych, cz?sto kupuj? je kosztem wyrzecze?.

Andrzej Bauman
Chcia?bym wiedzie?, czy wreszcie dojdzie do spotka? resortu ze specjalistami, tak?e z naszym ?rodowiskiem. Czy odb?d? si? jakie? konsultacje. Czy te? minister b?dzie samow?adnie podejmowa? decyzje. Moim zdaniem, zawsze konieczne s? spo?eczne uzgodnienia, a niedopuszczalna gwa?towna zmiana zdania bez rozmów z zainteresowanymi. I to daj? pod rozwag? naszemu Ministerstwu Zdrowia.


autorzy: Ewa ?aszczuk i Iwonna Widzy?ska-Go?acka
?ród?o: Dziennik Gazeta Prawna, 22 wrze?nia 2009
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,259 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!