26 January 2022 15:44
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
Artykuły: AKTYKU?Y MOJACUKRZYCA.PL
CUKRZYCA NIE JEST WYROKIEM!
Oto relacja z ostatniego spotkania Grupy Wsparcia "SAMI SOBIE"

CI?G?E MONITOROWANIE GLIKEMII - KORZY?CI I WADY
Mo?liwo?? monitorowania st??e? glukozy jest jednym z najwi?kszych dotychczasowych osi?gni?? w opiece diabetologicznej.Wi?cej w artykule prof. Ewy Otto-Buczkowskiej.

Z DZIEJÓW EDUKACJI CHORYCH NA CUKRZYC?
Historia edukowania i leczenia chorych na cukrzyc? i ich najbli?szego otoczenia na przestrzeni stulecia przedstawia Prof. dr hab. n. med. Ewa Otto-Buczkowska

CUKRZYCA A KIEROWANIE SAMOCHODEM
Nie wydaje si? aby by?y obecnie powody do jakiej? dyskryminacji akurat chorych na cukrzyc? jako kierowców. Trzeba po prostu zachowa? wszelkie dost?pne ?rodki ostro?no?ci. Chorym na cukrzyc? trzeba bardzo wyra?nie u?wiadamia?, ?e cukrzyca jest bardzo powa?nym czynnikiem ryzyka dla bezpiecze?stwa ruchu drogowego. Wi?cej w artykule Prof. E. Otto-Buczkowskiej

NIE OSZCZEDZAJMY NA DZIECIACH
Rozmowa z prof. dr hab. n. med. Alicj? Chybick? Kierownikiem Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dzieci?cej Akademii Medycznej we Wroc?awiu, Prezesem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

OTY?O?? I CHOROBY METABOLICZNE NA NOWO
Nowe spojrzenie na problem oty?o?ci i chorób metabolicznych

NOWY LEK NA CUKRZYC? POMAGA ZWALCZA? OTY?O???
Nowy lek na cukrzyc? typu 2 pomaga skutecznie walczy? z oty?o?ci? - wynika z du?skich bada?, które opublikowa? tygodnik Lancet.

POWRÓT CZOSNKU I TRANU
Sezon przezi?bie? i infekcji zbli?a si? wielkimi krokami. Wtedy kaszlemy, kichamy i gor?czkujemy. Co zrobi?, aby nie le?e? w ?ó?ku? Lekarze przekonuj?: nie wystarczy ?yka? gar?ciami tabletki, trzeba zmieni? nawyki ?ywieniowe, tryb ?ycia i ... przeprosi? si? z naturalnymi sposobami leczenia

ANALOGI INSULIN ZAPEWNIAJ? CHORYM BEZPIECZE?STWO
ROZMOWA Z prof. Przemys?aw? Jarosz-Chobot, specjalista pediatrii i diabetologii, cz?onek Zarz?du G?ównego Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, cz?onek komitetu redakcyjnego Zalece? terapeutycznych w cukrzycy dzieci i m?odzie?y, Clinical Practice Consensus Guidelines ISPAD International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes i IDF International Diabetes Federation, cz?onek grupy konsultantów EMEA European Medicines Agency

EDUKOWA?, LECZY?, LICZY?
Czy edukacja pacjentów op?aca si? bardziej ni? drogie leki? Czy insulina analogowa d?ugo dzia?aj?ca powinna by? refundowana? Na takie pytania próbowali odpowiedzie? wybitni specjali?ci w czasie debaty pod patronatem „Rzeczpospolitej”. Polscy diabetolodzy i dzia?acze na rzecz chorych na cukrzyc? spotkali si? z prof. Edwinem Gale’em z brytyjskiego University of Bristol, redaktorem naczelnym naukowego czasopisma „Diabetologia”.

DEBATA O ANALOGACH
DEBATA DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ: Refundacja d?ugo dzia?aj?cych analogów insuliny Niezamo?nym cukrzykom odmówiono prawa do normalnego ?ycia Po decyzji Ministerstwa Zdrowia Polska sta?a si? jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym nie refunduje si? chorym na cukrzyc? d?ugo dzia?aj?cych analogów insuliny. To zaskoczy?o pacjentów i lekarzy. Nowocze?nie leczy? si? mog? tylko osoby, które sta? na wykupienie leku za w?asne pieni?dze.

LEKI WSPOMAGAJ?CE W TERAPII CUKRZYCY - CO TO OZNACZA?
Leki wspomagaj?ce w terapii cukrzycy – co to oznacza? - kolejny artyku? Prof.dr hab.med. Ewy Otto-Buczkowskiej

LISTA LEKÓW NAWET 5 RAZY W ROKU?
Wywiad z Wiceministrem Zdrowia Markiem Twardowskim.

WY??CZY? CUKRZYC?
Wy??czy? cukrzyc? - komentarz Prof. Ewy Otto-Buczkowskeij

LANTUS - PROF. E. OTTO-BUCZKOWSKA - KOMENTARZ
Komentarz Prof. Dr hab. n. med. Ewa Otto-Buczkowskiej do informacji o insulinie Lantus
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,034,293 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!