04 December 2021 03:40
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
DZIECI PRZEWLEKLE CHORE DO PRZEDSZKOLI
Dzieci przewlekle chore, np. na cukrzyc?, b?d? mog?y chodzi? do przedszkoli. Pe?nomocnik rz?du ds. równego traktowania El?bieta Radziszewska poinformowa?a PAP, ?e we wspó?pracy z ministerstwami zdrowia oraz edukacji wypracowa?a rozwi?zania, które to umo?liwi?.
Jak wyja?ni?a Radziszewska, zdarza si?, ?e powo?uj?c si? na przepisy zabraniaj?ce nauczycielom podawania dziecku leków, dyrektorzy odmawiaj? przyjmowania do przedszkoli dzieci przewlekle chorych, np. cukrzyków. "Chodzi o dzieci np. z pomp? insulinow?, które nie potrafi? same wykona? przy niej niezb?dnych czynno?ci. We wrze?niu 2007 r. MEN uzna?o, ?e nauczyciel nie ma prawa dziecku w tym pomóc, podobnie jak nie mo?e podawa? ?adnego leku" - mówi?a.

Problemy mia?y m.in. dzieci z cukrzyc?, astm? czy epilepsj?. Z pro?b? o interwencj? w takiej sprawie zg?osi?a si? do Radziszewskiej mama z Gda?ska, której dziecko choruj?ce na cukrzyc? usuni?to z przedszkola.

Zdaniem Radziszewskiej problem by? wynikiem interpretacji przepisów i by go rozwi?za? nie trzeba zmienia? ?adnych ustaw. Podkre?li?a, ?e nie ma jednoznacznych przepisów zabraniaj?cych nauczycielowi podania leków, a w sytuacji zagro?enia zdrowia lub ?ycia ka?dy zobowi?zany jest do udzielenia pomocy przedlekarskiej.

"W kwietniu zesz?ego roku powo?a?am zespó? ds. dyskryminacji dzieci przewlekle chorych, który m.in. wypracowa? now? interpretacj? przepisów. Odpowiednie instrukcje oraz materia?y trafi? do samorz?dów i kuratoriów" - powiedzia?a.

Poinformowa?a, ?e teraz, aby dziecko przewlekle chore mog?o chodzi? do przedszkola, wystarczy, ?e rodzice uzyskaj? zgod? od lekarza i przedstawi? w placówce opieku?czej odpowiednie za?wiadczenie. Personel b?dzie wiedzia? co robi?, bo wypracowano instrukcj?, jak zawrze? w takim przypadku porozumienie pomi?dzy rodzicami dziecka, opiekunami w przedszkolu oraz lekarzem prowadz?cym.

"Zespó? opracowa? tak?e informatory, w których przyst?pnym j?zykiem opisano poszczególne choroby. S? tam m.in. ich objawy oraz instrukcje, jak pomóc choremu" - doda?a Radziszewska.

Podkre?li?a, ?e odmawianie dzieciom przewlekle chorym prawa do chodzenia do przedszkola by?o przyk?adem dyskryminacji. "Dlaczego te dzieci nie mog? bawi? si? i uczy? razem z rówie?nikami? Nie wolno im tego uniemo?liwia?" - zaznaczy?a Radziszewska.

Zdaniem dyrektora warszawskiego przedszkola nr 31 Anny Wróbel, nie ma przeciwwskaza?, by dzieci przewlekle chore chodzi?y do normalnych przedszkoli. "To kwestia przeszkolenia i przygotowania merytorycznego nauczycieli. Wszystko jest do uzgodnienia" - powiedzia?a w pi?tek PAP.

Jednocze?nie potwierdzi?a, ?e nauczyciele nie powinni podawa? dzieciom leków w innych sytuacjach, np. przeciwbólowych lub antybiotyków, o co cz?sto prosz? rodzice. "Na wszystkich szkoleniach jeste?my uczeni, by tego nie robi?. Chodzi o to, ?e nigdy nie wiadomo, jak dziecko zareaguje na dany lek. W razie jakich? komplikacji mog? by? powa?ne konsekwencje zdrowotne dla dziecka i prawne dla nauczyciela" - zaznaczy?a Wróbel.

Prezes Stowarzyszenia Osób Chorych na Cukrzyc? DIABETYCY Krzysztof Matyszczak mówi? wcze?niej PAP, ?e cho? teoretycznie nie mo?na odmówi? przyj?cia do przedszkola dziecka z powodu cukrzycy, w praktyce niewiele placówek si? na to godzi. Podkre?li?, ?e zale?y to przede wszystkim od dobrej woli dyrektora. "Nawet je?li dziecko chore na cukrzyc? chodzi do przedszkola, rodzice musz? przychodzi? w czasie posi?ków, trzy razy dziennie, by poda? mu leki" - wyja?ni? Matyszczak.

W zesz?ym roku w tej sprawie interweniowa?a rzecznik praw dziecka Ewa Sowi?ska. Prosi?a o uregulowanie tej kwestii minister zdrowia Ew? Kopacz oraz minister edukacji narodowej Katarzyn? Hall.

Wypracowane przez zespó? Radziszewskiej rozwi?zania maj? zmieni? t? sytuacj? i jednoznacznie rozstrzygn?? w?tpliwo?ci w tej sprawie.

?ród?o:PAP, JG
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,771 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!