21 October 2021 16:41
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
Artykuły: PORADY MOJACUKRZYCA.PL
ULGI W PKP I PKS
Ulgi w warunki ich uzyskania na przejazdy PKP i PKS dla dzieci i m?odzie?y z orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci i ich rodziców lub opiekunów

WYBÓR ZAWODU DLA DIABETYKA
Jaki zawód dla diabetyka? Czy diabetycy s? atrakcyjni dla pracodawców? Jak radzi? sobie na rynku pracy? - to tematy artyku?u Pro. E. Otto-Buczkowskiej

SUPLEMENTY DIETY I ICH STOSOWANIE W CURKZYCY
Suplementy diety s? to poszczególne sk?adniki ?ywno?ci, substancje dodatkowe, gotowe produkty spo?ywcze oraz tabletki, kapsu?ki, proszki lub p?yny, których spo?ycie, w uzupe?nieniu zwyk?ej diety, przynosi dodatkowe korzy?ci zdrowotne.

ULGI PODATKOWE ZA ROK 2011 c.d.
Kolejne ulgi z których mo?na skorzysta? rozliczaj?c si? za rok 2011. W?ród nich 1 % podatku na rzecz organizacji po?ytku publicznego np. Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?, ulga na Internet oraz ulga prorodzinna

ULGI PODATKOWE ZA ROK 2011
W tym artykule mo?na znale?? informacje o przys?uguj?cych ulgach podatkowych za rok 2011 przys?uguj?cych osobie niepe?nosprawnej oraz osobie maj?cej na utrzymaniu osob? niepe?nosprawn?.

NIEDOK?ADNO?CI W POMIARACH GLUKOZY
W cukrzycy, ambulatoryjne, „domowe” monitorowanie glikemii, glikozurii, acetonurii jest nieodzownym elementem jej leczenia. Wiele czynników prowadzi do b??dnych oznacze? glikemii na glukometrze podczas samokontroli. Jakie b??dy pope?niamy najcz??ciej i jak ich unika??

ZDROWO, LEKKO I DO SYTA
Kiedy za oknem temperatury coraz ni?sze, dzie? coraz krótszy a pracy nie ubywa... nic tak nie poprawia humoru jak dobre jedzenie. Co gorsza - im cz??ciej si?gamy po kaloryczne przegryzki, tym cz??ciej mamy na nie ochot?. Jest jednak sposób, by wyj?? z b??dnego ko?a dietetycznych wpadek.

CI?NIENIE W CUKRZYCY
W ostatnich latach coraz wi?cej uwagi przywi?zuje si? do konieczno?ci utrzymywania prawid?owego ci?nienia krwi dla prewencji powa?nych powik?a? w uk?adzie sercowo-naczyniowym i w nerkach. Jest to wa?ne zw?aszcza u chorych na cukrzyc?. Artyku? Prof. E. Otto-Buczkowskiej

POMPY INSULINOWE POMAGAJ? KOLEJNYM DZIECIOM
Szpital dzieci?cy kupuje 18 automatycznych dozowników, które otrzymaj? najbardziej potrzebuj?cy pacjenci chorzy na cukrzyc?. Kupno po raz pierwszy sfinansowa? Narodowy Fundusz Zdrowia.

POMPA Z NFZ - PORADNIK
Od pocz?tku roku mo?na otrzyma? pomp? insulinow? zakupion? ze ?rodków Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak to zrobi? ?

ULGI PODATKOWE ZA ROK 2008 cd.
Kolejne ulgi z których mo?na skorzysta? rozliczaj?c si? za rok 2008. W?ród nich 1 % podatku na rzecz organizacji po?ytku publicznego np. Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?, ulga na Internet oraz ulga prorodzinna

ULGI PODATKOWE ZA ROK 2008
W tym artykule mo?na znale?? informacje o przys?uguj?cych ulgach podatkowych za rok 2008 przys?uguj?cych osobie niepe?nosprawnej oraz osobie maj?cej na utrzymaniu osob? niepe?nosprawn?.
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,007,714 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!