29 November 2021 11:00
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
POMPY - KTO POMO?E???
Niestety do tej pory Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest w stanie przakaza? informacji, które pozwoli?yby zaaktualizowa? POMPOW? MAP? POLSKI zainicjowan? przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?.
Obawy zwi?zane z nieprzygotowaniem programu lecznia pomp? insulinow? wyra?ane niejednokrotnie w naszych wyst?pieniach niestety znajduj? potwierdzenie w rzeczywisto?ci.
Oto kolejny przyk?ad zaprezentowany w tek?cie "Id?cie do Owsiaka, on pomo?e" Anity Karwowskiej z dziennika METRO.

Lekarze odsy?aj? dzieci z cukrzyc? po pompy insulinowe do fundacji Jurka Owsiaka, bo NFZ nie ma pieni?dzy, by kupi? sprz?t dla wszystkich potrzebuj?cych. - To dlatego, ?e minister zdrowia nie dotrzyma?a s?owa - kwituje spraw? szef WO?P

Do poradni diabetologicznej Wojewódzkiego Szpitala Dzieci?cego w Olsztynie przys?ano wczoraj dziewi?? pomp insulinowych kupionych przez fundacj? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy. Trafi? one do najm?odszych pacjentów poradni. Dzi?ki temu dzieci nie b?d? musia?y przyjmowa? kilka razy dziennie zastrzyków z insulin?, bo o precyzyjne dawkowanie hormonu przez ca?? dob? zadba pompa. Olszty?ski szpital musia? szuka? wsparcia w fundacji, poniewa? pieni?dze z programu NFZ na leczenie dzieci z cukrzyc? pompami insulinowymi (obejmuj?cym m?odzie? do 18 r. ?ycia), to za ma?o. - Pieni?dze z NFZ pokrywaj? tylko cz??? naszych potrzeb - przyznaje dr El?bieta Dziubi?ska-Kolender, kierownik poradni w Olsztynie. Lekarka szacuje, ?e w ca?ym województwie warmi?sko-mazurskim jest ponad 300 dzieci z cukrzyc?, które powinny by? leczone w ten nowoczesny sposób. Ale NFZ na razie da? pieni?dze za zakup zaledwie 34 pomp. - Szczególnie zale?y mi, ?eby pompy dostali pacjenci, którzy niebawem sko?cz? 18 lat. To data graniczna, po której NFZ ju? nie refunduje tego leczenia. Dlatego najm?odszych, co do których mam pewno??, ?e fundacja im pomo?e (WO?P kupuje pompy dla dzieci do 10 roku ?ycia), odsy?am w?a?nie tam - nie ukrywa dr Dziubi?ska-Kolender.

Do podobnej sytuacji mo?e doj?? tak?e poza Olsztynem. - Lekarze z o?rodków w ca?ej Polsce dzwoni? do mnie regularnie z pytaniami, co powinni zrobi?, by ich pacjenci dostali pompy od fundacji. Spodziewam si? wi?c kolejnych wniosków do nas o sfinansowanie sprz?tu - mówi Katarzyna Chmiel, koordynator programu pomp insulinowych w WO?P.

Powód? Chocia? NFZ ruszy? ze swoim programem w styczniu, do dzi? pomp nie mog? si? doczeka? pacjenci niektórych poradni z Katowic, ?odzi, Warszawy czy Wroc?awia. - Dostali?my pieni?dze na kupno 30 pomp, jednak jeszcze ich nie mamy, poniewa? przetarg na zakup dopiero si? sko?czy? - przyznaje dr Ma?gorzata Zawodniak, diabetolog z Instytutu Zdrowia Matki Polki w ?odzi. Podobnie w warszawskim szpitalu dzieci?cym przy ul. Litewskiej. Umow? na kupno pomp za 880 tys. z? szpital podpisa? zaledwie wczoraj, a w Katowicach, gdzie do rozdysponowania by?o 700 tys. z?, formalno?ci uda?o si? za?atwi? dopiero na pocz?tku czerwca. Za ka?dym razem okazywa?o si?, ?e oferty producentów pomp s? dla szpitala za wysokie.

Co gorsza fundacja Jurka Owsiaka równie? nie b?dzie mog?a wiele pomóc. Nie kupi zapowiadanych 700 pomp, b?dzie ich du?o mniej i tylko dla tych dzieci, którym pomocy odmówi NFZ.

Jerzy Owsiak: - Wykorzystali?my wszystkie pieni?dze, pomogli?my w sumie ponad 3 tys. dzieci, to rekord na skal? ?wiatow?. ?a?uj?, ?e pani minister zdrowia nie dotrzyma?a s?owa. Nie kupiono pomp wszystkim dzieciom, które na to czeka?y, a program zosta? przygotowany nieprofesjonalnie, przed czym przestrzegali?my.

Jakub Go??b, rzecznik Ministerstwa Zdrowia: - Przykro nam, ?e Jurek Owsiak tak ocenia nasze dzia?ania. On i pacjenci musz? jednak zrozumie?, ?e nas obowi?zuje prawo zamówie? publicznych, które spowalnia realizacj? programu. Resort swoje zrobi? - stworzyli?my program, zabezpieczyli?my pieni?dze, teraz wszystko zale?y od sprawno?ci samych szpitali.

autor: Anita Karwowska
?ród?o: METRO
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,563 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!