29 November 2021 10:54
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
BURZLIWE I TWÓRCZE OBRADY
21 marca w Bystrej ko?o Bielska Bia?ej odby?o si? Walne Zebranie Cz?onków Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odziezy z Cukrzyc?. W tym roku mija kadencja w?adz Towarzystwa i w zwi?zku z tym marcowe zebranie by?o zebraniem sprawozdawczo - wyborczym.
Pomimo pierwszego dnia wiosny otacza?a nas prawdziwie zimowa aura. Na zebranie przybyli wszyscy cz?onkowie, którym losy naszej organizacji nie s? oboj?tne.

Obrady rozpocze?y si? kilka minut po 10 tej. Przewodniczac? Zebrania zosta?a Joanna Ko?oczek-Wybierek. Po wybraniu Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej, Sekretarz Towarzystwa przedstawi?a sprawozdania z dzia?alno?ci Zarz?du. Po zapoznaniu sie z faktami i liczbami Walne Zebranie jednog?o?nie przyj??o uchwa?e o udzieleniu absolutorium w?adzom Towarzystwa.
Nast?pnie przyj?to plan pracy organizacji na rok 2009 oraz zatwierdzono harmonogram wydatków na realizacj? g?ownych zada? Towarzystwa w bie??cym roku.
Po tym rozpocz??o si? zg?aszanie kandydatur do Zarz?du i Komisji Rewizyjnej nowej, czteroletniej kadencji. Ze wzgl?du na wi?ksz? liczb? ch?tnych do pracy ni? miejsc zak?adanych przez Statut, podhj?to uchwa?e o przeprowadzeniu g?osowania tajnego. W jego wyniku w sk?ad Zarzadu Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? weszli: Irena Guszczy?ska, Barbara Malanowicz, Joanna Ko?oczek-Wybierek, Dominika Mazur, Dieter Ploch, Arkadiusz Pietrzykowski i Mariusz Masiarek. Zarz?d w tym sk?adzie po raz pierwszy spotka si? na pocz?tku kwietnia i wtedy zgodnie ze Statutem rozdzielone zostan? funkcje Przewodniczacego, Zast?pcy, Sekretarza i Skarbnika.
Zebrani na sali Cz?onkowie podzi?kowali za prac? dotychczasowemu Zarzadowi. W szczególno?ci wdzi?czno?? za wieloletni? spo?eczn? prac? nale?y si? Edwardowi Lawerze, Piotrowi Szelejewskiemu oraz Andrzejowi Hoszczowi.
W sk?ad nowej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa weszli: Anna Jasi?ska, Barbara Wojciechowska, Ma?gorzata Smole?, Anna Borek i Grzegorz Kugiel.
Bardzo wa?n? cz??ci? Zebrania by?o jednog?o?ne przyj?cie przy burzy oklasków uchwa?y o nadaniu godno?ci Cz?onka Honorowego Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? - Edwardowi Lawerze. Tak? godno?? w kilkunastoletniej histori organizacji przyznano po raz pierwszy. Otrzyma?a j? osoba, bez której bez w?tpienia nie by?oby nie tylko Towarzystwa, ale równie? pozosta?ych organizacji. "To osoba, o której ka?dy móg?by mówi? wiele ciep?ych s?ów, a i tak by?oby ich ma?o by cho? w niewielkim stopniu opisa? wk?ad Edwarda Lawery, kawalera Orderu U?miechu w prace na rzecz poprawy ?ycia polskich dzieci i m?odzie?y chorych na cukrzyc?" - czytamy we wniosku Zarz?du. Niestety ze wzgl?dów zdrowotnych Pan Edward Lawera nie móg? uczestniczy? w spotkaniu. Sylwetk? pierwszego Cz?onka Honorowego Towarzystwa przedstawimy wkrótce.

Podczas Zebrania przyjeto równie? wnioski dotycz?ce ponownej interwencji w Ministerstwie Zdrowia w sprawie refundacji analogów insulin d?ugodzia?aj?cych oraz w Ministerstwie Edukacji Narodowej w sprawie ustalenia zasad udzia?u dzieci i m?odzie?y chorej w konkursach przedmiotowych. Osobn? uchwa?a podniesiono równie? wysoko?? sk?adek cz?onkowskich od 2010.
Du?o emocji i burzliw? dyskusj? wywo?a?a kwestia obowiazuj?cego Regulaminu "1 procenta". W?tpliwo?ci kilku osób wzbudzi? fakt doprecyzowania zasad wydatkowania ?rodków pochodz?cych od podatników, a przeznaczanych wraz z dodatakow? informacj?, która zgodnie z przepisami mo?e pomóc Organizacji Po?ytku Publicznego w doprecyzowaniu celu na jaki wykorzysta przekazane jej do dyspozycji ?rodki.
W efekcie mia?d??c? przewag? g?osów przyj?to uchwa??, która wprowadza zasad?, ?e ?rodki przekazywane Towarzystwu z tytu?u "1 procenta dla OPP" b?d? wykorzytywane wy??cznie na dzia?alno?c statutow?, bez wzgl?du na to czy przy ich przekazaniu zosta?y okre?lone szczegó?owe cele ich wydatkowania lub zosta?y przypisane konkretnym osobom. Zasady te b?d? obowi?zywa?y od rozlicze? za rok 2009.
Po przyj?ciu tego wniosku Walne Zebranie Cz?onków Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odziezy z Cukrzyc? zosta?o zamkni?te. Przypomnijmy, ?e uczestnictwo w Walnym Zebraniu to przywilej i obowi?zek ka?dego cz?onka naszej organizacji. Do zobaczenia za rok!
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,551 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!