09 December 2021 04:06
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
CUKRZYCA A KIEROWANIE SAMOCHODEM
Prof. dr hab.med. Ewa Otto-Buczkowska

Czy chorzy na cukrzyc? s? bardziej ryzykownymi kierowcami ni? inni ludzie?

?yjemy w czasach, kiedy w spo?ecze?stwie jest coraz wi?cej osób z jakimi? defektami zdrowotnymi. Nie ma mo?liwo?ci izolowania coraz nowych grup takich osób z ?ycia spo?ecznego, to prowadzi?oby donik?d. Trzeba si? wi?c zastanowi? jakie defekty zdrowotne stanowi? bezwzgl?dne przeciwwskazanie do udzia?u osób nimi obci??onych w okre?lonych dziedzinach ?ycia. Jedna z takich dziedzin jest udzia? w ruchu drogowym w charakterze kierowy pojazdów mechanicznych.

Jest wiele schorze?, które stanowi? czynnik ryzyka dla bezpiecznego kierowania pojazdami mechanicznymi. Jednym z nich jest cukrzyca. Trzeba jednak pami?ta?, ?e zagro?enia zwi?zane z cukrzyc? wynikaj? raczej z b??dów w leczeniu a nie z istoty choroby. Wielu autorów stoi na stanowisku, ?e cukrzyca per se jest wprawdzie powa?nym czynnikiem ryzyka, które jednak ulec mo?e znacznemu zmniejszeniu poprzez dobr? edukacj? chorych i wykorzystanie przez nich nowoczesnych mo?liwo?ci leczenia i monitorowania metabolicznego wyrównania. Zdolno?? chorych na cukrzyc? do kierowania pojazdami mo?e by? zaburzone przez trzy czynniki: hiperglikemi?, hipoglikemi? i przewlekle powik?ania cukrzycy. Obok najcz??ciej wymienianego jakim jest hipoglikemia nie mo?na zapomina?, ?e utrzymuj?ca si? hiperglikemia mo?e tak?e zaburza? zdolno?? do prowadzenia pojazdów. Zastosowanie nowoczesnych metod monitorowania i leczenia cukrzycy w po??czeniu z bardzo dobr? edukacj? chorych, pozwala na uzyskiwanie, u wi?kszo?ci chorych, dobrego wyrównania metabolicznego a tym samym na ograniczenie ryzyka wyst?pienia powik?a? zarówno ostrych jak i przewlek?ych.

Bardzo zach?caj?ce wyniki w postaci znacznej redukcji wska?nika wypadków spowodowanych przez kierowców chorych na cukrzyc? da?o wprowadzenie programu treningu chorych w rozpoznawaniu obni?ania si? st??enia glukozy we krwi oraz w rozpoznawaniu najwcze?niejszych objawów alarmowych hipoglikemii (BGAT — Blood Glucose Awareness Training). Taki trening jest szczególnie wa?ny dla pacjentów z bardzo niskim progiem odczuwania hipoglikemii. Do takich pacjentów nale?e? mog? zarówno ci bardzo dobrze wyrównani, utrzymuj?cy niskie st??enia glukozy we krwi jak i pacjenci ze ?le kontrolowan? cukrzyc?, z powik?aniami przewlek?ymi, u których dochodzi do zaburzenia fazy alarmowej w hipoglikemii i wyst?powa? mo?e „hipoglikemia nieu?wiadomiona”. Warto by?oby d??y? do wprowadzeniem takich programów równie? w polskich o?rodkach diabetologicznych. Obecnie ju? niektóre o?rodki dysponuj? mo?liwo?ci? elektronicznej rejestracji zapisów oznacze? glikemii wykonywanych przez pacjentów przy u?yciu glukometrów b?d? urz?dze? do ci?g?ego pomiaru glukozy, a tak?e zapisów z pomp insulinowych. To u?atwia ocen? stopnia wyrównania metabolicznego, a tak?e poziomu edukacji pacjenta i jego motywacji do prowadzenia starannej samokontroli.

Wydanie opinii diabetologa oparte by? musi na szczegó?owej analizie dotychczasowego przebiegu choroby, ocenie stopnia wyrównania metabolicznego a przede wszystkim znajomo?ci wiedzy pacjenta w zakresie profilaktyki hipoglikemii. Wiedza taka zweryfikowana winna by? bezpo?rednio przed udzieleniem zgody na wydanie licencji.

