09 December 2021 03:47
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
ANALOGI INSULIN ZAPEWNIAJ? CHORYM BEZPIECZE?STWO
Zaskakuj?ca jest decyzja Ministerstwa Zdrowia o wstrzymaniu obiecanej refundacji analogów. Uzasadnienie jest b??dne i dyskryminuj?ce nowoczesn? terapi? cukrzycy, a przede wszystkim osoby z cukrzyc? typu 1.

IWONNA WIDZY?SKA-GO?ACKA:
Jak wygl?da dzisiaj insulinoterapia w Polsce?


PRZEMYS?AWA JAROSZ-CHOBOT:

Moi pacjenci to przede wszystkim chorzy z cukrzyc? typu 1, czyli z cukrzyc?, która wymaga bezwzgl?dnego podawania insuliny. Ci chorzy nie produkuj? w?asnej insuliny, a wi?c przy jej braku umieraj?. Obecnie jedynym rekomendowanym modelem leczenia insulin? dla pacjentów, z cukrzyc? typu 1 jest intensywna insulinoterapia. Polega ona na podawaniu insuliny w sposób jak najbardziej zbli?ony do fizjologii, czyli: bazy w 1–2 wstrzykni?ciach na dob? i wielokrotnych wstrzykni?ciach insuliny posi?kowej (czyli do ka?dego spo?ywanego posi?ku, zwykle 4–6 wstrzykni?? na dob?), lub przy pomocy osobistej pompy insulinowej. Tak intensywne leczenie insulin? daje mo?liwo?? prawie normalnego ?ycia z cukrzyc?, pozwala na efektywn? kontrol? metaboliczn? i w konsekwencji zmniejsza ryzyko ci??kich powik?a?. Praktycznie 99 proc. osób z cukrzyc? typu 1 w Polsce jest leczonych intensywnie. Ten model narzuca konieczno?? prowadzenia samokontroli oraz dobrej edukacji chorego i jego rodziny.

Jakie rozwi?zania terapeutyczne s? najlepsze dla ma?ych pacjentów chorych na cukrzyc??

Intensywna insulinoterapia prowadzona za pomoc? pompy to sta?y podskórny wlew insuliny i obecnie wydaje si? najkorzystniejszym rozwi?zaniem terapeutycznym u dzieci i m?odzie?y z cukrzyc?. Nale?y jednak podkre?li?, ?e wielu pacjentów z ró?nych powodów nie akceptuje osobistej pompy insulinowej lub nie spe?nia kryteriów kwalifikuj?cych do tego modelu leczenia i wtedy leczenie wielokrotnymi wstrzykni?ciami jest najlepsz? alternatyw?. Równie? cz??? pacjentów „pompowych” wymaga okresowo wprowadzenia modelu wielokrotnych wstrzykni??.
Jaka jest warto?? terapeutyczna analogów insuliny w leczeniu cukrzycy typu 1 u dzieci?
W leczeniu tego typu cukrzycy powszechnie stosuje si? insuliny analogowe, zapewniaj?c pacjentom wi?ksze bezpiecze?stwo terapii i lepsz? jako?? ?ycia. Praktycznie ka?dy pacjent stosuje insulin? analogow?. Post?p techniczny daj?c – od kilkunastu lat – insuliny analogowe do leczenia cukrzycy typu 1 bezwzgl?dnie i bezwarunkowo wprowadzi? now? er? w jej terapii. Mo?na powiedzie?, ?e pozwoli? na zintensyfikowanie leczenia insulin? i coraz cz?stsze osi?gni?cie celu – uzyskania i utrzymania normoglikemii (prawid?owych warto?ci cukru we krwi).
Konieczno?? cz?stego podawania insuliny jest zwi?zana z cz?stszym spo?ywaniem posi?ków przez dzieci i m?odzie?, ich du?o wi?ksz? aktywno?ci? fizyczn? i trudnym do zaplanowania dniem. Tutaj sprawdzaj? si? g?ównie insuliny analogowe, zarówno szybko, jak i d?ugodzia?aj?ce. Ich w?a?ciwo?ci farmakokinetyczne istotnie wspomagaj? terapi?, bo s? stabilniejsze w dzia?aniu i co najwa?niejsze zmniejszaj? ryzyko hipoglikemii. Jak ju? wspomnia?am, osoba z cukrzyc? stale musi „dobrze ?onglowa? insulin?”, by uzyska? prawid?owe wyrównanie, bo stale st?pa po linie, balansuj?c mi?dzy wysokimi a niskimi cukrami. Hipoglikemia znacznie ogranicza efektywne leczenie cukrzycy.

