09 December 2021 03:58
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
POWRÓT CZOSNKU I TRANU
Wielki come back czosnku i tranu

Sezon przezi?bie? i infekcji zbli?a si? wielkimi krokami. Wtedy kaszlemy, kichamy i gor?czkujemy. Co zrobi?, aby nie le?e? w ?ó?ku? Lekarze przekonuj?: nie wystarczy ?yka? gar?ciami tabletki, trzeba zmieni? nawyki ?ywieniowe, tryb ?ycia i ... przeprosi? si? z naturalnymi sposobami leczenia.

Zamiast pigu?ek naszpikowanych witaminami lub antybiotyków – sok z malin i imbir. Na bol?ce gard?o - miód, na k?opoty z katarem - inhalacje z dodatkiem olejków eterycznych. Sposób na angin?: ba?ki. Na takie kuracje decyduje si? coraz wi?cej osób. Specjali?ci przekonuj?, ?e w walce z chorob? najlepsze s? najprostsze sposoby. – Tradycyjne metody leczenia naszych bab? s? ?wietne. To wa?ne, aby?my maksymalnie ograniczali kontakt organizmu z chemi? – uwa?a dr Pawe? Grzesiowski z Narodowego Instytutu Leków. A pa?dziernik to ostatni moment, aby wzmocni? si? przed zim?. – Niskie temperatury, które wtedy panuj? sprzyjaj? infekcjom. Mamy okres do?? ciep?ego lata, potem nast?puje och?odzenie. W krajach, gdzie jest ch?odno ca?y czas, nie ma tylu zachorowa? – t?umaczy dr Grzesiowski.

Jak uchroni? si? przed zachorowaniem?

• Si?gnijmy po "naturalne" antybiotyki


– Warto dostarczy? organizmowi substancji, które maj? dzia?anie antybakteryjne czy przeciwwirusowe. Pij?c np. sok z pokrzywy, wykorzystujemy to, co ro?lina produkuje w naturalny sposób, broni?c si? przed zniszczeniem – podkre?la dr Grzesiowski.

Du?o olejków eterycznych o dzia?aniu antybakteryjnym i przeciwgrzybiczym ma czosnek i cebula. Wspomagaj? one budowanie odporno?ci. Aby w pe?ni zadzia?a?y, trzeba je jednak spo?ywa? na surowo, np. w sa?atkach, a nie w przetworzonej postaci, np. po usma?eniu.

– Wystrzegajmy si? produktów typu czosnek w tabletce, które zawieraj? szereg konserwantów. Przeci?tnie w jednej pigu?ce jest oko?o czterech substancji dodatkowych, z powodu których mo?na cierpie? - bo maj? dzia?anie uboczne – ostrzega dr Grzesiowski. – Wiadomo, ?e tabletka jest wygodniejsza - bo nie wydziela zapachu, jest pozbawiona nielubianych efektów w postaci charakterystycznego "czosnkowego" oddechu. Jednak wch?ania si? zupe?nie inaczej ni? w naturalnej postaci – opowiada.

Dobry jest te? imbir, który jest silnym ?rodkiem przeciwzapalnym i antyoksydantem. Te? warto kosztowa? go w naturalnej postaci, np. jako dodatek do ryb.

•Delektujmy si? kiszonkami

– Dobra dieta kszta?tuje nam flor? w jelitach - a to jeden z wa?niejszych organów odporno?ci. A prawid?owa flora gwarantuje nam zdrowie – podkre?la dr Grzesiowski. Ostatnio furor? robi? probiotyki - s? zawarte w produktach mlecznych z ?ywymi kulturami bakterii. Sklepowe pó?ki uginaj? si? ró?nego rodzaju jogurtów czy kefirów. – Lepiej jednak postawi? na produkty naturalnej fermentacji - kiszon? kapust? czy ogórki. Jogurty maj? okre?lon? dat? przydatno?ci do spo?ycia - czyli zawieraj? substancje konserwuj?ce - ?elatyny, utwardzacze i stabilizatory, które powoduj?, ?e produkt nie mo?e si? zepsu? – wyja?nia.

Warto si?gn?? tak?e po prebiotyki (np. b?onnik), które ulegaj? fermenetacji w jelicie grubym, wspomagaj?c jego flor? bakteryjn?. Przez to stanowi? swoist? barier? dla zarazków. Prebiotyki znajdziemy m.in. w otr?bach pszennych i produktach zbo?owych.

