09 December 2021 02:51
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
Artykuły: AKTYKU?Y MOJACUKRZYCA.PL
DEBATA RYNKU ZDROWIA - PROFILAKTYKA I LECZENIE CUKRZYCY
Zapis debaty opublikowanej w "Rynku Zdrowia" w numerze listopadowym. Ciekawy obraz leczenia cukrzycy pokazany przez fachowców, bez udzia?u diabetyków.

WIELKA MOC MA?YCH ZIARENEK
Dwaj naukowcy z Medical College of Georgia (MCG) udowodnili, ?e namaczanie br?zowego ry?u na noc przed ugotowaniem jest korzystne dla osób chorych na cukrzyc? (Journal of Lipid Research). Zabieg ten uwalnia bowiem czynnik wzrostu - sk?adnik bior?cy udzia? w kie?kowaniu nasion. Zmniejsza on stopie? uszkodzenia nerwów i naczy?, czyli neuropati?

PRZEKSZTA?CANIE KOMÓREK - JESZCZE NIE TERAZ!
Moi drodzy m?odzi przyjaciele. W ostatnich dniach w „Rzeczpospolitej” ukaza?o si? doniesienie o przekszta?ceniu komórek trzustki w komórki produkuj?ce insulin?. To ciekawe doniesienie ale pragn? raz jeszcze powtórzy? to co ju? kilkakrotnie pisa?am „To jeszcze nie teraz !!!”.

CUKRZYC? WIDA? W OCZACH
Urz?dzenie, które robi pacjentom zdj?cia oczu mo?e wykrywa? bardzo wczesne objawy cukrzycy - informuje pismo "Archives of Ophtalmology".

OWOCE W SZKOLE
Komisja Europejska zaproponowa?a stworzenie nowego unijnego programu maj?cego na celu bezp?atne dostarczanie owoców i warzyw uczniom, którego koszty - ok. 90 mln euro rocznie - ma pokrywa? g?ównie bud?et UE.

PRZESZCZEPY SZANS? - KOMENTARZ
Komentarz prof.dr hab.med. Ewy Otto-Buczkowskiej do doniesienia „PRZESZCZEP SZANS? DLA CUKRZYKÓW” Ju? w maju br w swoim komentarzu do doniesienia „Pionierska operacja szans? dla cukrzyków” omawia?am spraw? perspektyw leczenia cukrzycy typu 1, w tym tak?e stosowania przeszczepów komórek β. W zwi?zku z tym ostatnim doniesieniem, które mo?e budzi? zbyt wiele emocji w?ród naszych pacjentów pragn? przypomnie? kilka spraw.

WAKACYJNE WYJAZDY
Zbli?a si? okres wakacji i urlopów warto wiec pomy?le? jak osoba chora na cukrzyc? powinna przygotowa? si? do podró?y. Podró?owanie sta?o si? nieod??cznym atrybutem wspó?czesnego stylu ?ycia. Chory na cukrzyc? te? mo?e podró?owa? jednak taka podró?, zw?aszcza je?li jest d?uga i wi??e si? ze zmian? stref czasowych, wymaga bardzo starannego przygotowania.

LIST OTWARTY TPD
W ostatnich dniach dotra? do nas list otwarty kierowany do Ministra Zdrowia w sprawie refundacji pomp insulinowych. List wystosowa? Krajowy Komitet Przyjació? Dzieci i M?odziezy z Cukrzyc? przy ZG Towarzystwa Przyjació? Dzieci. Zapraszamy do zapoznania si? z tre?ci? listu.

PRZESZCZEP SZANS? DLA CUKRZYKÓW
Dobra wiadomo?? dla chorych na cukrzyc?. Po raz pierwszy w Polsce przeszczepiono wyspy trzustkowe produkuj?ce insulin?. Niestety lecznica nie ma ju? pieni?dzy na kolejne transplantacje.
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,293 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!