04 December 2021 03:47
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
WK?UCIA DO 26 LAT
Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? po raz kolejny próbuje pomóc m?odym polskim diabetykom. W statnich dniach w imieniu krajowego ?rodowiska dzieci i m?odzie?y chorych na cukrzyc? i ich opiekunów wyst?pili?my z wnioskiem o przed?u?enie okresu refundacji zestawów infuzyjnych do pomp insulinowych do uko?czenia 26 roku ?ycia.

Jest to reakcja na zapewnienia p?yn?ce ze strony Ministerstwa Zdrowia zapewniaj?ce, ?e ta kwestia nie pozostaje oboj?tna.

W informacji przekazanej Towarzystwu przez Artura Fa?ka z MZ zapewniono, ?e w ostatnich miesi?cach prowadzone by?y prace nad projektem rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegó?owego wykazu przedmiotów ortopedycznych i ?rodków pomocniczych finansowanych ze ?rodków publicznych, w?ród których znale?? si? mia?y zapisy dotycz?ce zestawów infuzyjnych (wk?u?) do osobistej pompy insulinowej, które dost?pne by?yby bezp?atnie dla dzieci lub m?odzie?y do 26 roku ?ycia oraz dla kobiet ci??arnych w ilo?ci do 10 sztuk raz na 30 dni.

Niestety do tej pory nic si? nie wydarzy?o. Warto przypomnie?, ?e rozporz?dzenie reguluj?ce wspomniane kwestie mia?o obowi?zywa? od 1 lipca 2008. Jednak do tej pory nie zosta?o wprowadzone w ?ycie.

Brak ostatecznych decyzji w tej kwestii w wielu przypadkach powoduje rezygnacj? z terapii pomp? insulinow? przez m?odzie? chor? na cukrzyc? po uko?czeniu 18 roku ?ycia. Nale?y tutaj zaznaczy?, ?e leczenie przy pomocy pompy insulinowej jest obecnie najbardziej efektywn? form? terapii cukrzycy typu I, pozwalaj?c? na najlepsze wyrównanie choroby a w efekcie unikni?cie w przysz?o?ci kosztownych w leczeniu powik?a?. Pozbawienie m?odzie?y chorej na cukrzyc? finansowania zakupu zestawów infuzyjnych po 18 roku ?ycia mo?na wi?c uzna? za marnowanie wydawanych dotychczas i w przysz?o?ci ?rodków publicznych.

Jednocze?nie brak pozytywnej decyzji w sprawie omawianego rozporz?dzenia wydaje si? by? szczególnie niew?a?ciwy, maj?c na uwadze fakt rozpocz?cia przez Narodowy Fundusz Zdrowia realizacji ?wiadczenia „leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej” od 2009 roku.

Czekamy z niecierpliwo?ci? na odpowied?.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,783 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!