•Korzystajmy z owoców i warzyw sezonowych

– ?wie?e owoce zawieraj? du?o witaminy C – podkre?la dr Pawe? Grzesiowski. Mo?e ona wzmacnia? odporno?? organizmu. Najlepszym ?ród?em witaminy C s? porzeczki, owoce dzikiej ró?y, kapusta oraz zielone warzywa. Czerwone owoce i warzywa zawieraj? równie? beta-karoten, która jest przeciwutleniaczem i pomaga w budowaniu odporno?ci. Wa?ny jest te? selen, który jako naturalny przeciwutleniacz wyst?puje w kukurydzy oraz pomidorach. ?ród?em witamin i minera?ów s? tak?e orzechy, pestki, kie?ki pszenicy. Owoce i warzywa najlepiej spo?ywa? w nieprzetworzonej postaci. Bomb? witaminow? s? soki zrobione samodzielnie w domu ze ?wie?ych sk?adników. Zawieraj? witaminy, minera?y oraz naturalne enzymy ro?linne.

Na jesie? i zim? dobre s? tak?e zupy. – Nie nale?y jednak je?? zbyt gor?cych posi?ków, bo zbyt wysoka temperatura powoduje odruchowy skurcz naczy?, oparzenie ?luzówki. Najlepiej, aby by?y ciep?e – ostrzega dr Grzesiowski.

•Pokochajmy zio?a

Na zim? warto ususzy? czarny bez, melis? i pokrzyw? i pi? napary czy herbatki z ich dodatkiem. Badania wykaza?y, ?e np. rumianek ma dzia?anie odka?aj?ce. Herbatki z aronii, dzikiej ró?y, malin czy czarnej porzeczki dostarczaj? witamin C, A, B i E oraz innych sk?adników: magnezu czy ?elaza. Na ch?odne dni dobre s? rozgrzewaj?ce herbaty z imbirem lub cynamonem.

•Pijmy tran i jedzmy miód

Tran ?ród?em witamin rozpuszczalnych w t?uszczach - A, D i E a tak?e fosforu, jodu i lecytyny. Powinni si?gn?? po niego osoby, które nie jedz? regularnie ryb i warzyw. Z kolei miód zawiera witaminy oraz mikroelementy, które mobilizuj? system odporno?ciowy. Miód ma równie? w?a?ciwo?ci rozgrzewaj?ce i regeneruj?ce.

•Rozgrzewajmy si?

Sauna mo?e dzia?a? pozytywnie na serce, p?uca uk?ad naczyniowy oraz wzmacnia? ogóln? kondycj? organizmu, ale tylko wtedy, gdy kto? korzysta z niej regularnie - dwa, trzy razy w tygodniu – podkre?la dr Pawe? Grzesiowski. – S? nawet tacy, którzy w trakcie przezi?bienia wchodz? do sauny i to ich ratuje – dodaje. Sauna pozwala te? dotleni? komórki i oczy?ci? organizm z toksyn.

Warto skorzysta? przy okazji z dobroczynnego dzia?ania olejków eterycznych, np. herbacianego czy eukaliptusowego - np. dodaj?c kilka kropel do wody, któr? polewamy gor?ce kamienie. Naukowcy udowodnili, ?e maj? dzia?anie antywirusowe i antybakteryjne. – Mo?na robi? np. k?piele czy inhalacje z ich u?yciem, a na bol?ce gard?o ssa? tabletki z dodatkiem olejków – mówi dr Grzesiowski. Wa?ne jest te? hartowanie cia?a. – Ba?ki, nacieranie, wk?adanie nóg do gor?cej wody z sol? czy masa?e poprawiaj? kr??enie i pobudzaj? odporno?? – twierdzi dr Grzesiowski.

Zim? mo?na te? si?gn?? po alkohol. – Grzane wino czy piwo z przyprawami wypite od czasu do czasu nie zaszkodzi. Sposobem na zimowe wieczory jest tak?e dodanie rumu czy nalewki do herbaty. Tak rozcie?czony alkohol poprawia kr??enie, bo poprawia przep?yw krwi i podnosi ci?nienie – wyja?nia lekarz.

•Jedzmy ekologicznie


Coraz wi?cej osób poszukuje w sklepach naturalnych, nieprzetworzonych produktów. – Je?li sami pieczemy chleb, to wiemy co do niego wk?adamy. Gdy kupujemy go w supermarkecie, mamy "ekstra" dodatek w postaci konserwantów czy ulepszaczy – wyja?nia dr Pawe? Grzesiowski.