Dla kogo terapia analogami d?ugodzia?aj?cymi jest najbardziej odpowiednia?


Dla wszystkich chorych z cukrzyc? typu 1.

Ile dzieci w Polsce mog?oby by? leczonych analogami d?ugodzia?aj?cymi?

Nie ma takich danych, bo insulina nie jest refundowana, wi?c nie podlega ?adnej kalkulacji. Mog? szacowa?, w oparciu o nasz ?l?ski o?rodek diabetologiczny, ?e jest to
ok. 8–10 tys. dzieci i m?odzie?y w Polsce. Innymi s?owy, osoby z ci??k?, przewlek?? chorob? jak? jest cukrzyca, kupuj? insulin?, p?ac? pe?n? cen?, by jako?? ich ?ycia i bezpiecze?stwo terapii by?o wy?sze. W pewnym sensie dotuj? system s?u?by zdrowia, bo nie wykupuj? insuliny refundowanej.

Z list refundacyjnych, oprócz analogów d?ugodzia?aj?cych, znikn?? równie? najnowszy analog krótkodzia?aj?cy – Apidra. Jak skomentuje pani t? decyzj??

Nie rozumiem wstrzymania przez Ministerstwo Zdrowia obiecanej refundacji analogów. Uzasadnienie, jakie us?ysza?am, jest b??dne i dyskryminuj?ce nowoczesn? terapi? cukrzycy, a przede wszystkim osoby z cukrzyc? typu 1. Co wi?cej, jest ono sprzeczne z szeroko rozpowszechnion? opini? wszystkich krajowych i ?wiatowych diabetologicznych organizacji naukowych oraz europejskiej i ameryka?skiej agencji ds. polityki lekowej. Brak konsultacji ekspertów zajmuj?cych si? diabetologi? przy podejmowaniu tej decyzji, czyli niewiedza doprowadzi?a do znikni?cia z listy refundacyjnej Apidry, przy zachowaniu analogów innych producentów. Czy to liczba producentów specyfiku o podobnych w?a?ciwo?ciach nie pozwala na obni?enie ich ceny? Inaczej wyja?ni? tej sytuacji nie mo?na, pora?a brak kompetencji.
Jako wieloletni lekarz, stale pracuj?cy z pacjentem ju? wielokrotnie by?am ?wiadkiem nierozs?dnego medialnego wzbudzania emocji i konsekwencji tego dla zdrowia. Przyk?adem mo?e by? zawierucha z metformin?, czy szczepieniami u dzieci, które kilkana?cie i kilka lat temu istotnie zaburzy?y prawid?ow? terapi? i profilaktyk?.
I tu Ministerstwo Zdrowia powinno by? profesjonaln? instytucj?, dla której wi???ce jest o?wiadczenie agencji Unii Europejskiej do spraw leków, a nie jak powszechnie wiadomo – niedostatecznie sprawdzone doniesienia. Dodatkowo, oczekuj? od Ministerstwa Zdrowia podstawowej wiedzy medycznej i rozró?nienia mi?dzy cukrzyc? typu 1 a typu 2 i wprowadzenia refundacji cho?by dla tej grupy chorych, a nie wylewania przys?owiowego dziecka z k?piel?, jak sta?o si? tym razem.

Jakie b?d? konsekwencje decyzji o nierefundowaniu analogów insuliny?

Musimy si? zgodzi? z rezolucj? Narodów Zjednoczonych z 2006 roku, ?e nast?pi?a epidemia cukrzycy. Jak ka?da choroba spo?eczna jest ona droga, bo masowa. Niestety, nieefektywne leczenie cukrzycy, nieodpowiednia opieka specjalistyczna czy polityka diabetologiczna jasno prowadzi do jeszcze wi?kszych ekonomicznych nak?adów na s?u?b? zdrowia i opiek? spo?eczn?. Jestem przekonana, ?e Ministerstwo Zdrowia o tym wie, ale chyba jednak zapomnia?o lub chcia?o zapomnie?, bo rachunek za b??dy zap?aci si? dopiero za nast?pne kilkana?cie lat. A wtedy b?dzie ju? inny rz?d i minister.
Pragn? przekaza? minister Ewie Kopacz swoj? gotowo?? do wspó?pracy przy organizacji opieki i terapii diabetologicznej nad dzie?mi i m?odzie?? z cukrzyc?, tak by wypracowa? dobre rozwi?zania zarówno dla rz?dz?cych, jak i rz?dzonych.

AUTOR: IWONNA WIDZY?SKA-GO?ACKA
Foto: Tomasz Jod?owski
?RÓD?O: Dziennik Gazeta Prawna 22.09.09
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,387 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!