04 December 2021 03:37
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
SPRAWD? CO PIJESZ
Soki s? bogatym ?ród?em witaminy C, b?onnika, karotenoidów i wielu sk?adników mineralnych, m.in. potasu i magnezu. Warto jednak sprawdzi? czy to, co pijemy jest 100 proc. sokiem, nektarem czy napojem - zalecaj? eksperci. Ten pierwszy jest ?ród?em zdrowia, a dwa ostatnie m.in. wielu pustych kalorii. Na warto?ci od?ywcze tego, co pijemy warto zwróci? uwag? w?a?nie latem, kiedy z powodu wysokiej temperatury, znacznie bardziej chce nam si? pi?. Jak wyja?nia prof. Anna Brzozowska z Katedry ?ywienia Cz?owieka SGGW, w specjalnym raporcie pt. "Soki owocowe 100 proc. - produkty niezb?dne w racjonalnym ?ywieniu", owoce, warzywa i ich przetwory dostarczaj? organizmowi przede wszystkim witaminy C i karotenoidów, dzi?ki którym mo?e si? wytworzy? witamina A. Jedz?c za? m.in. cytryny, gruszki, truskawki, buraki zyskujemy du?e ilo?ci b?onnika, który reguluje prac? przewodu pokarmowego. ?ród?em sk?adników mineralnych takich jak potas, wap?, magnez s?: morele, brzoskwinie, banany, jagody, pomidor, seler i warzywa kapustne.


Ponadto owoce i warzywa chroni? organizm przed dzia?aniem wolnych rodników, które uszkadzaj? zwi?zki chemiczne przenosz?ce informacje zapisane w genach, bia?ka czy lipidy krwi.

Z raportu prof. Brzozowskiej wynika, ?e pod wzgl?dem warto?ci od?ywczych sk?ad np. owocu pomara?czy i 100 proc. soku pomara?czowego jest bardzo podobny. W dodatku nie ma du?ych ró?nic mi?dzy warto?ciami od?ywczymi soków ze ?wie?o wyci?ni?tych owoców i tych, które zosta?y wyprodukowane przemys?owo bez dodatku cukru.

Soki, pomimo ?e maj? d?ugi okres przydatno?ci do spo?ycia, nie zawieraj? konserwantów. Pozwala na to pasteryzacja i ich sterylne rozlewanie do opakowa? na nowoczesnych liniach technologicznych.

Prof. Brzozowska radzi, by kupuj?c napój ze zdj?ciem owocu na opakowaniu po?wi?ci? chwil? i przeczyta? informacje na jego etykiecie. Je?li chcemy dostarczy? organizmowi wszystkich opisanych wy?ej sk?adników nale?y si?ga? przede wszystkim po soki 100 proc.

"Wizerunek owocu na opakowaniu nie gwarantuje, ?e jest to sok 100 proc., a wi?c otrzymany wy??cznie z owoców, bez dodatku wody, dosypanego cukru czy substancji dodatkowych. () Gwarancj?, ?e pijemy +owoce w p?ynie+ da nam napis +sok 100 proc., bez dodatku cukru+" - wyja?nia w raporcie ekspertka.

Na rynku oprócz soków, mo?emy kupi? nektary i napoje. "Nektar to rozcie?czony wod?, ?wie?y, lub odtworzony z koncentratu sok z dodatkiem cukru. W jednym kartonie jest zwykle jeden litr nektaru, a wi?c oprócz soku, tak?e 20 ?y?eczek cukru i 440 ml wody" - czytamy w raporcie. Zgodnie z przepisami minimalna ilo?? soku u?yta do wyprodukowania nektaru waha si? - zale?nie od smaku - mi?dzy 25 a 50 proc. jego obj?to?ci.

Jeszcze bardziej rozcie?czonym sokiem jest napój. Stopie? jego rozcie?czenia ustala sam producent. Napoje mog? zawiera? od 5 do 20 proc. soku z owoców, cukier, syntetyczne barwniki i chemiczne konserwanty.

Napoje i nektary zawieraj? du?e ilo?ci sacharozy i tzw. +pustych kalorii+, za to znacznie mniej witamin, sk?adników mineralnych i innych sk?adników bioaktywnych. "Polacy w 2008 roku z napojami owocowymi i nektarami wypili ponad 68 tysi?cy ton, czyli ponad 850 wagonów bia?ego cukru" - podkre?la prof. Brzozowska.

Zauwa?a przy tym, ?e latem pijemy prawie pó?tora raza wi?cej napojów owocowych, gazowanych i nektarów ni? w pozosta?ych porach roku. Tymczasem spo?ycie soków utrzymuje si? na tym samym poziomie. "Te preferencje Polaków dotycz?ce napojów innych ni? soki 100 proc. i wody mineralne nie s? korzystne dla zdrowia i mog? mie? powa?ne konsekwencje dla naszego organizmu" - przestrzega prof. Brzozowska.

Szczegó?owe informacje na temat owoców i warzyw, a tak?e mitów zwi?zanych z warto?ciami od?ywczymi soków napojów i nektarów s? dost?pne na stronie programu edukacyjnego "Sprawd?, co pijesz"(www.sprawdz-co-pijesz.pl).

?ród?o: PAP - Nauka w Polsce, Ewelina Krajczy?ska
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,766 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!