Dlatego zrezygnujemy ze sztucznie barwionej margaryny, w?dlin napompowanych wod? czy pieczywa ze spulchniaczami i konserwantami na rzecz ?ywno?ci bez pestycydów i sztucznych dodatków. Wiele osób ?le znosi pozosta?o?ci ?rodków ochrony ro?lin czy te? wysok? zawarto?? konserwantów w produkcie. Coraz cz??ciej takie sk?adniki powoduj? alergie czy wysypki. Ekologiczn? ?ywno?? poznamy po oznakowaniu. Nale?y szuka? na charakterystycznego znaczku - k?osu zbo?a na niebieskim tle. Powinien by? te? podany adres i nazwa producenta oraz numer jednostki certyfikuj?cej.

•Spacerujmy

Regularny wysi?ek potrafi poprawi? odporno??. – Trzeba wychodzi? nawet w niepogod?, nawet jak pada deszcz. Idealnym "motywatorem" mo?e by? pies. Dzi?ki niemu musimy ruszy? si? z domu – zach?ca dr Pawe? Grzesiowski. Ruch wp?ywa na wydzielanie neurohormonów oddzia?uj?cych na uk?ad immunologiczny. Nie nale?y si? jednak forsowa? - bo efekt b?dzie odwrotny do zamierzonego - os?abi si? nasz uk?ad odporno?ciowy. Zanim wi?c pojedziemy na narty, trzeba si? do tego przygotowa? si?. np. zapisa? si? na aerobik.

•Leniuchujemy

– Nasz naturalny cykl biologiczny jest taki, ?e jesie? i zima to okres wyciszenia w naturze. Ro?liny maj? wtedy zatrzymany okres wegetacji, zwierz?ta zapadaj? w sen. Cz?owiek te? jest mniej aktywny - to naturalne i nie ma co z tym walczy? – wyja?nia dr Grzesiowski. O tej porze roku warto zwolni? tempo i porz?dnie si? wyspa? (minimum osiem godzin). Najlepiej k?a?? si? do ?ó?ka przed 23, bo wtedy sen jest najbardziej efektywny. Tzw. g??boki sen ma bardzo du?y wp?yw na odporno?? naszego organizmu. Wtedy komórki regeneruj? si? i wypoczywaj?. Zbyt ma?a ilo?? snu albo zaburzenia snu pogarszaj? koncentracj? w ci?gu dnia a tak?e obni?aj? zdolno?? uk?adu immunologicznego do zwalczania drobnoustrojów. Je?li mamy problem z za?ni?ciem, dobrze jest wypi? szklank? ciep?ego mleka z miodem.

Wp?yw na kondycj? organizmu ma tak?e dobre samopoczucie. Osoby, które s? negatywnie nastawione do ?ycia i maj? obni?ony nastrój choruj? cz??ciej.

•Nie podkr?cajmy temperatury

– Zim? podgrzewamy mieszkania do niespotykanych temperatur. W takich warunkach szybciej mno?? si? bakterie, grzyby czy roztocza. Maksymalnie w pomieszczeniu powinno by? 21-23 stopni Celsjusza. Dobrze jest zamontowa? nawil?acze które powoduj?, ?e sztucznie nagrzane powietrze nie b?dzie tak suche – radzi dr Grzesiowski.

W domu nale?y za to cz?sto wietrzy? pomieszczenia i dok?adnie sprz?ta?. – Nie wolno jednak przesadza?, mieszkanie nie musi by? sterylne. Warto od czasu do czasu umy? pod?og? z u?yciem delikatnego detergentu – podkre?la lekarz.

•Dbajmy o higien?

Wirusy przezi?bienia i grypy bardzo szybko si? przenosz?. Dlatego wa?ne jest, aby ka?dorazowo po kontaktach z osobami chorymi oraz zainfekowanymi przedmiotami my? r?ce wod? z myd?em. A je?li nas dopadnie infekcja, zadba?, aby nie zarazi? innych. U?ywa? wy??cznie jednorazowych chusteczek i zakrywa? nimi nos przy kichaniu, cz?sto my? r?ce i ... unika? poca?unków. Zara?ona osoba powinna korzysta? wy??cznie z jednego kubka i jednego kompletu sztu?ców. To zminimalizuje ryzyko przeniesienia wirusów na innych cz?onków rodziny.


AUTOR: Ewa Zwierzchowska
?RÓD?O: rp.pl 30.09.09
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,403 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!