09 December 2021 03:37
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
STRES W CUKRZYCY
Prof.dr hab.med. Ewa Otto-Buczkowska

Radzenie sobie ze stresem

Na Konferencji w Gda?sku g?ówn? uwag? po?wi?cono m?odym chorym i ich umiej?tno?ciom radzenia sobie ze stresem, a tak?e wp?ywowi stresu na stopie? wyrównania cukrzycy.
Pojawienie si? cukrzycy u osób ma?o odpornych psychicznie stanowi dodatkowy czynnik stresowy, który mo?e przyczyni? si? do rozwoju objawów psychopatologicznych.
Istot? sytuacji stresowej jest obecno?? wymaga? zewn?trznych lub wewn?trznych, b?d?cych na granicy mo?liwo?ci przystosowawczych cz?owieka lub przekraczaj?cych te mo?liwo?ci. Sytuacja stresowa pobudza do aktywno?ci ukierunkowanej na uzyskanie równowagi pomi?dzy wymaganiami i mo?liwo?ciami oraz na popraw? stanu emocjonalnego. Aktywno?? ta okre?lana jest jako "radzenie sobie ze stresem" (ang. coping) w sytuacjach stresowych, w celu zmiany sytuacji lub z?agodzenia jej skutków.
Przedstawiono interesuj?ca diagnoz? stylów radzenia sobie ze stresem zwi?zanym z chorob?.

• Styl skoncentrowany na zadaniu (SSZ)

Styl skoncentrowany na zadaniu okre?la radzenie sobie ze stresem polegaj?ce na podejmowaniu wysi?ków zmierzaj?cych do rozwi?zania problemu. Osoby prezentuj?ce ten styl d??? do zidentyfikowania, sprecyzowania problemu, oceniaj? mo?liwo?ci jego rozwi?zania i szukaj? odpowiednich strategii s?u??cych realizacji celów. W sytuacji, gdy stwierdzaj?, ?e nie ma mo?liwo?ci rozwi?zania problemu, osoby te staraj? si? dostosowa? do ?ycia z nim. Potrafi? konstruktywnie i konkretnie rozmawia? o swoich k?opotach, s? zainteresowane propozycjami pomocy oraz informacjami dotycz?cymi sposobów radzenia sobie z problemem.
Pacjenci, którzy poradzili sobie z zaakceptowaniem choroby odzyskuj? emocjonaln? równowag?. Potrafi? tak zorganizowa? leczenie, aby wpasowa? je w codzienne ?ycie i radzi? sobie w tych warunkach z ró?nymi zadaniami osobistymi, rodzinnymi, zawodowymi i spo?ecznymi. Akceptacja choroby polega na uznaniu, ?e wymaga ona pewnych ogranicze? i niesie za sob? ryzyko, ale nie staje si? to obsesj?. Pacjent godz?c si? z chorob? przyjmuje aktywn? i realistyczn? wobec niej postaw?. Akceptacja, uznanie stanu wyj?ciowego jakim jest cukrzyca, stanowi warunek rozwoju motywacji. Posiadaj?c okre?lon? wiedz?, motywacj? do skutecznego leczenia, mo?na okre?la? sobie cele ?yciowe uwzgl?dniaj?ce cukrzyc?.

• Styl skoncentrowany na emocjach (SSE)

„Czy dam sobie rad??" Pacjenci cechuj? si? pasywn?, cz?sto wyra?aj?c? rozgoryczenie, postaw?. Osoby te w sytuacjach stresowych wykazuj? tendencj? do koncentracji na sobie,
na w?asnych prze?yciach emocjonalnych. Skupiaj? si? na tym, ?e s? na przyk?ad nieszcz??liwe, zmartwione, roz?alone, skrzywdzone. Osoby te maj? tak?e tendencje do my?lenia ?yczeniowego i nierealistycznego fantazjowania o tym, ?e b?d? si? dobrze czu?y oraz wiary w ma?o prawdopodobne rozwi?zania problemów, na przyk?ad, ?e cudowna dieta doprowadzi do ust?pienia cukrzycy. Dzia?ania te maj? na celu zmniejszenie napi?cia emocjonalnego zwi?zanego z sytuacj? stresow?. Czasami jednak mog? powi?ksza? poczucie stresu, powodowa? wzrost napi?cia i przygn?bienie.


• Styl skoncentrowany na unikaniu (SSU).

Ci pacjenci z kolei nie uznaj? faktu, ?e s? chorzy. W porównaniu z zaprzeczaniem, które jest mechanizmem nie?wiadomym, dobrowolnie i ?wiadomie neguj? oni w?asn? chorob?. Postaw? t? okre?la si? jako pseudoakceptacja. Osoby znajduj?ce si? w tym stanie psychicznym nie przyznaj? si? do bycia chorym i ukrywaj? ten fakt przed znajomymi i wspó?pracownikami oraz niedostatecznie anga?uj? si? w proces leczenia cukrzycy. Osoby ten styl, w przypadku napotkania trudno?ci zachowuj? si? tak, jakby nie zdawa?y sobie z nich sprawy. Nie podejmuj? ?adnych dzia?a? w kierunku rozwi?zania problemu, nie anga?uj? si? w próby poradzenia sobie z nim.
Okaza?o si?, ?e pacjenci zaliczeni do SSZ lepiej radzili sobie ze stresem. Prezentuj? lepsz? kontrol? glikemii, maj? ni?sze st??enia HbA1c.

Okazuje si?, ?e w?ród osób z typem 1 cukrzycy, pacjenci, u których wyst?puj? przewlek?e powik?ania cukrzycowe, a tak?e osoby, które maj? mniejsz? aktywno?? fizyczn? i ni?szy dochód, charakteryzuj? si? gorsz? jako?ci? ?ycia.

Trzeba wi?c zadba?, aby tak kontrolowa? cukrzyc? by nie dopu?ci? do rozwoju powik?a?, prowadzi? aktywny tryb ?ycia, a tak?e zadba? o mo?liwie najlepsze wykszta?cenie by zapewni? sobie mo?liwo?? atrakcyjnej pracy i dobrych materialnych warunków dla korzystania z nowoczesnych technik w leczeniu cukrzycy.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,369 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!