09 December 2021 02:50
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
Artykuły: AKTYKU?Y MOJACUKRZYCA.PL
JAK NAWÓZ DLA KOMÓREK RAKOWYCH
Niektórzy naukowcy twierdz?, ?e masowo przepisywany przez lekarzy analog insuliny Lantus mo?e pobudza? wzrost komórek rakowych. Przeanalizowano dane od niemal 130 tysi?cy pacjentów cierpi?cych na cukrzyc?. Wynik: prawie 3,5 tysi?ca przypadków zachorowa? na raka rocznie mo?na wyt?umaczy? stosowaniem Lantusa

LANTUS - Prof. K.STROJEK, KRAJOWY KONSULTANT DIABETOLOGI
Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie diabetologii w sprawie domniemanych negatywnych skutków stosowania insuliny glargine (Lantus)

LANTUS - KOMETARZ PTD
Stanowisko PTD w sprawie bezpiecze?stwa stosowania insuliny glargine (Lantus)

PIENI?DZE S?, POMP NIE MA!
„Rozk?ad kwotowy zabezpieczenia ?rodków na terenie kraju wynika z decyzji dyrektorów oddzia?ów wojewódzkich Funduszu o ilo?ci ?rodków przeznaczonych na zakup pomp insulinowych dla populacji dzieci chorych na cukrzyc?.” - czytamy w pi?mie przes?anym Towarzystwu Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? przez Dr Jacka Grabowskiego, Wiceprezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Przypomnijmy, ?e z naszej inicjatywy powsta?a „Pompowa Mapa Polski” pokazuj?ca sposób podzia?u ponad 11,5 milionów z?otych na realizacj? po raz pierwszy w historii programu zakupu pomp insulinowych dla dzieci i m?odzie?y do 18 roku ?ycia ze ?rodków publicznych.

PRZESZCZEPY - KOMENTARZ PROF. E. OTTO-BUCZKOWSKIEJ
Komentarz Prof. Dr hab. n. med. Ewy Otto-Buczkowskiej, autorytetu medycznego na temat doniesie? o przeszczepianiu komórek macierzystych i wysp trzustkowych.

JAK POWSTAJE INSULINA?
Bez niej ?aden cz?owiek nie mo?e funckjonowa?. Chorzy na cukrzyc? musz? wiellokrotnie w ci?gu doby podawa? j? sobie z zwen?trz. Wygenerowana i wyprodukowana w laboratoriach pozwala na normalne ?ycie diabetykom na ca?ym ?wiecie. Mowa o insulinie. O tym jak powstaje mo?na dowiedzie? si? w tym artykule.

WIOSENNA AKTYWNO?? CZ. 2
Druga cz??? artyku?u Prof. dr hab.med. Ewy Otto-Buczkowska pod tytu?em "Aktywno?? fizyczna wa?ny element w profilaktyce i leczeniu cukrzycy".

WIOSENNA AKTYWNO?? FIZYCZNA CZ.1
Pierwsza cz??? artyku?u Prof. dr hab.med. Ewy Otto-Buczkowska pod tytu?em "Aktywno?? fizyczna wa?ny element w profilaktyce i leczeniu cukrzycy".

ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE POLICJANTA
Szybka interwencja policjanta przyczyni?a si? do uratowania ?ycia choremu na cukrzyc? mieszka?cowi Olecka - pisze Gazeta Wyborcza w Olsztynie

ONE S? W?RÓD NAS
„One s? w?ród nas” – prezentacja efektów pracy Zespo?u ds. przeciwdzia?ania dyskryminacji dzieci przewlekle chorych

ROLA INFEKCJI WIRUSOWYCH W UJAWNIENIU SI? CUKRZYCY
Komentarz Prof. dr hab. n. med. Ewy Otto Buczkowskiej na temat ostatnich doniesie? naukowych zwi?zanych z badaniami nad rol? infekcji wirusowych w wyst?powaniu cukrzycy.

SZCZEPIONKA NA CUKRZYC?
Wyzwalaczem cukrzycy typu 1. mog? by? enterowirusy. Ich ?lady odnaleziono w tkance trzustki 60% chorych dzieci. Nie wyst?powa?y one u zdrowych maluchów. Co wi?cej, u 40% doros?ych z cukrzyc? typu 2. w produkuj?cych insulin? komórkach beta równie? odkryto oznaki zaka?enia.

NFZ POMPUJE W CUKRZYC?
Dzieci z ?ódzkiego chore na cukrzyc? b?d? najnowocze?niej leczone w ca?ej Polsce. To mo?liwe, bo nasz ?ódzki NFZ na terapi? pompami insulinowymi przeznaczy w tym roku a? 1,5 miliona z?otych.

DOBRODZIEJSTWO KOMÓREK MACIERZYSTYCH
Coraz cz??ciej mówi si? o tym, ?e najwi?ksza szansa na ogromy post?p w znalezieniu sposobu na pokonanie cukrzycy le?y w badaniach z wykorzystaniem komórek macierzystych. Podczas ostatniej konferencji Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego pod has?em "Nowo?ci w cukrzycy" Profesor Wies?aw J?drzejak, krajowy konsultant w dziedzinie hematologii przedstawi? wst?pne prace dotycz?ce przeszczepiania komórek macierzystych u pacjentów ?wie?o rozpoznan? cukrzyca typu 1.

KOCHANE BAKTERIE
Przyjazne bakterie mog? hamowa? rozwój cukrzycy typu I wykazali naukowcy z USA. Zdaniem autorów pracy na ?amach tygodnika "Nature", pewnego dnia odkrycie to mo?e by? wykorzystane w leczeniu osób z t? nieuleczaln? obecnie chorob?.
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,291 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!