Fakt przeprowadzenia stosownej reedukacji chorego winien by? wpisany do jego dokumentacji w poradni specjalistycznej i potwierdzony podpisem chorego oraz osoby przeprowadzaj?cej tak? edukacj?. Wa?ne jest aby w dokumentacji wyra?nie odnotowany zosta? planowany termin rekontroli stanu zdrowia chorego w odniesieniu do jego zdolno?ci do prowadzenia pojazdów.

Grup? kierowców wymagaj?c? szczególnej uwagi s? ci??arne, pami?ta? bowiem nale?y, ?e w dobrze prowadzonej ci??y warto?ci glikemii s? na ogó? ni?sze ni? u innych leczonych insulin? chorych a tak?e, ?e sama ci??a sprzyja wyst?powaniu hipoglikemii, jej profilaktyka jest tu wi?c szczególnie wa?na. Przy szkoleniu m?odych kobiet zagadnieniu temu po?wi?ci? nale?y wiele uwagi.

Sformu?owane zosta?y zalecenia jakie winny by? przestrzegane przez chorych na cukrzyc? pe?ni?cych rol? kierowcy pojazdu mechanicznego.:
• wykona? oznaczenie st??enia glukozy we krwi przed rozpocz?ciem jazdy;
• nie rozpoczyna? jazdy je?li st??enie glukozy we krwi mie?ci si? w granicach 5 — 4 mmol/l (90-72 mg/dl), bez uprzedniego podj?cia dzia?a? profilaktycznych polegaj?cych na spo?yciu dodatkowej porcji w?glowodanów;
• przerwa? jazd? natychmiast je?li st??enie glukozy we krwi jest poni?ej 4 mmol/l (72 mg/dl);
• zaniecha? rozpoczynania jazdy przed up?ywem przynajmniej 45 minut po skutecznie leczonej hipoglikemii;
• konieczne jest posiadanie w samochodzie ?atwo dost?pnych, szybko wch?aniaj?cych si? w?glowodanów, które spo?y? nale?y natychmiast w razie wyst?pienia objawów alarmowych hipoglikemii;
• je?li podró? trwa d?u?ej konieczne jest dokonywanie przerw celem oznaczenia st??enia glukozy, spo?ycia posi?ku lub przek?ski oraz odpoczynku.
• Rozwa?y? nale?y utrzymywanie stanu „kontrolowanej hiperglikemii”. Zaleca si?
wówczas aby przedposi?kowe st??enie glukozy we krwi u pacjentów z wysokim ryzykiem hipoglikemii (np. ci??arne) lub w sytuacjach zwi?zanych z du?ym zagro?eniem, a do takich zaliczy? nale?y prowadzenie samochodu, zw?aszcza na d?ugich trasach, ustala? na poziomie oko?o 110 mg/dl (6,2 mmol/l), a maksymalnie do 140 mg/dl (7,8 mmol/l).
• Chory na cukrzyc? musi mie? zawsze w czasie podró?y zapas leków oraz po?ywienia na wypadek zaistnienia przeszkód w dotarciu do celu w przewidzianym czasie (zepsucie si? samochodu, utrudnienia w ruchu drogowym).

Ogromny post?p w leczeniu cukrzycy, a tak?e wprowadzanie nowych narz?dzi do monitorowania wyrównania glikemii (coraz doskonalsze pompy insulinowe, czujniki do ci?g?ego pomiaru glikemii, urz?dzenia pozwalaj?ce na analizowanie zapisów pomiarów glikemii i podawanych dawek insuliny oraz na ocen? wska?nika ryzyka wyst?pienia stanów hipo- i hiperglikemii np. wska?nik ADRR - average daily risk range. itd.), pozwalaja na utrzymanie dobrego wyrównania metabolicznego pod warunkiem bardzo dobrej edukacji chorego i jego bardzo silnej motywacji starannej kontroli cukrzycy.

Nie wydaje si? aby by?y obecnie powody do jakiej? dyskryminacji akurat chorych na cukrzyc? jako kierowców. Trzeba po prostu zachowa? wszelkie dost?pne ?rodki ostro?no?ci.

Chorym na cukrzyc? trzeba bardzo wyra?nie u?wiadamia?, ?e cukrzyca jest bardzo powa?nym czynnikiem ryzyka dla bezpiecze?stwa ruchu drogowego.
Chory musi mie? ?wiadomo??, ?e cukrzycy nie mo?na traktowa? jako czynnika zmniejszaj?cego odpowiedzialno?? kierowcy w razie spowodowania wypadku. Spowodowanie wypadku przez chorego na cukrzyc? z powodu wyst?pienia u niego hipoglikemii jest obci??aj?ce podobnie jak siadanie za kierownic? po spo?yciu alkoholu. I o tym chorzy na cukrzyc? musz? pami?ta?.


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,418 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!