09 December 2021 03:19
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
NIEDOK?ADNO?CI W POMIARACH GLUKOZY
W cukrzycy, ambulatoryjne, „domowe” monitorowanie glikemii, glikozurii, acetonurii jest nieodzownym elementem jej leczenia. Wiele czynników prowadzi do b??dnych oznacze? glikemii na glukometrze podczas samokontroli. Pierwsza grupa b??dów jest niezale?na od chorego, a druga jest wynikiem b??dów pope?nianych przez pacjenta. Do czynników niezale?nych od pacjenta, mog?cych powodowa? niedok?adno?ci pomiarów na glukometrze nale??: nieprawid?owy hematokryt, hipoksja, wilgotno?? otoczenia, ci??ka hiper- lub hipoglikemia, niskie ci?nienie skurczowe krwi, podwy?szone st??enie trójglicerydów oraz niektóre leki. Ze strony pacjenta wp?yw ma nieprawid?owa technika pomiaru, niew?a?ciwe przechowywanie i u?ywanie sprz?tu.

Nale?y ostro?nie interpretowa? wyniki pomiarów uzyskane w stanach kiper- i hipoglikemii. Wp?yw na wyniki oznacze? maj? te? warunki zewn?trzne jak temperatura i wilgotno?? otoczenia. Przy temperaturze próbki krwi poni?ej 32ºC mog? by? one zani?one. Do ka?dego glukometru jest okre?lony odpowiedni zakres temperatur, które gwarantuj? w?a?ciwe funkcjonowanie. Poddanie glukometrów i pasków dzia?aniu wysokich temperatur (powy?ej 39ºC) przyczyni si? do fa?szywych odczytów i skrócenia wa?no?ci pasków testowych.

Pobranie próbek krwi, przy u?yciu odpowiednio przystosowanych nak?uwaczy, z alternatywnych miejsc pomiaru glikemii takich jak: skóra przedramion, ud, klatki piersiowej, równie? mo?e mie? wp?yw na wynik oznaczenia. Badania dowiod?y, ?e pobieranie krwi z przedramienia sprawdza si? w rutynowych warunkach klinicznych. Natomiast w sytuacji hipoglikemii miejscem pobrania próbki krwi do pomiaru powinna by? opuszka palca.

St??enie glukozy we krwi w?o?niczkowej zmienia si? bowiem szybciej ni? we krwi pobranej z przedramienia. W rezultacie próbka krwi pobrana z opuszki palca da bardziej wiarygodny wynik ni? pobrana z przedramienia


Druga grupa b??dów w oznaczeniach wynika z nieprawid?owej techniki pomiarów wykonywanych przez pacjenta. A? 50% wyników pomiarów wykonywanych przez pacjenta mo?e odbiega? od warto?ci rzeczywistych o wi?cej ni? 10%. Na takie ró?nice wp?ywaj?: naniesienie zbyt ma?ej ilo?ci krwi na pasek glukometru, rozmazanie krwi podczas nabierania, niedok?adne pokrycie pola paska, gdy powierzchnia tego pola jest du?a. Dok?adane pokrycie pola testowego odpowiednio du?? kropl? krwi jest konieczne dla uzyskania prawdziwego wyniku. Niedostateczna ilo?? krwi spowoduje, ?e pomiar na glukometrze b?dzie fa?szywie niski.

Z innych przyczyn nale?y wymieni? u?ywanie starszych typów glukometrów, które nie przeliczaj? warto?ci st??enia glukozy we krwi pe?nej na warto?? w osoczu i fa?szywie zani?aj? wynik pomiaru, a w konsekwencji pacjenci nie wprowadzaj? zmian w leczeniu, gdy? przyjmuj? uzyskany wynik za prawid?owy. Dodatkow? przyczyn? nieprawid?owych odczytów jest nieodpowiednie przechowywanie pasków, stosowanie ich po przekroczeniu daty wa?no?ci czy uszkodzonych. Kolejne przyczyny mog?ce mie? wp?yw na wynik pomiaru na glukometrze to np. u?ywanie glukometrów ró?nych producentów i problemy z interpretacj? wyników oraz dok?adno?ci? pomiarów wykonanych na glukometrze w porównaniu z wynikami uzyskanymi metod? laboratoryjn?.

B??dy w samokontroli prowadz? do nieskutecznej terapii cukrzycy dlatego tak wa?na jest konieczno?? prowadzenia systematycznej edukacji i reedukacji.


?ród?o:
"Niedok?adno?ci w pomiarach st??enia glukozy na glukometrach w warunkach samokontroli"
Zielonka K., Borowiak – Zieli?ska E. , Jarosz – Chobot P. Lekarz 2010

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,335 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!